Top

Faliment

Prin sentinţa comercială nr. 101/26 ianuarie 2009 a Tribunalului Bacău-Secţia comercială şi contencios administrativ, s-a admis excepţia tardivităţii în ceea ce priveşte contestaţia formulată de Administraţia Finanţelor Publice a mun. Bacău la tabelul preliminar al creditorilor debitoarei SC. A. B. S.R.L. Bacău prin lichidator judiciar, Soc. „S. Q.” S.P.R.L., şi în consecinţă s-a respins contestaţia ca fiind tardiv formulată.

S-a respins contestaţia formulată de AVAS BUCUREŞTI, la tabelul preliminar al creditorilor debitoarei SC. A. M. S.R.L. Bacău prin lichidator judiciar, Soc. „S. Q.” S.P.R.L., ca nefondată.

Pentru a se pronunţa această sentinţă, instanţa a reţinut următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. 153/31.03.2008 pronunţată în dosar nr. 928/110/2008 al Tribunalului Bacău, s-a deschis procedura simplificată de insolvenţă împotriva debitoarei SC. A. M. S.R.L. BACĂU.

Totodată, s-au stabilit următoarele termene limită: 20.05.2008 pentru depunerea declaraţiilor de creanţă, 10.06.2008, pentru întocmirea şi depunerea tabelului preliminar, 23.06.2008 pentru soluţionarea contestaţiilor la tabelul preliminar, 30.06.2008 pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv.

La data de 11.06.2008, administratorul judiciar a depus tabelul preliminar al creditorilor.

La data de 17.06.2008, AVAS BUCUREŞTI a formulat contestaţie la tabelul preliminar, arătând că a solicitat înscrierea în tabelul creditorilor cu suma de 2.993,07 RON creanţă preluată de la CAS BACĂU, conform OUG 95/2003, iar administratorul judiciar a inscris-o doar cu suma de 2.150,31 lei, făcând aplicarea dispoziţiilor art.69 al.1 din Legea nr.85/2006.

Această măsură este greşită, întrucât a preluat prin protocolul nr. 11/25.02.2004, o creanţă de 2993,07 RON, în vederea recuperării acesteia conform OUG nr.51/1988, aprobată prin Lg.409/2001, AVAS neavând dreptul să modifice creanţa preluată, întrucât s-ar încălca dreptul asiguraţilor şi dreptul transmis.

În al doilea rând, se arată că a preluat această creanţă prin cesiunea de creanţă, situaţie în care valoarea preluată este valoarea nominală, valoare care a fost cerută şi în declaraţia de creanţă.

Ca atare, solicită admiterea contestaţiei şi înscrierea creanţei sale la valoarea reală de 2993,07 lei.

Administratorul judiciar a formulat întâmpinare, solicitând respingerea contestaţiei, motivat de faptul că a înscris creanţa AVAS în T.C. la valoarea sa în lei la cursul BNR de la data deschiderii procedurii fiind o creanţă consolidată în valută, soluţia fiind în conformitate cu dispoziţiile art.69 din Legea 85/2006 şi decizia nr.XII/2006 a Î.C.C.J.

Judecătorul sindic, analizând actele şi lucrările dosarului constată neîntemeiată contestaţia formulată, pentru următoarele considerente:

Prin protocolul nr. 11/25.02.2004, AVAS a preluat de la CAS BACĂU o creanţă de 2993,07 lei consolidată în USD, conform art.2 al.2 din OUG. 95/2003.

Contestatoarea a solicitat înscrierea în tabelul preliminar al creditorilor cu suma de 2993,07 lei arătând că a preluata ceastă creanţă pe calea cesiunii de creanţă, situaţie în care valoarea preluată este valoarea nominală arătată în actele de cesiune, cât şi în declaraţia de creanţă depusă la dosarul cauzei, aceasta neputând fi modificată nici de A.V.A.S. nici de instanţă. Creanţa rămâne neschimbată în sensul că-şi păstrează natura ( civilă sau comercială ) garanţiile, etc. Tot ca efect al cesiunii de creanţă, cesionarul devine creditor pentru valoarea nominală a creanţei, indiferent de preţul plătit şi chiar dacă s-a făcut cu titlu gratuit.

Analizând contestaţia sub prisma motivelor invocate, înscrisurile existente la dosar, dispoziţiile L.85/2006 din OUG 51/1998 judecătorul sindic reţine că este nefondată.

In speţă, fiind o procedură specială respectiv a insolvenţei, prevalează dispoziţiile legii speciale în materie respectiv L.85/2006.

Potrivit dispoziţiilor art. 69 din L.85/2006, creanţele constând în obligaţii care nu au fost calculate în valoare monetară sau a căror valoare este supusă modificării vor fi calculate de către administrator/lichidator şi înscrise în tabelul de creanţe cu valoarea nominală pe care o aveau la data deschiderii procedurii la alin.2 precizându-se în mod expres că în cazul creanţelor exprimate sau consolidate în valută vor fi înregistrate în lei la cursul BNR existent la data deschiderii procedurii.

Din înscrisurile existente la dosar rezulta că administratorul judiciar, în speţă a făcut aplicaţia dispoziţiilor legale menţionate înscriind în mod corect creanţa contestatoarei în cuantumul rezultat din aplicarea acestor dispoziţii legale.

Susţinerile contestatoarei că, creanţa a fost preluată în lei nu în valută pentru a fi aplicabile dispoziţiile art.69 alin.2, nu sunt fondate deoarece potrivit OUG 51/1998 creanţele preluate de către AVAS fie că sunt exprimate în lei sau alte valenţe decât USD se consemnează în USD în baza raportului lei/USD la acea dată.

Faţă de aceste precizări – nu cotează aspectul că, contestatoarea a preluat creanţa în lei – avea obligaţia să o consolideze în USD şi va solicita să fie înscrisă la masa credală creanţa exprimată în valută USD urmând ca administratorul judiciar să o înregistreze în tabel în lei la cursul LEU/USD a BNR din data deschiderii procedurii aşa cum dealtfel a şi procedat administratorul judiciar.

Pentru aceste considerente urmează ca, contestaţia să fie respinsă ca nefondată.

De altfel, Î.C.C.J. a hotărât, prin decizia nr.XII/20.03.2006, că dispoziţiile art.83 al.2 din Lg.64/95 (actual art.69 al.2 din Lg.85/06) sunt aplicabile şi în cazul creanţelor preluate de AVAS.

Pentru aceste motive, în temeiul art.73 al.3 şi art.69 al.2 din Legea 85/2006 instanţa a respins contestaţia creditoarei AVAS, ca nefondată.

Prin decizia comercială nr. 505/19/05/2009 a Curţii de Apel Bacău, s-a respins ca nefondat recursul declarat de A.F.P. Bacău, s-a admis recursul declarat de AVAS Bucureşti, s-a modificat în parte sentinţa recurată , s-a admis contestaţia formulată de AVAS şi în consecinţă, s-a dispus înscrierea creditoarei avas în tabelul creditorilor cu suma de 2993,07 lei în loc de 2150,31 lei

Pentru a decide astfel, Curtea de Apel Bacău a reţinut următoarele:

S-a stabilit data de 20 mai 2008, pentru depunerea declaraţiilor de creanţă; 1o iunie 2008 pentru întocmirea şi depunerea tabelului preliminar,23 iunie 2008 pentru soluţionarea contestaţiilor şi 30 iunie 2008 pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv.

Contestaţia AFP BACAU, a fost deja formulată la 23 iunie 2008 şi depusă în dosarul de faliment la 26 iunie 2008;, conform art. 73 din L. 85/2004, contestaţiile se depun cu 10 zile înainte de data stabilită prin deschiderea procedurii pentru definitivarea tabelului de creanţă, atât în procedura simplificată cât şi în cea generală.

Aşa cum rezultă din actele dosarului, data până la care putea fi depusă contestaţia de recurentă era 13 iunie 2008, aceasta fiind depusă însă la 26. iunie 2008, deci peste termenul prevăzut de lege.

In ceea ce priveşte recursul declarat de AVAS BUCUREŞTI , instanţa urmează a reţine ca acesta este fondat.

Creanţa recurentei – preluată prin protocol nr. 11/25.02.2004- a fost evidenţiată în contabilitatea societăţii comerciale aflaţi în faliment, în lei şi nu în valută, deci nu poate fi aplicat art. 69 din L.85/2006.

Creditorul trebuie să-şi realizeze creanţa la valoarea ei, prin transformarea creanţei în valută, creditorul ar fi prejudiciat, fiind transformată o măsură creată în favoarea creditorului, într-o măsură defavorabilă lui , aşa cum corect arată şi recurentul, valoarea creanţei fiind diminuată.

Pe cale de consecinţă , faţă de cele menţionate, în temeiul art. 312 cod procedură civilă, instanţa va respinge recursul declarat de AFP BACAU şi va admite recursul declarat de AVAS BUCUREŞTI; va modifica în parte sentinţa recurată şi va admite contestaţia

Va depune înscrierea creditoarei AVAS BUCUREŞTI în tabelul creditorilor, cu suma de 2.993.07 lei în loc de 2.1050,31 lei.

Etichete: