Top

Acord person.jur. asoc

Încheiere

09.02.2009

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr….. din …, numitul ….., în calitate de împuternicit cu efectuarea procedurii, a solicitat înscrierea Asociaţiei …….. în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor al …., în vederea dobândirii personalităţii juridice.

În susţinerea cererii, s-au ataşat o serie de înscrisuri: cerere de înscriere, actul constitutiv, statutul, dovada disponibilităţii denumirii – Ministerul Justiţiei, contract de deschidere cont, un contract de comodat, un contract de vânzare-cumpărare. Temeiul juridic al cererii: O.G. nr.26/2000.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în sumă de 20 lei şi timbru judiciar în valoare de 0,50 lei.

Examinând actele si lucrările dosarului, instanţa constată că actul constitutiv şi statutul asociaţiei sunt încheiate în formă autentică şi cuprind prevederile art. 6 din O.G nr. 26/ 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, modificată şi completată prin Legea nr. 246/2005.

Astfel, actul constitutiv şi statutul cuprind reglementări privind: forma juridică, denumirea, sediul şi durata, patrimoniul, organele de conducere, administrare şi control.

S-a demonstrat că asociaţia este constituită ca persoană juridică de drept privat română, fără scop patrimonial şi este de interes judeţean.

S-a făcut dovada disponibilităţii denumirii prin adresa eliberată de …… şi s-au depus Actul de constituire şi Statutul Asociaţiei ……

Prin documentaţia prezentată, instanţa constată că Asociaţia …… s-a constituit în cadrul legal, în conformitate cu dispoziţiile prevăzute de O.G nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, modificată şi completată prin Legea nr. 246/2005, astfel că va admite cererea şi va dispune înscrierea Asociaţiei … în registrul ……..

Etichete: