Top

Ordonanţă preşedinţială

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ONEŞTI

JUDEŢUL BACĂU

Dosar nr. 4244/270/2009 ordonanţă preşedinţială

SENTINŢA CIVILĂ NR. 3076

Şedinţa publică din data de 20.10.2009

COMPLETUL DE JUDECATĂ FORMAT DIN:

Preşedinte – LUMINIŢA ANGHEL

Grefier – BEJENARU SABINA MARIA

Pe rol fiind judecarea acţiunii civile promovată de reclamanta ………………….. în contradictoriu cu pârâtul ………………………., pentru evacuare, pe calea ordonanţei preşedinţiale.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns: reclamanta personal şi asistată de avocat ………………….. şi avocat …………………….., pentru pârâtul lipsă.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de grefierul de şedinţă, după care:

Avocat ……………………. învederează instanţei că pe rolul Judecătoriei ………………. mai este un dosar, având acelaşi obiect, aceleaşi părţi, dosar ce are termen la data de …………………, la completul …… Solicită a fi trimis dosarul de faţă completului ….., în vederea conexării. Depune extras de pe portalul instanţelor.

Avocat ………………… precizează că acel dosar are ca obiect evacuare, dar pe calea dreptului comun, nu prin ordonanţă preşedinţială. Prezenta cauză este ordonanţă preşedinţială, are caracter de urgenţă, solicită respingerea cererii formulate de apărătorul pârâtului.

Instanţa respinge cererea de trimitere a dosarului spre conexare.

Nemaifiind cereri de formulat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fondul cauzei:

Avocat ………………………, pentru reclamantă, solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată motivat de faptul că pârâtul este o fire foarte violentă, distruge, sparge, ameninţă cu moartea, cu focul, fiind internat de mai multe ori, astfel încât asupra reclamantei planează o permanentă stare de pericol. Solicită cheltuieli de judecată.

Avocat ………………….., pentru pârât, solicită respingerea acţiunii. Părţile se află în indiviziune de foarte multă vreme, dar au intrări separate. Pârâtul este proprietar ca şi reclamanta, şi pe rolul instanţei s-a promovat acţiune de partaj. Precizează că nu s-a demonstrat caracterul urgent al cererii.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a rămas în pronunţare.

I N S T A N Ţ A

Deliberând,

Asupra cauzei civile de faţă, constată că:

Prin cererea înregistrată sub nr. ………………. din data de …………….., reclamanta ………………….., domiciliată în comuna ………………., sat …………………, jud. ………………, a chemat în judecată pe pârâtul …………………, cu acelaşi domiciliu, solicitând ca, pe cale de ordonanţă preşedinţială, să se dispună evacuarea pârâtului din domiciliul reclamantei compus din:

– suprafaţa de…………… m.p. teren curţi-construcţii, situat în comuna ……………, satul ……………., jud……………….., cu vecinii: …………………, ………………….., ………….. şi ………………..;

– o casă cu două camere şi hol de …. m.p.;

– un grajd de…..m.p., construcţii situate în comuna …………., satul …………….., cu vecinii: ………………., …………………, ………………. şi ………………

În motivare se arată că părţile au fost căsătorite, iar căsătoria a fost desfăcută prin divorţ. S-au recăsătorit şi din nou au divorţat. Pârâtul suferă de boli psihice grave şi, pe fondul consumului de alcool, este de o violenţă excesivă.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 580, 581 Cod de procedură civilă.

Cererea a fost timbrată cu 11 lei taxă judiciară de timbru şi 0,30 lei timbru judiciar.

Reclamanta a depus la dosar: autorizaţia de construcţie, sentinţa civilă nr. …………………….., sentinţa civilă nr. ………………… ale Judecătoriei ……………… acte de stare civilă, proiect autorizare de construire, sentinţa penală nr. ……………… a Judecătoriei ………………….

Pârâtul s-a prezentat în instanţă şi a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii pentru că este o persoană handicapată.

Pârâtul a depus la dosar acte medicale.

În baza art. 167 Cod de procedură civilă, instanţa a încuviinţat proba cu înscrisuri ca fiind utilă, pertinentă şi concludentă cauzei.

Din analiza actelor şi lucrărilor dosarului, instanţa a reţinut următoarea situaţie de fapt:

Prin sentinţa civilă nr. ………………….. a Judecătoriei ……………….. părţile au divorţat, apoi s-au recăsătorit. Prin sentinţa civilă ……………….. a Judecătoriei ……., părţile au divorţat din nou.

Una din condiţiile de admisibilitate a ordonanţei preşedinţiale este urgenţa cererii, însă prin actele depuse la dosar, reclamanta a urmărit să dovedească mai mult proprietatea asupra imobilelor decât imposibilitatea convieţuirii.

Pe de altă parte, pârâtul a învederat că este coproprietar al imobilelor, astfel că are propriul drept locativ.

Nefiind îndeplinite condiţiile prev. de art. 581 Cod de procedură civilă, va respinge acţiunea.

Pentru aceste motive

În numele legii

H O T Ă R Ă Ş T E :

Respinge cererea de ordonanţă preşedinţială formulată de reclamanta ………………………….., domiciliată în comuna …………….., sat ………………., jud. ………………, împotriva pârâtului …………………………, cu acelaşi domiciliu.

Cu recurs în 5 zile de la pronunţare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 20.10.2009.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Red. A.L. – 22.10.2009

Dact. B.S. – 23.10.2009

Exemplare: 2 (două)

Etichete: