Top

Asociaţii şi fundaţii

Prin încheierea nr. 5/26.02.2009 Judecătoria Oneşti a respins cererea de înscriere în R.A.F. formulată de Asociaţia „ G.A.L.V.T.”.

Pentru a pronunţa această încheiere prima instanţă a reţinut următoarele:

Potrivit art. 8 alin. 2 din O.G. 26/2000 cu modificările ulterioare, s-a verificat legalitatea documentelor prezentate.

Constatându-se deificienţe, reprezentanta Asociaţiei a fost înştiinţată în scris în vederea completării acestora şi anume: prezentarea certificatelor de cazier fiscal, dovada patrimoniului iniţial, autentificarea sau legalizarea contractului de comodat.

S-a depus dovada patrimoniului iniţial şi contractul de comodat autentificat.

S-au depus certificatele de cazier fiscal, mai puţin al asociatului O.J.P. D.R.P.Bacau, reprezentat prin domnul P.L.D..

Or, conform art. 8 alin. 1 lit. b din O.G. 75/2001, privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, prezentarea certificatului de cazier fiscal este obligatorie la solicitarea înscrierii în R.A.F., de către asociaţii sau membri fondatori ai acestora.

În cauză, O.J.P.D.R.P.B. are calitatea de asociat, prin reprezentant legal care a semnat personal înscrisurile.

Acest asociat nu şi-a îndeplinit obligaţia de a depune cazierul fiscal.

Mai mult, va trebui respectat şi art. 27 alin. 2 din O.G. 26/2000, asociaţia nefiind de utilitate publică.

Împotriva încheierii a declarat recurs reclamanta Asociaţia „ G.A.L.V.T.” pentru următoarele considerente:

– nedepunerea documentului fiscal de către unul dintre cei 26 de asociaţi este o împrejurare creată prin imposibilitatea fortuită a acestuia de a se asocia, survenită în timpul procedurii legale de dobândire a personalităţii juridice şi nu exprimă voinţa celorlalţi 25 de asociaţi membri fondatori.

– acest asociat nu a intrat în posesia documentului fiscal iar recent a comunicat că din motive bine întemeiate nu mai poate desemna nici o persoană care să-l reprezinte în asociaţia a cărei înscriere s-a solicitat.

– solicită înscrierea asociaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la Judecătoria Oneşti cu radierea celui de la poziţia 26 din actele constitutive având în vedere imposibilitatea fortuită a acestuia de a se asocia.

– faţă de aspectul referitor la faptul că asociaţia nu este de utilitate publică face trimitere la art. 39 din O.G. nr. 26/2000 conform căruia recunoaşterea unei asociaţii sau fundaţii de utilitate publică se face prin hotărâre a Guvernului.

Recurenta a depus la dosar înscrisuri. Analizând actele şi lucrările dosarului reţine următoarele:

Fiind învestită cu soluţionarea unei cereri de înscriere a asociaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor în temeiul O.G. nr. 26/2000 instanţa trebuie să verifice îndeplinirea cerinţelor legale pentru constituirea persoanei juridice ceea ce presupune stabilirea concordanţa actelor depuse cu legea, atât sub aspectul condiţiilor de valabilitate a formei acestora cât şi sub aspectul condiţiilor de fond prescrise de lege prin norme imperative.

Pentru înlăturarea neregularităţilor constatate în procedura de verificare a legalităţii cererii de înscriere şi a documentelor prezentate conform art. 7 al. 2 din O.G. nr. 2672000 legiuitorul a prevăzut acordarea unui termen cu obligaţia înştiinţării în scris a persoanei împuternicite cu privire la neregulile ce trebuie remediate. În procedura jurisdicţională de soluţionare a cererii instanţa nu poate interveni asupra conţinutului actelor depuse astfel cum a pretins recurenta, aceasta având obligaţii doar în ceea ce priveşte cercetarea preliminară a cererii şi înştiinţarea reprezentantului asociaţiei în vederea complinirii neregularităţilor sesizate.

Atâta vreme cât prezentarea certificatului de cazier fiscal este obligatorie atunci când se solicită înscrierea în Registrul special al asociaţiilor şi fundaţiilor (art. 8 al. 1 lit. b din O.G. nr. 75/2001) iar pentru asociatul O.J.P.D.R.P.B. nu s-a făcut dovada îndeplinirii obligaţiei de a depune cazierul fiscal deşi reprezentanta asociaţiei a fost înştiinţată în scris în acest sens în mod corect a reţinut prima instanţă că nu sunt îndeplinite cerinţele legale pentru constituirea asociaţiei. În raport de normele ce reglementează procedura de soluţionare a cererii de înscriere a asociaţiei în R.A.F. neîndeplinirea obligaţiei de depunere a cazierului fiscal pentru asociatul O.J.P.D.R.P.B. nu poate fi complinită în modalitatea pretinsă de către recurentă respectiv prin radierea acestui asociat din actele constitutive.

Referirea la lipsa recunoaşterii recurentei ca asociaţie de utilitate publică s-a făcut cu trimitere la necesitatea respectării art. 27 al. 2 din O.G. nr. 26/2000, nu pentru că s-ar fi reţinut incidenţa art. 39 din O.G. nr. 26/2000.

Faţă de cele reţinute, văzând şi disp.art.312 al. 1 C.p.c. va respinge recursul ca nefondat.

Etichete: