Top

Comercial-contestatie tabel definitiv

Dosar nr. 2459/88/2008 SENTINŢA CIVILĂ NR. 28 Şedinţa publică de la 09 ianuarie 2009 Prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr. 2459/88/2008 reclamanta ……..- lichidator al …….. a formulat contestaţie împotriva creanţei A.V.A.S. Bucureşti înscrisă în Tabelul definitiv consolidat al debitoarei ………, în sensul de a se radia suma de 1.417,66 lei, înscrisă ca urmare a unei erori esenţiale, şi a se înscrie suma corectă de 90 lei. În motivarea contestaţiei, contestatoarea a arătat că, prin declaraţia de creanţă nr. 20871/16.08.2007, creditoarea A.V.A.S. Bucureşti a solicitat înscrierea la masa credală a …….. cu suma de 1.417,66 lei, reprezentând creanţă preluată de la Casa de Asigurări de Sănatate Tulcea. La momentul întocmirii Tabelului Preliminar şi a Tabelului Definitiv Consolidat, lichidatorul judiciar nu era în posesia evidenţei contabile a falitei, astfel că nu s-a putut efectua o verificare. Ulterior, s-a efectuat un punctaj cu Casa de Asigurări de Sănatate Tulcea, din care a reieşit că debitoarea …….. datorează către Casa de Asigurări de Sănătate Tulcea şi implicit către A.V.A.S. Bucureşti numai suma de 90 lei. Deşi lichidatorul a solicitat creditoarei A.V.A.S. Bucureşti să-şi rectifice cuantumul creanţei, având în vedere procesul-verbal de punctaj din data de 10.04.2008, această instituţie publică nu s-a conformat solicitării lichidatorului. În susţinerea contestaţiei, lichidatorul a depus la dosar copii după următoarele documente: Declaraţia de creanţă nr. 20871/16.08.2007 depusă de A.V.A.S. Bucureşti, Tabelul definitiv consolidat al creanţelor falitei ……., Procesul-Verbal de punctaj din 10.04.2008, Adresa nr. 3518/10.09.2008, Adresa nr. 3520/10.09.2008 şi Sentinţa Civilă nr. 1061/COM/2007 a Tribunalului Tulcea. La data de 23 decembrie 2008, prin Serviciul Registratură al Tribunalului Tulcea, pârâta A.V.A.S. Bucureşti a depus la dosar adresa nr. 34976/16.12.2008, prin care a comunicat instanţei faptul că, în urma rectificărilor efectuate de către C.A.S. Tulcea în data de 14.08.2008, a reieşit că, creanţa pe care această instituţie o deţine faţă de ……. este în sumă de 90 lei, creanţă ce în prezent este achitată. Examinând contestaţia, în raport de actele şi lucrările dosarului, judecătorul-sindic reţine următoarele: Procedura insolvenţei conform Legii nr. 85/2006 a fost deschisă faţă de debitoarea ……. prin Sentinţa civilă nr. 1061/COM/28.06.2007, pronunţată de Tribunalul Tulcea în dosarul nr. 1282/88/2007, fiind desemnat în calitate de lichidator ……. La data de 16 august 2007, A.V.A.S. Bucureşti, prin cererea de declarare a creanţei înregistrată sub nr. 20871 a solicitat înscrierea în tabelul creditorilor debitoarei …….. cu suma de 1.417,66 lei, echivalentul a 432,24 USD, reprezentând creanţă preluată de la Casa de Asigurări de Sănătate Tulcea. Urmare efectuării punctajului din data de 10.04.2008, cu Casa de Asigurări de Sănătate Tulcea, a reieşit faptul că debitoarea ……… datorează către Casa de Asigurări de Sănătate Tulcea şi implicit către A.V.A.S. Bucureşti numai suma de 90 lei. Prin adresa nr. 34976/16.12.2008, depusă la dosarul cauzei,. Creditoarea A.V.A.S. Bucureşti a comunicat instanţei faptul că, creanţa pe care această instituţie o deţine faţă de …..este în sumă de 90 lei, creanţă ce în prezent este achitată. Având în vedere faptul că AVAS Bucureşti nu poate modifica cuantumul sumelor preluate de la Casa de Asigurări de Sănătate, şi întrucât prin Procesul-Verbal de punctaj din data de 10.04.2008, s-a stabilit faptul că debitoarea ……… datorează către Casa de Asigurări de Sănătate Tulcea numai suma de 90 lei, instanţa urmează a admite contestaţia formulată de lichidator. Având în vedere că A.V.A.S. Bucureşti a comunicat instanţei de judecată, prin adresa nr. 34976/16.12.2008 faptul că, în prezent creanţa acestei instituţii publice a fost achitată, judecătorul-sindic urmează să ia act de achitarea creanţei şi să dispună radierea acestui creditor din tabelele de creanţe privind debitoarea ………

Etichete: