Top

Partaj succesoral

Prin sentinţa civilă nr. 8727/14.12.2005 Judecătoria Bacau a admis în principiu şi în fond cererea principală formulată de reclamanta A.D. împotriva pârâtei N.V., a admis în principiu şi în fond, în parte cererea conexă formulată de N.V. şi cererea reconvenţională formulată de A.D.;

A constatat că după defuncţii H.C. şi H.M. au rămas ca moştenitori N.I.V.F. şi A.D. în calitate de descendenţi de gradul I cu o cotă de ½ fiecare.

A constatat compunerea masei succesorale şi faptul că reclamanta A.D. a adus la apartamentul din Bacau, următoarele îmbunătăţiri: practicarea unei a două ieşiri din locuinţa prin balcon, montat baterii noi la obiectele sanitare şi bucătărie.

A respins capătul de cerere privind raportarea la masa succesorală a sumei de 1200 dolari SUA reprezentând chirie şi capătul de cerere referitor la cheltuielile de întreţinere formulate de reclamanta A.D..

A respins capătul de cerere referitor la îmbunătăţiri formulat de pârâta N.V..

A dispus ieşirea din indiviziune prin atribuirea de loturi şi a obligat reclamanta să plătească pârâtei suma de 677076925 lei (ROL) cu titlu de sultă.

Pentru a pronunţa această sentinţă prima instanţă a reţinut următoarele:

Prin încheierea de admitere în principiu pronunţată la 30.06.2004 instanţa a a admis în principiu în totalitate cererea principală formulată de A.D. şi în parte cererea conexă formulată de N.V. şi cererea reconvenţională formulată de A.D., a constatat deschisă succesiunea rămasă după defuncţii H.C. şi H.M., a constatat calitatea de succesori a părţior şi cota fiecăruia, precum şi masa succesorală.

S-a constatat că reclamanta A.D. a adus îmbunătăţiri la apartamentul situat în Bacau, s-a respins capătul de cerere privind raportarea la masa succesorală a sumei de 1200 SUA reprezentând chirie şi capătul de cerere referitor la cheltuielile de întreţinere formulată de reclamanta A.D..

S-a respins capătul de cerere referitor la îmbunătăţiri formulat de pârâta-reclamantă N.V..

S-a luat act de renunţarea reclamantei-pârâte A.D. la judecarea cu numitul N.V.E..

S- a luat act de renunţarea pârâtei reclamante N.V. la cererea de partajare a suprafeţelor de 20 ha teren arabil şi 0,50 teren pădure situat în comuna I. B.

În cauză s-au efectuat expertize specialitatea construcţii, bunuri mobile şi metale preţioase, bunurile ce compun masa de partaj fiind evaluată astfel:

– apartamentul – fără valoarea îmbunătăţirilor efectuate de reclamanta-pârâtă la suma de .1359.661.000 lei (ROL);

– bunurile mobile – 32.720.000 lei (ROL);

– bijuteriile – 22.096.850 lei.

Nu se va reţine valoarea de 500.000 lei reprezentând un lanţ cu ceas cu încuietoare ( fila 121) deoarece nu s-a reţinut acest bun în masa de partaj şi de asemenea inelul din aur cu dragon se va reţine la valoarea de 6.300.000 lei calculată la o greutate de 14 g întrucât deşi reclamanta a declarat că greutatea acesteia este de 10 g nu l-a prezentat expertului deşi bunul se afla în posesia fiului său, diferenţa de valoare fiindu-i astfel imputabilă.

În temeiul art. 728 Cod civil şi art. 6735 C.p.c. va dispune ieşirea părţilor din starea de indiviziune cu privire la întreaga masă de partaj mai puţin imobilul situat în Botoşani, a cărei partajare s-a disjuns de restul cauzei întrucât nici una din părţi nu doreşte atribuirea în lotul său a bunului respectiv, acesta urmând a se vinde prin bună învoială de către părţi sau de către executorul judecătoresc.

În priveşte atribuirea loturilor instanţa va face aplicarea art. 6739 C.p.c. astfel bunul imobil va fi atribuit părţii care a efectuat îmbunătăţiri, partajarea bunurilor mobile s-a făcut în mod aleatoriu; respectându-se şi voinţa părţilor, în ce priveşte bijuteriile s-a avut în vedere posesia şi opţiunea părţilor.

Se vor compensa cheltuielile de judecată reprezentând taca de timbru, timbru judiciar şi onorariu expert ţinându-se seama şi că unele cereri au fost admise parţial iar la altele s-a renunţat la judecată.

Împotriva sentinţei a declarat apel pârâta-reclamantă N.V.I.F pentru următoarele considerente: – greşit instanţa de fond i-a respins cererea reconvenţională privind îmbunătăţirile aduse apartamentului şi de asemenea în mod greşit i-a respins proba cu martori solicitată pentru dovedirea cererii reconvenţionale.

– apartamentul a fost evaluat greşit deoarece pe piaţa liberă valoarea acestuia este de peste 200000 lei (RON) iar din relaţiile furnizate de agenţiile de intermediere din zonă rezultă că valoarea de piaţă a apartamentului este cu mult peste 2 miliarde de lei

– în cel mai rău caz apartamentul se putea atribui în natură ambelor părţi deoarece are două intrări şi este comod partajabil în natură.

Prin cererea înregistrată la dosarul la 03.03.2006 apelanta a arătat că:

– sentinţa civilă nr. 8727/14.12.2005 nu a reţinut următoarele bunuri: cont la B.P.R. în valoare de 22734462 lei (ROL), despăgubirile în valoare de 39000000 lei (ROL) din procesul înaintat şoferului vinovat de producerea accidentului în urma căruia autoarea părţilor a decedat, imobilul şi terenul situat în municipiul Botoşani

– s-a încălcat principiul continuităţii completului de judecată

– bunurile au fost împărţite preferenţial, în avantajul reclamantei, fără a ţine seama de necesităţile părţilor, atribuind reclamantei şi ceea ce aceasta a recunoscut că nu există

– martorii reclamantei au declarat mincinos deoarece nu cunoşteau casa părinţilor.

Tribunalul Bacau prin decizia civilă nr. 471/15.12.2006 pronunţată în dosarul nr. 634/2006 a respins apelul ca nefondat.

Prin decizia civilă nr. 931/07.11.2007 Curtea de Apel Bacau a admis recursul promovat de pârâta N.V.I.F., a casat decizia civilă nr. 471/15.12.2006 şi a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare Tribunalului Bacau reţinând că instanţa nu a dat dovadă de rol activ pentru a lămuri opţiunea părţilor şi a verifica în privinţa lotizării respectarea întocmai a dispoziţiilor cuprinse şi stabilite prin încheierea de admitere în principiu, că se impune refacerea raportului de expertiză cu efectuarea unei propuneri de lotizare în natură a apartamentului, că la soluţionarea motivului de apel referitor la împărţirea bijuteriilor instanţa nu a avut în vedere că lotizarea expertului nu face vorbire de voinţa părţilor iar reclamanta nu a solicitat să-i fie atribuite în lot toate bijuteriile aflate în posesia sa.

Cauza a fost înregistrată în apel pe rolul Tribunalului Bacau sub nr. 6526/110/2007.

În rejudecarea apelului s-a dispus efectuarea expertizei tehnice specialitatea construcţii.

Analizând actele şi lucrările dosarului reţine următoarele:

În sistemul procesual civil român respectarea principiului continuităţii presupune ca hotărârea să fie pronunţată de judecătorii care au luat parte la dezbaterea în fond a pricinii. În speţă acest principiu a fost respectat, sentinţa apelată fiind pronunţată de acelaşi judecător care la data de 07.12.2005 a luat parte la dezbaterea în fond a pricinii.

În ceea ce priveşte imobilul din Botoşani, în mod corect, în aplicarea prevederilor art. 67311 C.p.c. privind vânzarea la licitaţie în cazul în care nici unul dintre coproprietari nu cere atribuirea, instanţa a dispus disjungerea prin încheierea din 07.12.2005 în condiţiile în care, astfel cum s-a consemnat în încheiere, nici una dintre părţi nu a solicitat atribuirea în lot a acestui imobil iar cauza se află în stare de judecată cu privire la celelalte cereri formulate de părţi.

Apelul declarat de pârâtă priveşte nelegalitatea şi netemeinicia încheierii de admitere în principiu din 30.06.2004cu privire la soluţionarea cererii sale având ca obiect îmbunătăţiri aduse imobilului bun succesoral şi administrarea probei cu martori pe care a formulat-o în susţinerea acestei cereri, nereţinerea la masa succesorală a sumei de 22732462 lei (ROL ) aflată într-un cont al defunctei la B.P.R. şi a despăgubirilor în sumă de 39000000 lei (ROL) din procesul desfăşurat ca urmare a decesului autoarei părţilor într-un accident de circulaţie.

Potrivit dispoziţiilor art. 6738 C.p.c. în forma în vigoare la data pronunţării încheierii de admitere în principiu anterior modificării aduse prin O.U.G. nr. 65/09.09.2004, încheierea prevăzută de art. 6736 al. 1 C.p.c. poate fi atacată cu apel mai înainte de pronunţarea hotărârii, nemaiputând fi supusă apelului cu hotărârea asupra fondului în ceea ce priveşte masa bunurilor supuse împărţelii. Atâta vreme cât pârâta reclamanta nu a exercitat calea de atac împotriva încheierii din 30.06.2004 cu privire la compunerea masei succesorale şi îmbunătăţirile aduse imobilului bun succesoral nu mai poate valorifica aceste critici pe calea de atac a apelului îndreptată împotriva hotărârii pronunţată asupra fondului.

În aplicarea principiului înscris în art. 741 Cod civil la formarea şi compunerea loturilor trebuie să se dea fiecărui copărtaş pe cât se poate aceeaşi cantitate de mobile şi imobile. Apelanta a criticat sentinţa apelată sub aspectul modului de împărţire a bijuteriilor.

Expertiza de specialitate efectuată la judecata în primă instanţă evidenţiază posesia exercitată de părţi asupra acestor bunuri iar lotizarea dispusă de instanţă are în vedere acest criteriu. Motivele de apel nu se concretizează sub aspectul opţiunii pârâtei –reclamante privind lotizarea bijuteriilor , acesta neprecizând bunurile pe care le solicită în lotul său. Singurul aspect concret se referă la şiragul de perle naturale, apelanta arătând că au fost atribuite reclamantei deşi acesta a susţinut că nu au existat. În acest context singura care ar putea invoca vătămarea decurgând din atribuirea unui bun care nu există este reclamanta or aceasta nu a înţeles să declare apel.

Bunurile supuse partajului se evaluează la valoarea de circulaţie din momentul partajului. Prin expertiza tehnică specialitatea construcţii efectuată în apel s-a stabilit pentru apartamentul bun succesoral o valoare de circulaţie de 152680,20 lei (RON) care nu a fost contestată de părţi. În consecinţă urmează a reţine această valoare de circulaţie în loc de 135966,10 lei cât s-a reţinut prin sentinţa apelată.

În principiu împărţeala se face în natură iar inegalitatea loturilor se compensează prin sulte. În privinţa apartamentului din Bacau str. Aleea Parcului 29/B/1 ambele părţi au formulat cereri de atribuire, apelanta solicitând partajarea în natură în două loturi iar intimata atribuirea în totalitate a acestui bun.

Din expertiza tehnică întocmită de expert E.A. rezultă că apartamentul în litigiu este partajabil în natură, putând rezulta două locuinţe evidenţiate în schiţa nr. 2 a raportului de expertiză cu posibilitatea realizării din punct de vedere tehnic a instalaţiilor necesare ambelor locuinţe. În acelaşi sens sunt şi concluziile expertului parte H.C. pentru apelanta-pârâtă.

În ceea ce-l priveşte pe expertul parte L.F. pentru intimata-reclamantă acesta precizează că apartamentul nu este comod partajabil în natură însă din cuprinsul raportului rezultă că această concluzie se întemeiază nu pe considerente de ordin tehnic ci pe dezacordul intimatei cu privire la împărţirea în natură a apartamentului aceasta fiind o soluţie oneroasă.

Având în vedere propunerea de lotizare în natură a apartamentului astfel cum rezultă din expertiza tehnică efectuată în apel de expert E.A. urmează a reţine că cererea apelantei privind împărţirea acestui bun în două unităţi locative distincte este întemeiată. În consecinţă, văzând şi prevederile art. 296 C.p.c., va admite apelul şi va schimba în parte sentinţa apelată cu privire la valoarea apartamentului, compunerea şi valoarea loturilor, valoarea sultelor. Va menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate.

Cheltuielile de judecată efectuate de părţi în apel urmare a fi compensate în temeiul art. 276 C.p.c., având în vedere dubla calitate a acestora în procesul de partaj.

Etichete: