Top

Creanţă solicitată de AVAS, a cărei valoare este exprimată în lei. Incidenţa disp. art. 69 alin. 2 din Legea nr. 85/2006 şi a Deciziei nr. XII din 20 martie 2006 pronunţate de înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Procedura insolvenţei.

Art. 69 alin. 2 din Legea nr. 85/2006

În situaţia în care AVAS a solicitat înscrierea în tabelul creditorilor a unei creanţe a cărei valoare este exprimată în lei, nu sunt incidente disp. art. 69 alin. 2 din Legea nr. 85/2006 şi, prin urmare, nici dispoziţiile Deciziei nr. XII din 20 martie 2006 pronunţată de înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, întrucât nefiind aplicabile disp. art. 69 alin 2 din Legea nr. 85/2006, nu suntem în prezenţa unui conflict între disp. O.G. nr. 51/1998 şi cele ale Legii speciale, nr. 85/2006.

Curtea de Apel Bacău – Secţia comercială,

de contencios administrativ şi fiscal

Decizia nr. 689 din 14 octombrie 2008

În cadrul dosarului de faliment nr. 4290/110/2007, aflat pe rolul Tribunalului Bacău, privind pe debitoarea S.C. R. S.R.L, creditoarea A.V.A.S a formulat la data de 21 ianuarie 2008 contestaţie la tabelul preliminar al creanţelor întocmit de administratorul judiciar S. Q. S.P.R.L.

În motivele contestaţiei arată că a solicitat înscrierea în tabel cu suma de 3713,82 lei, echivalentul a 1132,33 USD, creanţă preluată de la CAS, iar administratorul judiciar a înscris-o în tabel cu suma de 2721,442 lei, transformând USD în lei la cursul de la data deschiderii procedurii.

Arată creditoarea că a preluat de la CAS, prin protocolul nr. 11/25.02.2004, creanţa faţă de debitoarea S.C. R S.R.L în valoare de 3713,82 lei, sumă pe care a solicitat-o în cererea de înscriere a creanţei. Precizează că a preluat creanţa pe calea cesiunii de creanţă, situaţie în care valoarea preluată este valoarea nominală arătată în actele de cesiune şi că operaţiunea de consolidare în valută a creanţelor preluate, are numai un caracter matematic, înregistrându-se în evidenţele contabile ale AV.A.S, în scopul conservării creanţei pe perioada recuperării.

Prin sentinţa civilă nr. 267/19 mai 2008 pronunţată de Tribunalul Bacău a fost respinsă contestaţia ca nefondată, din următoarele considerente:

Potrivit dispoziţiilor art. 69 din Legea 85/2006, creanţele constând în obligaţii care nu au fost calculate în valoare monetară sau a căror valoare este supusă modificării vor fi calculate de către administrator/lichidator şi înscrise în tabelul de creanţe cu valoarea nominală pe care o aveau la data deschiderii procedurii la alin.2 precizându-se în mod expres că în cazul creanţelor exprimate sau consolidate în valută vor fi înregistrate în lei la cursul BNR existent la data deschiderii procedurii.

Din înscrisurile existente la dosar rezulta că administratorul judiciar, în speţă a făcut aplicaţia dispoziţiilor legale menţionate înscriind în mod corect creanţa contestatoarei în cuantumul rezultat din aplicarea acestor dispoziţii legale.

Susţinerile contestatoarei că, creanţa a fost preluată în lei, nu în valută pentru a fi aplicabile dispoziţiile art. 69 alin.2, nu sunt fondate, deoarece potrivit OUG 51/1998 creanţele preluate de către AVAS, fie că sunt exprimate în lei sau alte valute decât USD se consolidează în USD în baza raportului lei/USD la acea dată.

Faţă de aceste precizări, nu contează că contestatoarea a preluat creanţa în lei, avea obligaţia să o consolideze în USD şi va solicita să fie înscrisă la masa credală creanţa exprimată în valută USD urmând ca administratorul judiciar să o înregistreze în tabel în lei la cursul LEU/USD a BNR din data deschiderii procedurii, aşa cum de altfel a şi procedat administratorul judiciar.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs A. V. A. S., invocând motivul de recurs prevăzut de art.304 pct. 9 Cod procedură civilă. Solicită totodată, în temeiul art. 3041 cod procedură civilă să fie examinată cauza sub toate aspectele şi reiterează toate motivele invocate în contestaţia la tabelul preliminar.

Curtea, analizând actele şi lucrările din dosar şi sentinţa recurată, în raport de motivele de recurs invocate şi din oficiu, reţine că recursul este fondat din următoarele considerente: Creditoarea A.V.A.S. a solicitat înscrierea în tabelul creditorilor cu o creanţă în valoare de 3.713,82 lei, echivalentul a 1132,33 USD, reprezentând creanţă preluată de la CAS BACĂU în ceea ce priveşte creanţa Curtea reţine că, în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2003, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a preluat de la GAS BACĂU o creanţă în valoare de 37.138.222 lei (ROL), încheind Protocolul nr. 11 din 25 februarie 2004.

Creditoarea a solicitat înscrierea creanţei în lei şi nu în valută, doar a făcut precizarea că suma solicitată este echivalentul a 1132,33 USD la cursul de la data preluării. Din această perspectivă nu sunt incidente dispoziţiile art. 69 alin. 2 din Legea nr. 85/2006 şi nu se punea problema ca administratorul judiciar să facă transformarea din valută în lei.

De asemenea, nu este aplicabilă nici decizia nr. XII din 20 martie 2006 pronunţată de înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în recursul în interesul legii declarat cu privire la dispoziţiile legale aplicabile în materia reorganizării judiciare şi a falimentului, în cazul creanţelor preluate de A.V.A.S, întrucât în speţă nu se conturează existenţa unui conflict între dispoziţii legale, întrucât Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a solicitat înscrierea în tabelul creditorilor cu o creanţă a cărei valoare este exprimată în lei.

Curtea reţine, în contradicţie cu cele reţinute de judecătorul sindic, că operaţiunea de consolidare în USD, este un drept al A V. A S. şi nu o obligaţie. Dispoziţiile art. 21 alin. 2 din O.G. nr. 51/1998 sunt edictate pentru a asigura valorificarea creanţelor la o valoare cât mai apropiată de valoarea reală şi această dispoziţie nu poate fi interpretată în sensul de a-i crea creditoarei o situaţie dezavantajoasă.

Pentru aceste motive, a fost admis recursul, a fost modificată sentinţa recurată în sensul admiterii creanţei şi s-a dispus înscrierea creditoarei AV.A.S în tabelul creditorilor cu suma de 3713,82 lei.

Etichete: