Top

Faliment

Prin sentinţa comercială nr. 10/08 ianuarie 2009 a Tribunalului Bacău-Secţia comercială şi contencios administrativ, ( rămasă irevocabila prin decizia comercială 560/20.07.2009 prin respingerea recursului declarat de recurenta SC A. SRL Onesti,) s-a respins excepţia lipsei obiectului cererilor de ordonanţă preşedinţială în ds nr.5209/110/2008; 6602/110/2008 şi 6609/110/2008 ale Tribunalului Bacău.

S-a respins ca nefondate cererile de ordonanţă preşedinţială formulată în dosarele 5209/110/2008; 6602/110/2008 şi 6602/110/2008, formulate de reclamanta SC A. SRL ONEŞTI , în contradictoriu cu pârâta IPURL P. T.- lichidator judiciar al SC O. SA

Pentru a se pronunţa această sentinţă, instanţa a reţinut următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bacău la data de 1 08 2008 sub nr. 5209, reclamanta SC A. SRL a formulat în contradictoriu cu SPRL P. T.L.J. al SC O. SA ONEŞTI cerere de suspendare a vînzării la licitaţie a spatiului comercial situat in Onesti,str……., pînă la solutionarea contestaţiei formulată in dosarul de faliment 4408/2005,pe cale de ordonanţă preşedinţială.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că îşi desfăşoară activitatea în acest imobil ,că prin publicaţia de vânzare emisă la data de 12 08 2008 se anunţa organizarea unei licitaţii relativ la acest imobil ,că deţine acest imobil in baza unui contract de leasing imobiliar cu clauză irevocabilă de vânzare 5848//30 09 1999 şi a SC 120/28 03 2005 prin care SC O. SA ONEŞTI a fost obligată să încheie contractul de vînzare cumpărare ,fiind respinsă cererea de reziliere a contractului întrucît s-au achitat redevenţele. Deşi a notificat să procedeze la executarea hotărîrii ,aceasta dar şi lichidatorul judiciar ,nu s-au conformat. În dosarul de faliment au fost emise alte două publicaţii de vînzare anterior celei ce face obiectul cauzei de faţă-emisă la data de 10 07 2008.

Cererea a fost legal timbrată în conformitate cu dispoziţiile Legii 146/1997 cu taxă de timbru în cuantum şi timbru judiciar.

În dovedirea acţiunii, reclamanta a depus la dosar actele doveditoare despre care a făcut vorbire in acţiune .

Prin întîmpinare, pîrîtul a solicitat a se constata că cererea este rămasă fără obiect,că judecătorul sindic este competent să soluţioneze prezenta cauză,respingerea cererii ca nefondată.

Prin cererea înregistrată la Tribunalul Bacău sub nr.4650/110/2008, reclamanta SC A. SRL ONEŞTI a chemat în judecată pârâta IPURL P. T., în calitate de lichidator judiciar al SC.O. SA ONEŞTI, pentru ca pe calea unei ordonanţe preşedinţiale, să se dispună suspendarea vânzării la licitaţie a spaţiului comercial situat în mun…., până la soluţionarea irevocabilă a acţiunilor formulate în dosarul de faliment nr.4408/2005 al Tribunalului Bacău.Această cauză priveşte publicaţia de vînzare emisă la data de 28 05 2008.

Prin SC 563/23 07 2008,s-a respins excepţia necompetenţei materiale s-a respins excepţia lipsei de obiect şi s-a admis excepţia autorităţii de lucru judecat şi ca atare, s-a respins cererea formulată de reclamantă.

Prin DC 638/30 09 2008 pronunţată de Curtea de Apel Bacău,s-au admis recursurile formulate,s-a casat sentinţa menţionată şi s-a trimis cauza spre rejudecare.

Pe rolul Tribunalului Bacău cauza a fost reînregistrată sub nr 6609/110/2008.

Prin cererea înregistrată sub nr 2053/110/2008 din 15.04.2008 formulată de reclamanta SC A. SRL în contradictoriu cu pârâta SC O. SA societate în faliment reprezentată prin IPURL P. T. s-a solicitat pe cale ordonanţei preşedinţiale suspendarea măsurii luate de pârâtă de vânzare la licitaţie a spaţiului comercial situat în …….. jud. Bacău până la soluţionarea contestaţiei formulate împotriva acestei măsuri luate de lichidatorul judiciar ,publicaţia de vînzare fiind emisă în vederea licitaţiei organizate pentru data de 22 04 2008.

Prin SC 106/21 04 2008,s-a respins excepţia necompetenţei materiale , s-a admis acţiunea , s-a suspendat licitaţia spaţiului comercial până la soluţionarea contestaţiei iar prin DC 636/30 09 2008 pronunţată de Curtea de Apel Bacău,s-au admis recursurile formulate, s-a casat sentinţa menţionată şi s-a trimis cauza spre rejudecare.

Pe rolul Tribunalului Bacău cauza a fost reînregistrată sub nr 6602/110/2008.

Avînd in vedere strînsa legătură existentă intre cauze instanţa a admis excepţia conexităţii şi a dispus solutionarea cauzelor în dosarul cel mai vechi inregistrat pe rolul instanţei-5209/110/2008.

Analizând actele şi lucrările dosarului, se reţin următoarele:

Reclamanta a încheiat cu SC O. SA ONESTI contractul de leasing imobiliar cu clauză irevocabilă de vânzare nr 5848 din 30 .09.1999 cu privire la spaţiul comercial situat în …. în suprafaţă de 144 ,58 mp .

Ca urmare a divizării SC O. SA imobilul din str. … este preluat de SC O. SA Oneşti şi se încheie actul adiţional nr 335/26.02.2001.

Prin sentinţa civilă nr 120 din 28.03.2005 pronunţată de Tribunalul Bacău în dosarul nr 6883/2004 , sentinţă rămasă irevocabilă , s-a apreciat că potrivit contractului intervenit între părţi pârâta s-a obligat să respecte dreptul de opţiune a reclamantei la încetarea contractului de leasing şi cum aceasta a achitat integral redevenţele şi a optat pentru cumpărarea spaţiului comercial , pârâta trebuia să-şi respecte obligaţia contractuală de încheiere a contractului de vânzare – cumpărare . Instanţa a obligat SC O. SA să încheie cu reclamanta SC A. SRL ONESTI contractul vânzare cumpărare având ca obiect spaţiul comercial în suprafaţă de 144,58 mp.

Această sentiţă nu a fost executată fapt ce a determinat reclamanta să promoveze o acţiune in constatare, respinsă prin sentinţa civilă 102/14 03 2007 in dosarul 4408/2005 ce a fost mentinută in recurs.

Potrivit art. din 11 din Legea 85/2006 judecătorul sindic solutionează toate procesele şi cererile aferente procedurii insolvenţei ,în speţa de faţă reclamanta, terţ faţă de procedură, invocă un drept propriu asupra unui imobil aparţinînd falitei ,ce face obiectul vînzării la licitaţie de către lichidatorul judiciar in derularea procedurii,solicitind suspendarea acestei vînzări pe cale de ordonanţă preşedinţială,

Or, conditiile de admisibilitate a unei astfel de cereri in justiţie sunt vremelnicia ,urgenţa şi neprejudecarea fondului.Dacă primele două conditii sunt indeplinite in cauză raportat la faptul că vinzarea ar perturba in mod ireversibil activitatea societăţii reclamante ,fiind indeplinită deci conditia urgenţei,iar vremelnicia măsurii este data de existenţa in cadrul dosarului de faliment a contestaţiei formulate de reclamantă împotriva vinzării la licitaţie ce urmează a vea loc ,nu poate fi vorba de indeplinirea celei de-a treia condiţii şi anume neprejudecarea fondului.

În analiza acestei condiţii se va tine seama în primul rînd de aparenţa dreptului invocat de reclamantă .Or, deşi reclamanta deţine o hotărîre judecătorească prin care a fost obligată falita să incheie contract de vînzare cumpărare,în condiţiile in care s-a respins acţiunea in constatarea dreptului de proprietate în speţă nu se poate vorbi despre un drept de proprietate juridiceşte proteguit întrucît acest drept nu este actual,fiind supus unei conditii şi anume recunoaşterea sa in justiţie . Este adevărat că in cadrul dosarului de faliment s-a formulat şi o cerere de perfectare a vînzării (care nu este de competenţa judecătorului sindic),însă aceasta nu afectează situaţia actuală a reclamantei ,pe de o parte intrucît nu opune un drept de proprietate rezultat dintr-un titlu de proprietate valabil iar pe de altă parte rezultatul solutionării acestei cereri este incert.

Instanţa apreciază că reclamanta nu a făcut dovada dreptului său de proprietate astfel că ,nefiind indeplinite prev. art. 581 c. pr. Civ.,urmează să respingă ca nefondate cererile de ordonanţă preşidenţială.

Asupra excepţiei necompetenţei nu se va mai pronunţa instanţa intrucît problema a fost tranşată prin Decizia Curţii de Apel 636/30 09 2008.

In ce priveşte exceptia invocată de lichidator prin intimpinare,referitor la faptul că cererile formulate de reclamantă au rămas fără obiect ,instanţa apreciază că ,relativ la spatiul comercial respectiv s-a procedat şi se va proceda şi in continuare la vinzare prin licitatie (în conditiile respingerii contestaţiei formulate de reclamantă) ,doar in cazul finalizării vânzării o astfel de excepţie ar putea fi primită. În concluzie, excepţia formulată urmează a fi respinsă ca nefiind intemeiată.

Etichete: