Top

Modificare titlu de proprietate. Potrivit art. 132 din Codul de procedură civilă modificarea unei acţiuni se poate face la primul termen de judecată, iar cu învoirea pârâtului şi ulterior, însă cel mai târziu până la închiderea dezbaterilor, nu şi prin concluziile orale ale apărătorul reclamantului, la dezbaterile asupra fondului pretenţiilor, în lipsa părţii pe care o reprezintă şi a unui mandat expres.

Secţia civilă. Decizia civilă nr. 841/11.10.2010

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Piatra Neamţ sub nr. 2767/279/2009 din 04.05.2009, reclamantele Ş.E., R.E. şi V. R. au solicitat, în contradictoriu cu pârâtele Comisia locală Piatra Neamţ şi Comisia judeţeană Neamţ pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, modificarea Titlului de proprietate nr. 1/1880/30.11.1998, emis pe numele autorului lor Ş.C.V., în sensul înscrierii suprafeţei de 2500 mp situată în extravilan, în punctul „Mintiana”, în locul celei de 2076 mp situată în acelaşi punct, în intravilan, precum şi înscrierea unei suprafeţe de 2500 mp în locul celei de 2070 mp situată în intravilan, în punctul „Silişte” (fost Ilişeşti”), fără cheltuieli de judecată.

În motivare au arătat că reclamanta Ş.E., împreună cu soţul ei, Ş.C.V., decedat la data de 12.12.1993, au deţinut pe raza municipiului Piatra Neamţ, anterior cooperativizării, suprafaţa de 854 mp teren curţi – construcţii în intravilanul mun. Piatra Neamţ, str. Dărmăneşti nr. 49 (actualmente nr. 45), dobândită în baza Actului de veşnică vânzare autentificat sub nr. 464/14.07.1949; suprafaţa de 2500 mp teren situat în punctul „Silişte” (fost „Ilişeşti”), precum şi suprafaţa de 2500 mp teren extravilan situat în punctul „Mintiana”.

Dintre acestea, doar terenurile din punctele „Mintiana” şi „Silişte” au fost preluate de fostul CAP, terenul cu destinaţia curţi – construcţii rămânând în proprietatea lor, fiind împrejmuit şi deţinut de la data achiziţionării până în prezent.

După apariţia Legii nr. 18/1991 autorul lor, Ş.C.V., a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru cele două trupuri de teren în suprafaţă totală de 5000 mp, însă prin Hotărârea Comisiei judeţene Neamţ nr. 40/1991 cererea a fost validată doar pentru suprafaţa de 0,13 ha, eliberându-i-se Adeverinţa provizorie de proprietate nr. 592/24.02.1992. Plângerea formulată de autorul Ş.C.V. împotriva hotărârii comisiei judeţene a fost admisă prin sentinţa civilă nr. 3043 din 22.03.1993 a Judecătoriei Piatra Neamţ, devenită irevocabilă şi, în consecinţă, s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate şi pentru diferenţa de 0,37 ha teren.

Au mai precizat reclamantele că în considerentele sentinţei civile nr. 3043 din 22.03.1993 sunt menţionate cele două trupuri de teren, de câte 0,25 ha fiecare, din punctul „Ilişeşti” şi din punctul „Mintiana”, cu vecinătăţile existente la acea dată, însă în Titlul de proprietate nr. 1/1880/30.11.1998 au fost înscrise alte terenuri, cu alte dimensiuni şi vecinătăţi.

În titlu a fost înscrisă şi suprafaţa de 854 mp teren curţi – construcţii pentru care autorul lor nu solicitase reconstituirea dreptului de proprietate deoarece nu fusese preluat de CAP şi avea actul doveditor al proprietăţii, în timp ce suprafaţa de 2500 mp din punctul „Mintiana” a fost diminuată la 2076 mp şi are alt amplasament decât cel iniţial, iar suprafaţa de 2500 mp din punctul „Silişte” a fost şi ea diminuată la 2070 mp.

S-au încălcat astfel dispoziţiile art. 34 pct. 1 din Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, care dispun că, în cazul în care există hotărâri judecătoreşti irevocabile, punerea în posesie a persoanelor îndreptăţite trebuie să se facă ţinând cont de dispoziţiile acesteia.

De asemenea, au mai arătat că stăpânesc cele două trupuri de teren de la punctele „Mintiana” şi „Silişte” în suprafaţa şi cu vecinătăţile indicate în sentinţa civilă nr. 3043 din 22.03.1993, motiv pentru care solicită modificarea titlului de proprietate conform situaţiei de fapt.

În drept reclamantele au invocat dispoziţiile art. 34 pct. 1 din Regulamentul de mai sus, iar în dovedire au solicitat administrarea probei testimoniale, cu expertiză topografică şi cu înscrisuri, depunând la dosar, în copie, Titlul de proprietate nr. 1/1880/30.11.1998, Actul de veşnică vânzare autentificat sub nr. 464/14.07.1949, sentinţa civilă nr. 3043 din 22.03.1993, acte de stare civilă şi sentinţa de divorţ pronunţată de Judecătoria Piatra Neamţ în dosarul nr. 6666/1998.

Intimata Comisia judeţeană Neamţ a depus întâmpinare în care a arătat că lasă soluţia la aprecierea instanţei, precizând că, potrivit art. 34 din Regulament, stabilirea întinderii şi amplasamentului suprafeţelor pentru care se reconstituie dreptul de proprietate excede cadrului legal al competenţelor ce-i revin, fiind atribuţii exclusive ale comisiilor locale de fond funciar.

La întâmpinare a ataşat o parte a documentaţiei prealabile emiterii Titlului de proprietate nr. 1/1880/30.11.1998, a cărui modificare se solicită.

Intimata Comisia locală Piatra Neamţ a depus şi ea întâmpinare, în care a arătat că titlul de proprietate criticat a fost eliberat în baza registrului agricol din anii 1959 – 1963 şi a sentinţei civile nr. 3043/22.03.1993 a Judecătoriei Piatra Neamţ, şi că în urma verificărilor efectuate în teren a constatat că pretenţiile formulate de reclamante sunt întemeiate, mai ales că ele deţin diferenţele de teren solicitate.

De aceea a propus ca titlul de proprietate să fie modificat astfel: în locul suprafeţei de 2070 mp teren arabil din punctul „Silişte”, sola 6, parcela 64/1, să se înscrie suprafaţa de 2500 mp teren, cu acelaşi număr topografic şi având ca vecinătăţi la Nord pe Chiruţă T. Gheorghe, la Est pe Timofte Sofia, la Sud pe Căescu T. Ion iar la Vest drumul de acces. Tot astfel, suprafaţa de 2076 mp din punctul „Mintiana”, sola 12, parcela 163/3, să fie radiată din titlu iar în locul ei să se înscrie suprafaţa de 2500 mp cu numărul topografic 12/163/72 şi vecinătăţile: la Nord Ocolul Silvic Gârcina şi Cobrea Gheorghe, la Est Ocolul Silvic Gârcina, la Sud moştenitorii defunctului Ifrim T. Gheorghe, iar la Vest Cobrea Gheorghe, Ascutăriţei Constantin şi moştenitorii defunctei Ciobanu Aglaia.

Totodată, întrucât pentru suprafaţa de 854 mp curţi – construcţii, situată în sola 26, parcela 10/1, care nu a fost preluată de CAP şi pentru care reclamantele au act de proprietate, comisia locală a apreciat că se impune a fi radiată din titlul de proprietate.

În dovedire a depus înscrisurile la care a făcut referire în întâmpinare.

Prin sentinţa civilă nr. 355 din 29.01.2010 Judecătoria Piatra Neamţ a admis acţiunea şi a dispus modificarea Titlului de proprietate nr. 1/1880/30.11.1998 în sensul radierii suprafeţei de 2076 mp teren situat în punctul „Mintiana”, sola 12, parcela 163/3, şi înscrierea în locul acesteia a suprafeţei de 2500 mp teren fânaţ situat în acelaşi punct, având numărul topografic 12/163/72 şi vecinătăţile: la Nord Ocolul Silvic Gârcina şi Cobrea Gheorghe, la Est Ocolul Silvic Gârcina, la Sud moştenitorii defunctului Ifrim T. Gheorghe, iar la Vest Cobrea Gheorghe, Ascutăriţei Constantin şi moştenitorii defunctei Ciobanu Aglaia, precum şi al înscrierii suprafeţei de 2500 mp din punctul „Silişte”, sola 6, parcela 64/1, învecinat la Nord cu Chiruţă T. Gheorghe, la Est cu Timofte Sofia, la Sud cu Căescu T. Ion iar la Vest cu drumul de acces.

Prin aceeaşi hotărâre s-a mai dispus radierea suprafeţei de 854 mp curţi – construcţii din intravilanul mun. Piatra Neamţ, sola 26, parcela 10/1, întrucât la ultimul termen de judecată reclamantele şi-au precizat acţiunea, arătând că sunt de acord ca modificarea titlului de proprietate să se facă în sensul celor menţionate de comisia locală în întâmpinarea formulată.

Pentru a pronunţa această sentinţă prima instanţă a reţinut că prin Hotărârea nr. 40/1991 a Comisiei judeţene Neamţ, autorului reclamantelor, Ş.V. (soţul reclamantei Ş.E. şi tatăl reclamantelor R.E. şi V.R.), i s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 0,13 ha teren, majorată la 0,50 ha teren prin sentinţa civilă nr. 3043/22.03.1993 a Judecătoriei Piatra Neamţ.

Autorul mai dobândise, împreună cu reclamanta Ş.E., şi suprafaţa de 854 mp teren curţi – construcţii, conform Actului de veşnică vânzare autentificat sub nr. 464/14.07.1945, ce nu a fost preluat de CAP, şi pe care cei doi soţi l-au stăpânit continuu, de la data cumpărării până în prezent, şi de aceea nu au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate cu privire la acest teren.

În Titlul de proprietate nr. 1/1880/30.11.1998 s-au strecurat însă nişte erori, în sensul că în locul celor două suprafeţe de teren de câte 2500 mp fiecare, situate în punctele „Mintiana” şi „Silişte”, au fost înscrise suprafeţele de 2076 mp şi respectiv 2070 mp teren, cu alte vecinătăţi decât cele stabilite prin sentinţa civilă nr. 3043/22.03.1993, şi a fost înscrisă şi suprafaţa de 854 mp curţi – construcţii, deşi pentru aceasta nu se solicitase reconstituirea dreptului de proprietate.

Întrucât reclamantele stăpânesc cele două terenuri din punctele „Mintiana” şi „Silişte” în suprafaţa şi cu vecinătăţile stabilite prin sentinţa de mai sus, iar intimata Comisia locală Piatra Neamţ este de acord cu cererea, prima instanţă a considerat că acţiunea este întemeiată.

De asemenea, întrucât reclamantele au achiesat la propunerea intimatei de mai sus de radiere din titlu a suprafeţei de 854 mp, prima instanţă a dispus ca titlul de proprietate să fie modificat şi în acest sens.

Împotriva acestei sentinţe au declarat recurs reclamantele Ş.E., R. E. şi V.R., care au criticat-o pentru greşita radiere din titlu a suprafeţei de 854 mp, deoarece au formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate şi pentru acest teren, iar în prezent dispoziţiile art. 27 alin. 21 din Legea nr. 18/1991, astfel cum a fost modificată şi completată prin Legea nr. 247/2005, permit înscrierea în titlul de proprietate şi a terenurilor care nu au fost preluate de CAP.

Cererea de recurs este scutită de plata taxei de timbru potrivit art. I pct. 43 din Titlul VI al Legii nr. 247/2005.

Intimata Comisia locală Piatra Neamţ a depus întâmpinare (f. 6) în care a solicitat respingerea recursului, deoarece la termenul din 29.012010 reclamantele au arătat că sunt de acord ca titlul lor de proprietate să fie modificat în sensul propus de ea – aşadar inclusiv în ceea ce priveşte radierea suprafeţei de 854 mp.

Analizând recursul din perspectiva motivului invocat precum şi din oficiu, potrivit art. 3041 din Codul de procedură civilă, tribunalul apreciază că acesta este fondat pentru următoarele considerente:

Din practicaua sentinţei civile nr. 355 din 29.01.2010 reiese că, la termenul de judecată de la această dată, când se presupune că reclamantele şi-ar fi modificat acţiunea în sensul radierii din titlu a suprafeţei de 854 mp, aşa cum a propus comisia locală, acestea au lipsit. Este drept că ele au fost reprezentate de avocatul S.M., însă acesta a afirmat, în numele lor, că „…sunt de acord cu concluziile formulate cu privire la amplasamente de către Comisia municipală Piatra Neamţ”, şi a arătat imediat că nu mai are alte cereri de formulat.

După ce a declarat dezbaterile închise, prima instanţă a dat cuvântul apărătorului reclamantelor, consemnându-se că el solicită în numele părţilor pe care le reprezintă admiterea acţiunii în sensul modificării titlului de proprietate „…potrivit concluziilor formulate de Comisia municipală Piatra Neamţ în întâmpinare…”.

Această afirmaţie nu poate fi însă calificată ca o precizare a acţiunii în sensul reţinut de prima instanţă deoarece, pe de o parte, apărătorul a arătat limpede că achiesarea reclamantelor priveşte numai amplasamentul celor două terenuri de câte 2500 mp din punctele „Mintiana” şi „Silişte”, iar pe de altă parte pentru că presupusa modificare a acţiunii s-a făcut după închiderea dezbaterilor.

Ori, din interpretarea teleologică a dispoziţiilor art. 132 din Codul de procedură civilă reiese că modificarea unei acţiuni se poate face la primul termen de judecată, iar cu învoirea pârâtului şi ulterior, însă cel mai târziu până la închiderea dezbaterilor, pentru că în caz contrar instanţa este pusă în situaţia de a se pronunţa asupra unor cereri cu privire la care nu poate administra probe.

Nu în ultimul rând, este de observat că modificarea acţiunii în sensul reţinut de prima instanţă reprezintă un act de dispoziţie, ce nu este de esenţa mandatului de reprezentare judiciară.

În consecinţă, instanţa de fond era datoare să ceară apărătorului reclamantelor să prezinte contractul de asistenţă juridică pentru a verifica dacă reclamantele au conferit într-adevăr apărătorului lor puterea de a face acte de dispoziţie.

Pentru considerentele ce preced, în temeiul art. 312 alin. 1 teza I şi 304 pct. 9 din Codul de procedură civilă tribunalul va admite recursul reclamantelor şi va modifica în parte sentinţa recurată în sensul înlăturării din dispozitivul acesteia a menţiunii privind radierea din titlu a suprafeţei de 854 mp.

Etichete: