Top

Ordonanţă preşedinţială

Asupra recursului civil de fa?? constat? urm?toarele:

Prin cererea înregistrat? sub nr. 453/270/23.01.2009 pe rolul Judec?toriei One?ti reclamanta SC C. O. i-a chemat în judecat? pe pârâ?ii A.S.G. ?i C.V. solicitând sistarea lucr?rilor de construc?ie pe care ace?tia le efectueaz? la magazinul universal proprietatea sa.

Instan?a de fond a re?inut urm?toarele:

Reclamanta de?ine un spa?iu comercial universal în comuna G.V., sat P., spa?iu revendicare ?i de pârâtul A.S.G. – conform contractului de vânzare-cump?rare autentificat la nr. 3857/03.04.1997.

Pârâtul A.S.G. a ob?inut sentin?a civil? nr. 524/2006, prin care Consiliul Local al comunei G.V. ?i reclamanta au fost obligate s?-i lase în deplin? proprietate ?i lini?tit? posesie suprafa?a de 800 m.p. teren situat în comuna G.V., sat P. jud. Bacau, împreun? cu o cas? cu trei înc?peri.

Excep?ia lipsei calit??ii procesuale active a fost unit? cu fondul. Fa?? de aceast? excep?ie instan?a a re?inut c? pe calea procedurii speciale a ordonan?ei pre?edin?iale nu poate fi analizat? ?i nu se poate statua definitiv în privin?a acesteia.

Pe fondul cauzei prima instan?? a re?inut c? nu sunt îndeplinite condi?iile art. 581 C.p.c. – urgen?a ?i vremelnicia.

În consecin?? Judec?toria One?ti pronun?ând sentin?a civil? nr. 539/18.02.2009 a respins excep?ia ?i ac?iunea civil? ?i a luat act nu s-au solicitat cheltuieli de judecat?.

Împotriva sentin?ei civile de mai sus a declarat recurs reclamanta S.C. C.O. solicitând admiterea recursului, casarea sentin?ei hot?rârii atacate în sensul admiterii ordonan?ei pre?edin?iale cu obligarea intimatului la cheltuieli de judecat?.

În motivarea recursului se arat? c? instan?a de fond nu a ?inut cont de dreptul reclamantului drept recunoscut de lege conform actelor de proprietate asupra imobilului ?i consemnat în sentin?a civil? nr. 524/2006 în dosarul nr. 2681/2005 a Judec?toriei One?ti ?i trasat pe schi?a de raport tehnic.

Intima?ii-pârâ?i nu au depus la dosar întâmpinare.

În recurs nu s-au administrat probatorii noi.

Analizând sentin?a recurat? prin prisma motivului de recurs invocat, Tribunalul constat? recursul ca fiind fondat pe urm?toarele considerente:

Când se verific? condi?iile de admisibilitate ale ordonan?ei pre?edin?iale trebuie avute în vedere atât condi?iile generale, aplicabile oric?rei ac?iuni în justi?ie, cât ?i condi?iile specifice acestei proceduri. Astfel prima obliga?ie a instan?elor judec?tore?ti investite cu solu?ionarea cererilor de ordonan?? pre?edin?ial? este de a verifica dac? sunt întrunite condi?iile necesare oric?rei ac?iuni în justi?ie.

Dintre acestea sunt esen?iale: existen?a unui drept sau a unei situa?ii juridice a c?rei ocrotire se cerere, folosin?a ?i exerci?iul dreptului, calitatea procesual?, existen?a unui interes legitim. A doua obliga?ie este de a cerceta existen?a condi?iilor specifice de admisibilitate.

Ori instan?a trebuie s? examineze sumar cauza pentru a vedea dac? m?sura solicitat? este conform? cu dreptul ?i dac? aparen?a acestuia este în favoarea reclamantului.

Examenul sumar al cauzei, obligatoriu pentru instan??, se întinde asupra tuturor preten?iilor reclamantului ?i ap?r?rilor pârâtului, inclusiv asupra actelor ?i titlurilor prezentate de p?r?i. În cadrul acestui examen sumar, instan?a de judecat? nu verific? validitatea titlurilor prezentate, întrucât prin aceasta s-ar rezolva fondul, ci ea se va m?rgini s? stabileasc?, paralel cu alte probe prezentate de p?r?i sau administrate de instan??, în favoarea c?reia dintre ele exist? situa?ia aparen?ele unei situa?ii juridice legale ?i care justific? un interes legitim pentru care i se poate men?ine o anumit? stare de fapt sau de drept pân? la solu?ionarea litigiului pe calea ac?iunii de drept comun.

Examinarea sumar? a validit??ii sau opozabilit??ii titlurilor nu prejudiciaz? cu nimic competen?a instan?ei. Dimpotriv? ea comite o gre?eal?, supus? controlulului judiciar, dac? s-ar mul?umi doar s? afirme, f?r? un examen sumar, c? prezentarea unor titluri ar dep??i competen?a sa. Ea este obligat? s? examineze sumar orice act dedus judec??ii ?i s? trag? concluziile cuvenite.

În spe?? instan?a de fond a unit excep?ia lipsei calit??ii procesuale cu fondul cauzei ?i a re?inut în mod generic în considerente c? nu sunt îndeplinite condi?iile de admisibilitate de prev?zute de disp. art. 581 C.p.c. f?r? a ar?ta motivele care le-a avut în vedere, ceea ce echivaleaz? cu o necercetare a fondului în ceea ce prive?te condi?iile de admisibilitatea ordonan?ei pre?edin?iale ?i în consecin?? instan?a de control nu poate verifica sus?inerile recurentului.

Fa?? de cele re?inute mai sus, Tribunalul v?zând ?i disp. art. 312 al. 5 C.p.c. urmeaz? s? admit? recursul, s? caseze sentin?a civil? recurat? ?i s? trimit? cauza spre rejudecare la aceea?i instan??.

Tags: