Top

Hotărâre judecătorească pronunţată de instanţa de contencios administrativ. Procedura de executare. Inaplicabilitatea dispoziţiilor cuprinse în Codul de procedură civilă.

Prin sentinţa civilă nr. 224/CA din 23.10.2008 Tribunalul Neamţ a admis contestaţia la executare formulată de Consiliul local al Municipiului Piatra Neamţ în contradictoriu cu intimaţii S.P. Societate Cooperativă Meşteşugărească Piatra Neamţ şi Municipiul Piatra Neamţ – prin Primar şi a anulat formele de executare silită formulate în baza sentinţei civile nr. 275/CA/2007, din dosarul de executare silită nr. 38/11.06.2008 la Biroul executorului judecătoresc Măreţ Ioan.

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut următoarele:

Deşi (eronat) investită cu formulă executorie sentinţa civilă nr. 275/CA din 09 noiembrie 2007 pronunţată de Tribunalul Neamţ, rămasă irevocabilă în urma deciziei civile nr. 323/17 aprilie 2008, nu conţine dispoziţii de aducere la îndeplinire pe calea executării silite.

În hotărâre s-a dispus modificarea unui act administrativ, constând în aceea că a fost modificat punctul 3 din Anexa nr. 1 a H.C.L nr.386/2006 în sensul că în locul suprafeţei de 1070 mp a fost prevăzută de 1812 mp.

Or, în cauză nu s-a dispus asupra unei revendicări imobiliare, ci numai asupra modificării unui act administrativ. Actul administrativ este cel de aprobare al inventarului parţial al terenurilor în cuprinsul căruia a fost modificată anexa 1, poziţia 3, suprafaţa de teren aparţinând S.P. situată în str. Dimitrie Leonida – Piaţa Centrală. Corelativ, Consiliul Local i-a revenit obligaţia de a modifica inventarierea.

Prin somaţia din dosarul de executare se solicită contestatorului să lase în folosinţă deplină suprafaţa de teren prevăzută în actul administrativ modificat de instanţă. Or, lăsarea în deplină folosinţă a suprafeţei de teren poate fi doar rezultatul unei hotărâri prin care s-a dispus aşa ceva (cum este cazul unei hotărâri pronunţată în revendicare). Existenţa unui titlu asupra terenului cum este actul administrativ, nu echivalează cu obligaţia de lăsare în deplină folosinţă a acestui teren, astfel încât solicitarea astfel formulată în somaţie excede dispozitivului Sentinţei civile nr.275/CA din 9.11.2007

În termen legal împotriva acestei sentinţe S.P. Societate Cooperativă Meşteşugărească Piatra Neamţ a formulat prezentul recurs în motivarea căruia a arătat următoarele:

A acţionat în judecată Consiliul local Piatra Neamţ întrucât prin H.C.L. nr. 378/2006, încălcând dispoziţiile art. 107 alin. 1 din Legea nr. 1/2005, a diminuat în mod abuziv, cu 742 mp teren suprafaţa de teren pe care a primit-o în administrare cu drept de folosinţă, prin decizia nr. 409/1970. Prin sentinţa civilă nr. 275/9.11.2007 Tribunalul Neamţ a constatat că acţiunea sa este întemeiată şi a dispus modificarea pct. 3 din H.C.L. 378/2006, în sensul că în loc de 1070 mp va fi trecută suprafaţa de 1812 mp teren. Regimul juridic al acestui teren se păstrează în continuare în baza dispoziţiilor art. 107 alin. 1 din Legea nr. 1/2005 atâta timp cât există construcţia sau până la cumpărarea cu plată a terenului de către societate.

Sentinţa civilă nr. 275/2007 a devenit irevocabilă prin decizia civilă nr. 323/17.04.2008 pronunţată de Curtea de Apel Bacău. în această situaţie Consiliul local Piatra Neamţ avea obligaţia de a-i lăsa în deplină folosinţă suprafaţa de 1812 mp teren şi, în baza notificării din 11.06.2008, să trimită un delegat pentru a întocmi un proces-verbal din care să rezulte lăsarea în deplină folosinţă a terenului, aşa cum s-a stabilit prin sentinţa civilă nr. 275/2007.

Consiliul local al mun. Piatra Neamţ, dând o interpretare greşită a textului de lege în loc să respecte hotărârea judecătorească, a formulat contestaţie la executare care a făcut obiectul unui alt dosar – nr. 2058/103/2008 – soluţionat de acelaşi complet de judecată care a pronunţat sentinţa civilă nr. 275/CA/2007.

Soluţia care se impunea era aceea de respingere a contestaţiei şi, în temeiul art. 580 din Codul de procedură civilă, stabilirea unui termen pentru predarea bunului şi pentru stabilirea unei amenzi calculat de la data de 11.06.2008 şi până la predarea terenului.

Recursul nu este fondat.

Prin sentinţa civilă nr. 275/CA/ din 9.11.2007 pronunţată de Tribunalul Neamţ -hotărâre irevocabilă prin decizia civilă nr. 323/17.04.2008 pronunţată de Curtea de Apel Bacău şi în legătură cu a cărei executare a fost formulată contestaţia la executare – a fost modificat punctul 3 din Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului, în sensul că în locul suprafeţei de 1070 mp va fi prevăzută suprafaţa de 1812 mp. Hotărârea modificată prin sentinţă are numărul 378/2006 şi a fost adoptată de Consiliul local al mun. Piatra Neamţ pentru aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ, iar anexa cuprinde amplasamentele, suprafeţele, preţurile şi valorile terenurilor.

Recurenta a înţeles să obţină executarea silită a acestei hotărâri în temeiul dispoziţiilor din Codul de procedură civilă solicitând Consiliului local al mun. Piatra Neamţ, prin intermediul executorului judecătoresc, lăsarea în deplină folosinţă suprafaţa de 1812 mp teren. Procedând în acest fel, recurenta a nesocotit faptul că procedura de executare a hotărârilor pronunţate de instanţa de contencios administrativ are o reglementare specială în Legea nr. 554/2004, completarea cu dreptul comun fiind posibilă doar în condiţiile prevăzute de art. 28 din aceeaşi lege, precum şi în situaţia reglementată de art. 22. Pe de altă parte, recurenta s-a aflat în eroare cu privire la conţinutul dispozitivului hotărârii a cărei executare este în litigiu şi cu obligaţiile ce decurg din acesta, acţionând ca şi cum hotărârea judecătorească ar fi fost pronunţată într-o acţiune de drept comun cu caracter petitoriu ori posesoriu.

Singura modalitate de executare a sentinţei civile nr. 275/CA/ din 9.11.2007 de către Consiliul local al municipiului Bacău este aceea de a adopta o hotărâre în care punctul 3 al anexei la H.C.L. nr. 378/2006 să apară cu suprafaţa de teren astfel cum a fost modificată prin hotărârea judecătorească. în acest sens, hotărârea a fost deja executată, Consiliul local al mun. Piatra Neamţ operând modificarea dispusă de instanţă, astfel cum rezultă din Inventarul bunurilor aparţinând mun. Piatra Neamţ depus în extras la instanţa de fond (nr. 22765/2008).

Este inadmisibilă repunerea în discuţie a temeiurilor care au constituit, în drept, motivele pentru care recurenta a solicitat, iar instanţa a dispus, modificarea hotărârii consiliului local. De altfel, un astfel de temei – art. 107 alin. 1 din Legea nr. 1/2005 – nici nu are relevanţă în cadrul procedurii de executare silită guvernată de norme de procedură, iar nu de drept material.

Etichete: