Top

Faliment

Prin sentinţa comercială nr. 424/12 martie 2009 a Tribunalului Bacău-Secţia comercială şi contencios administrativ, s-a respins excepţia lipsei calităţii procesuale a administratorului special al SC. V. SA.

S-a respins acţiunea formulată de reclamanta SC”B.L.M.”SA prin administrator special – Asociaţia Salariaţilor şi Membrilor Conducerii „B” Bacău, cu sediul în …şi administrator judiciar COMPANIA EXPERTILOR LICHIDATOR, cu sediul în …în contradictoriu cu pârâţii SC”V”SA BACAU, prin adm.special C. L., şi SC”V”SA BACAU, prin adm.judiciar CONT EXPERT SPRL, cum a fost precizată (modificată), ca nefondată.

Pentru a se pronunţa această sentinţă, instanţa a reţinut următoarele:

Prin cererea înregistrată la Tribunalul Bacău sub nr.6477/110/2007, reclamanta SC B. L. M. SA BACĂU, prin administrator special ASOCIAŢIA SALARIAŢILOR şi MEMBRILOR CONDUCERII ”B.” Bacău, a chemat în judecată debitoarea SC V. SA BACĂU, prin Administrator Special C.L. şi administrator judiciar CONTEXPERT SPRL Bacău pentru ca să se dispună anularea procesului verbal de dare în plată a creanţei deţinute de SC B.L.M. SA la SC V. SA, nr.336 din 24.04.2007, încheiat între creditoarea SA B.L.M. SA BACĂU , prin administrator judiciar COMPANIA EXPERŢILOR LICHIDATORI IPURL BACĂU şi administrator special-ASOCIAŢIA SALARIAŢILOR şi MEMBRILOR CONDUCERII B. BACĂU, prin ec.Ş. S. şi debitoarea SC V. SA BACĂU, prin Administrator special C. L. şi CONTEXPERT SPRL.

În motivareea acţiunii, se arată că între SC B.L.M. SA în calitate de creditor majoritar şi debitoarea SC V. SA, s-a încheiat procesul verbal de dare în plată parţială a creanţei deţinute de la SC V. SA nr.336/23.04.2007, pentru achitarea parţială a creanţei SC B.L.M. SA, prin dare în plată a unor utilaje şi echipamente de la SC V. SA în valoare de 328.273,80 lei din totalul creanţei de 3.332.592,37 lei.

La aceeaşi dată, între părţi s-a încheiat şi o convenţie (angajament) prin care părţile au convenit că în cazul neconformării, SC B.L.M. SA Bacău putând cere „anularea compensării cu respectivele utilaje şi implicit a facturii nr.2294538 emisă la 20.04.2007”.

Urmare a acestei convenţii, Comisia tehnică a societăţii a concluzionat că nu se justifică achiziţionarea maşinii de spălat sticle tip Perla 14,, întrucât are o uzură de 80-85% , valoarea cheltuielilor pentru montare şi reparaţii este foarte mare, iar preţul este supraevaluat.

De asemenea , cererea existentă pe piaţa nu justifică achiziţionarea acestei maşini noi.

Considerând că sunt îndeplinite cerinţele din convenţia încheiată de părţi, solicită admiterea cererii şi anularea procesului-verbal de dare în plată şi repunerea părţilor în situaţia anterioară.

În dovedirea cererii, a depus acte.

Pârâta SC V. SA ,, prin administratorul judiciar CONTEXPERT SPRL a formulat întâmpinare, solicitând respingerea acţiunii ca nefondată.

În apărare, se arată că acest mijloc de plată a fost dezbătut în şedinţa publică , în ds nr.4996/2003 al Tribunalului Bacău (dosar faliment).

În baza hotărârii părţilor, concretizată prin semnarea procesului verbal de dare în plată şi constatată de instanţa de judecată, s-a realizat plata ratei scadente la data de 28.04.2007, în cadrul planului de reorganizare.

Ca atare, motivele invocate de către creditoarea SC B.L.M. SA, nu sunt pertinente cauzei şi exced acesteia, deoarece nimeni nu poate să-şi invoce, în apărare, propria culpă.

La data încheierii procesului verbal de dare în plată, existau aceleaşi condiţii cu privire la situaţia SC BL.M. SA.

Pe de altă parte, SC V. SA şi-a respectat obligaţiile asumate respectiv de a asigura depozitarea şi păstrarea în custodie a utilajelor ce au făcut obiectul procesului verbal de dare în plată.

În apărare,s-au depus acte.

Administratorul special al SC V. SA a invocat , în întâmpinarea formulată, că mijlocul de plată a fost dezbătut în şedinţa publică din 08.06.2007 în ds nr.4996/2003, fiind constatat de instanţă prin încheierea din 08.06. 2007, încheiere necontestată de creditoare.

Prin acest mijloc, s-a efectuat plata scadentă la 28.04.2007, în cadrul planului de reorganizare.

Preluarea utilajelor a fost hotărâtă de Comitetul Creditorilor şi Adunarea Creditorilor SC B.L.M. în data de 16.02.2007, hotărâre adusă la cunoştinţa judecătorului sindic al Tribunalului Braşov , care a aprobat ca SC B.L.M. să preia utilajele necesare.

Astfel, în urma solicitărilor SC B.L.M. şi a tuturor aprobărilor primite de la Comitetul creditorilor şi Adunarea Creditorilor, cu aprobarea DGFP BACĂU, s-a întocmit factura nr.2294538/20.04.2007 şi procesul verbal de dare în plată nr.336/23.04.2007, care a fost adus la cunoştinţă judecătorului sindic al Tribunalului Bacău şi care a luat act de acesta în data de 08.06.2007.

Fiind îndeplinite toate aceste cerinţe, nu exista motiv de anulare a procesului verbal de dare în plată, cu atât mai mult cu cât SC V. SA şi-a îndeplinit toate obligaţiile din convenţia nr.397/23.05.20097, respectiv de a asigura depozitarea şi păstrarea în custodie a utilajelor, pe un termen de 6 luni.

Cele constatate de Comisia tehnică a SC B.L.M. SA nu fac obiectul convenţiei nr.397/2007, cu atât mai mult cu cât , anterior încheierii procesului verbal de dare în plată, a fost efectuat un raport de evaluare a utilajelor de către un expert numit de SC B.L.M. SA , raport la care creditoarea – reclamantă nu a formulat obiecţiuni.

Pentru aceste motive, solicită respingerea acţiunii, ca nefondată.

În apărare, a depus acte.

La data de 25.09.2008, reclamanta a depus precizări cu privire la obiectul acţiunii şi temeiul de drept, arătând că, obiectul cererii este „constatare nulitate absolută a procesului verbal de dare în plată nr.336/23.04.2007” , cerere întemeiată pe dispoz.art 948 pct.1 şi 2 Cod civil.

În motivarea precizărilor se arată că procesul verbal de dare în plată nr.336/2007 estre lovit de nulitate, fiind încălcate dispoz.art.948,pct.1 şi 2 Cod civil, cu privire la capacitatea celor două părţi de a încheia actul juridic , precum şi cu privire la lipsa totală de consimţământ a creditoarei SC B.L.M. SA la încheierea actului.

Astfel, având în vedere că atât la adunarea Comitetului Creditorilor cât şi la Adunarea creditorilor din 16.02.2007, creditoarea majoritară DGFP Bacău şi-a dat acordul de principiu, prin adresa nr.1335/26.01.2007, numai cu condiţia evaluării utilajelor şi a materiilor prime şi cu aprobarea rapoartelor de evaluare de către Comitetul creditorilor şi Adunarea Creditorilor ceea ce echivalează cu o lipsă a aprobării din partea DGFP BACĂU, la încheierea acestui act, ambele părţi nu au avut acordul adunării creditorilor, fiind astfel lipsite de capacitatea cerută de lege, respectiv art.948 pct.1 cod civil.

Totodată, consimţământul SC B.L.M. SA a fost viciat, întrucât nu s-a adus la cunoştinţa administratorului special al creditoarei că această tranzacţie nu a fost aprobată de creditorul majoritar DGFP BACĂU.

Pe de altă parte, un alt motiv de nulitate absolută este frauda la lege , întrucât au fost nesocotite dispoz. Hotărârii Guvernului nr.685/1999 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadenţă a contribuabililor şi a Regulamentului de compensare a datoriilor nerambursate la scadenţă a contribuabililor persoane juridice, cu privire la regimul ordinelor de compensare.

La data de 06.02.2009 reclamanta a solicitat introducerea în cauză pentru opozabilitate , a DGFP Bacău, cerere respinsă de instanţă, cu motivarea din încheierea de şedinţă.

La data de 20.02.2009, reclamanta a formulat cerere de înscriere în fals conform art.183 Cod pr.civilă, cu privire la factura nr.2295538/20.04.2007, emisă de SC V. SA, solicitând suspendarea cauzei şi trimiterea dosarului la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău , în vederea efectuării de cercetări penale cu privire la efectuarea infracţiunilor de fals şi uz de fals.

Instanţa, având în vedere că menţiunile care au fost declarate false de către reclamantă, au fost făcute pe o copie a facturii nr.2294538/20.04.2007, a respins cererea reclamantei de suspendare a cauzei şi de sesizare a Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău.

Cu ocazia dezbaterilor, reclamanta a invocat excepţia lipsei calităţii de reprezentant al pârâtei debitoare a administratorului special C. L., şi implicit a calităţii sale procesuale, motivat de faptul că acesta a formulat o cerere de intervenţie în interes propriu, în ds nr. 1690/2004 al Tribunaluluui Bacău, excepţie pusă în discuţia părţilor la această dată.

Din actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele;

Prin sentinţa civilă nr.2643/20.10.2003, pron. în ds nr.4996/2003 al Tribunalului Bacău, s-a deschis procedura insolvenţei împotriva debitoarei SC V. SA şi prin sentinţa civilă nr.836/24.11.2004, s-a numit administrator judiciar al debitoarei CONTEXPERT SPRL ,cu atribuţii de supraveghere a activităţii debitoarei, care şi-a păstrat dreptul de administrare.

În urma aprobării planului de reorganizare, propus de debitoarea V. SA şi votat de creditori, debitoarea a intrat în reorganizare, pentru perioada 28.10.2005 – 28.10.2008.

Creditoarea-reclamantă a intrat şi ea în reorganizare judiciară , conform sentinţei civile nr.449/15.05.2006 a Tribunalului Braşov, sub supravegherea administratorului judiciar COMPANIA EXPERŢILOR LICHIDATORI IPURL.

În planul de reorganizare întocmit de debitoare, SC B.L.M. SA figura cu o creanţă de 3.332.592,37 lei, stabilită prin Decizia civilă nr.995/11.12.2007 a Curţii de Apel Bacău.

Având în vedere că atât reclamanta cât şi pârâta se aflau în reorganizare judiciară, cu păstrarea dreptului de administrare, sub supravegherea administratorilor judiciari desemnaţi, acţionarii fiecărei societăţi, au ales câte un administrator special, respectiv la reclamantă pe ASOCIAŢIA SALARIAŢILOR şi MEMBRILOR CONDUCERII „B” Bacău prin reprezentant Ş. S. , iar la pârâta pe dl. C. L.

Pentru plata mai rapidă a creanţei înscrise în Tabelul definitiv şi în planul de reorganizare al debitoarei, reclamanta a solicitat debitoarei, cu adresele nr.211-213 din 23.01.2007, (fila 156-157) să se procedeze la compensarea parţială a unor sume datorate de debitoare prin preluarea unor utilaje şi a altor produse din patrimoniul debitoarei, ceea ce ar fi uşurat şi realizarea propriului plan de reorganizare.

La baza acestei solicitări a stat hotărârea conducerii S C B.L.M. S.A. cu administratorul său judiciar, din 19.01.2007.

Ca urmare a acestei solicitări , administratorul judiciar al debitoarei –pârâta solicită administratorului său judiciar să convoace Adunarea Creditorilor şi Comitetul Creditorilor pentru aprobarea acestei cereri.

Comitetul creditorilor şi Adunarea Creditorilor de la pârâta – debitoare, constituite în şedinţele din 06.02.2007 (în care creditorul majoritar – cu 98% din creanţe – era chiar reclamanta) au aprobat , în principiu, darea în plată a unor produse finite , a unor produse aflate în stare intermediară şi utilaje etc. pentru compensarea parţială a sumelor cuprinse în graficul de plăţi, urmând ca şi reclamanta să supună această plată aprobării propriei Adunări a Creditorilor, convocată pentru 16.02.2007 (f.158).

Conform adresei nr.153/21.02.2007 (f.182) Adunarea Comitetului Creditorilor SC B.L.M SA, din 16.02.2007 a aprobat achitarea în avans a unei părţi din datoria SC.V.SA către SC.B.L.M. SA , prin compensarea acestei sume cu utilaje, produse finite şi materii prime.

De asemenea, conform procesului verbal al Adunării Creditorilor reclamantei din 16.02.2007( f.171) la pct.7 de pe ordinea de zi se arată că Adunarea Creditorilor este de acord cu hotărârile adoptate de Comitetul Creditorilor prin procesul verbal nr. 91 din 16.02.2007.

Acest proces verbal este semnat şi de către Administratorul judiciar şi de către administratorul special prin reprezentant Ş. S. ai reclamantei.

De menţionat , că prin adresa nr.211/57/23.01.2007, reclamanta solicită şi efectuarea evaluării acestor utilaje de către evaluatorul agreat de ea, în persoana d-lui D. D.

După efectuarea evaluării, conform adresei nr.777/15.03.2007( f.183) reclamanta solicită pârâtei urgentarea încheierii protocolului de compensare.

Astfel,la data de 20.04.2007, părţile prin administratorii speciali şi administratorii judiciari, încheie procesul verbal de compensare nr.335/2004 – 2007 şi se emite factura nr.22945538/20.04.2007 de către pârâtă, pentru aceste utilaje.

Ulterior, la data de 23.05.2007, între părţi se încheie convenţia nr.397/23.05.2008(f.8) prin care reclamanta lasă în custodia pârâtei un utilaj (maşina de spălat Perla ) întrucât nu are posibilităţi tehnice pentru preluarea acestui utilaj, pârâta obligându-se să asigure depozitarea şi păstrarea în custodie până la ridicarea acesteia de către noul proprietar, cu garantarea integrităţii,iar în caz de descompletare a utilajului, putându-se cere anularea compensării cu respectivele utilaje şi a facturii nr.22994538/20.04.2009.

Fiind supus aprobării judecătorului sindic al debitoarei, procesul verbal de compensare nr.335/20.04.2007 este anulat, prin sentinţa civilă nr.233/ 25.06.2007 pron.în ds nr.4996/2003(f.125), motivat de faptul că părţile nu aveau creanţe reciproce.

Între timp, părţile încheiaseră un alt act , la 23.04.2007, act ce cuprinde în esenţă aceeaşi înţelegere a părţilor , cu schimbarea doar a denumiri actului, respectiv proces verbal de dare în plată nr.336/ 23.04.2007(d.122).

Acest proces-verbal a fost încheiat pentru suma de 328.273,8 lei, sumă ce acoperea rata scadenţă la 28.04.2007, în sumă de 148.530,54 lei şi parţial avans pentru rata din 28.10.2007, respectiv 179.743,26 lei( din 267.795,81 lei) conform planului de reorganizare .

Procesul- verbal de dare în plată a fost semnat atât de administratorii judiciari ai reclamantei şi pârâtei cât şi de Administratorii speciali ai celor două societăţi.

De asemenea, conform încheierii din 17.07.2007 a Tribunalului Braşov (f.185) şi încheierii din 18.06.2007 a Tribunalului Bacău ( f.186), operaţiunea de dare în plată a fost confirmată şi de judecătorii sindici ai celor două societăţi aflate în reorganizare.

La data de 12.11.2007, o comisie tehnică din cadrul SC B. L. SA, face o verificare a maşinii de spălat Perla l4, lăsată în custodia pârâtei şi printr-o notă infomativă (f.11) aduce la cunoştinţă conducerii reclamantei că nu se justifică achiziţionarea acestei maşini şi că nu se poate folosi în procesul de producţie , datorită uzurii avansate.

La data de 15.11.2007, reclamanta formulează prezenta cerere de anulare a procesului verbal de dare în plată, modificată ulterior în constatarea nulităţii procesului verbal.

Faţă de această situaţie de fapt reţinută şi de temeiul de drept invocat de reclamantă, instanţa constată neîntemeiată cererea cum a fost modificată, pentru următoarele motive:

Cu privire la excepţia lipsei calităţii procesuale a administratorului special , reclamanta deşi a invocat această excepţie, nu a motivat-o decât pe faptul că acesta a formulat o cerere de intervenţie în interes propriu, în dosarul nr.1690/2004 al Tribunalului Braşov, după închiderea dezbaterilor , cerere respinsă de instanţă.

Administratorul special al debitoarei pârâte este dl.C. L., fiind ales de către acţionari şi întrucât dreptul de administrator al pârâtei este păstrat, acesta are calitatea procesuală de a reprezenta debitoarea, conform art 18 din Lg.85/2006, motiv pentru care va respinge excepţia invocată de creditoare (pe care de altfel nici nu a mai susţinut-o prin concluziile scrise depuse).

Pe fondul cauzei, susţinerile reclamantei vor fi analizate în raport de dispoz.art.948 pct.1 şi 2 cod civil şi ale art.103-106 din Lg.85/2006.

După aprobarea planurilor de reorganizare de către Adunările creditorilor celor două societăţi, activitatea acestora se desfăşoară pe baza planurilor aprobate.

Potrivit art.103 al.2 din Lg.85/2006 „ pe parcursul reorganizării debitorul va fi condus de „administratorul special, sub supravegherea administratorului judiciar ”, acesta având o singură obligaţie de a prezenta trimestrial rapoarte Comitetului Creditorilor cu privire la situaţia financiară a averii debitorului.

Rolul creditorilor , pe durata reorganizării este redusă la a veghea la respectarea planului de reorganizare aprobat şi de a solicita intrarea în faliment când se constată nerespectarea acestuia sau că desfăşurarea activităţii debitoarei aduce pierderi averii sale.

Actul a cărei nulitate se cere a fi constatată, a fost încheiat în executarea planurilor de reorganizare ale părţilor, cu aprobarea atât a Comitetului Creditorilor, cât şi a Adunării Creditorilor, celor două societăţi şi a fost confirmat de către Judecătorii sindici ai debitoarei.

Deşi se invocă lipsa capacităţii celor două societăţi de a contracta ,reclamanta a motivat aceasta pe faptul că se aflau în reorganizare şi nu au avut acordul adunării creditorilor celor două societăţi , dovedind nerecunoaşterea unor noţiuni juridice.

Capacitatea unei societăţi comerciale cuprinde capacitatea de folosinţă şi capacitatea de exerciţiu .

Capacitatea de folosinţă a unei societăţi comerciale se dobândeşte prin înregistrarea ei în Registrul Comerţului şi se pierde prin radierea din Registrul Comerţului.

Capacitatea de exerciţiu reprezintă posibilitatea de a-şi asuma obligaţii şi de a-şi exercita drepturile, prin organele sale de conducere, manifestându-se sub forma dreptului de a-şi conduce singură activitatea.

Atât reclamanta cât şi pârâta, nefiindu-le ridicat dreptul de administrare şi nefiind radiate, au şi capacitate de exerciţiu şi de folosinţă, care nu sunt şi nici nu pot fi condiţionate de aprobarea creditorilor.

În ceea ce priveşte lipsa consimţământului reclamantei la încheierea actului , acesta a existat, actul fiind semnat atât de administratorul special, prin reprezentant S. Ş. cât şi de reprezentantul administratorului judiciar, Compania Experţilor Lichidatori IPURL.

În ceea ce priveşte susţinerea reclamantei ca administrator special nu a avut cunoştinţă de lipsa acordului Adunării Creditorilor , instanţa nu poate reţine această motivare, deoarece pe de o parte acordul Adunării Creditorilor a existat , iar pe de altă parte, chiar reprezentantul administratorului special a semnat procesul verbal al adunării creditorilor B.L.M. SA , din 16.02.2007(fila 176).

Referitor la motivul privind fraudarea legii, motivarea reclamantei este străină de prezenta cauză, privind compensarea dintre societăţi , iar obiectul prezentei cauze este un proces verbal de dare în plată.

Pentru aceste motive, constatând că acţiunea reclamantei este neîntemeiată, în temeiul art 948 şi următoarele din Codul civil, precum şi în raport de dispoz.art. 103-106 din Lg.85/2006, instanţa va respinge acţiunea cum a fost modificată, ca nefondată.

Etichete: