Top

Fond comercial – deschidere procedura de insolventa

Dosar nr. 1432/88/2007

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Sentinţa civilă Nr. 471

Şedinţa publică de la 20 Martie 2009

Completul compus din:

JUDECĂTORUL SINDIC:

Asupra cauzei de faţă:

Prin sentinţa civilă nr. 1893 din data de 19 octombrie 2007 a Tribunalului Tulcea, pronunţată de judecătorul sindic s-a admis cererea creditoarei SC ……. SRL MĂCIN şi s-a dispus deschiderea procedurii de insolvenţă în formă generală faţă de debitoarea ………… conform Legii 85/2006, fiind desemnat administrator judiciar …….. TULCEA.

La data de 06 februarie 2009, administratorul judiciar desemnat a depus la dosar raportul privind activitatea desfăşurată concluzionând că a efectuat în perioada de insolvenţă judiciară a debitoarei SC ……… SRL actele şi operaţiunile care se încadrează în condiţiile obişnuite de exercitare a activităţii curente şi că, având în vedere că nici una dintre celelalte subiecte de drept nu a propus un plan de reorganizare şi nici debitoarea nu şi-a manifestat intenţia de reorganizare, a solicitat deschiderea procedurii falimentului faţă de debitoarea în cauză.

Constată că în cadrul procedurii de insolvenţă deschisă împotriva debitorului …….. acesta nu şi-a declarat intenţia de reorganizare şi nici unul dintre celelalte subiecte îndreptăţite nu a propus un plan de reorganizare, în condiţiile prevăzute la art.94 din Legea 85/2006.

Astfel, în speţă, fiind îndeplinite condiţiile deschiderii procedurii falimentului din Legea nr.85/2006 ca unică soluţie pentru satisfacerea creanţelor creditorilor se va dispune intrarea societăţii debitoare în procedura falimentului şi va fi desemnat în calitate de lichidator, având în vedere că acesta a fost numit administrator judiciar al debitoarei şi a desfăşurat activitatea prevăzută de lege ulterior desemnării prin sentinţa civilă nr. 1893 din 19.10.2007, ……… care va exercita atribuţiile prevăzute la art.24 şi 25 din Legea nr.85/2006 şi pe cele care îi vor fi stabilite de judecătorul sindic, precum şi orice alte atribuţii care îi revin.

Urmează a stabili pentru lichidator o remuneraţie fixă în cuantum de 900 lei pentru activitatea premergătoare efectuării lichidării şi o remuneraţie în procent de 6% din fondurile obţinute din lichidarea bunurilor ce compun averea debitoarei şi din recuperarea de creanţe.

Urmează a dispune dizolvarea societăţii debitoare.

Potrivit art.42 alin.1 din Legea nr.85/2006 se va interzice administratorilor debitoarei, sub sancţiunea nulităţii, să înstrăineze, fără acordul judecătorului sindic, părţile sociale sau de interes ori acţiunile deţinute de debitoarea în cauză.

În temeiul art.42 alin.2 din Legea nr.85/2006 se va dispune indisponibilizarea acţiunilor ori a părţilor sociale sau de interes potrivit art.42 alin.1, în registrele speciale de evidenţă ori în conturile înregistrate electronic.

Conform art.44 din Legea nr.85/2006 debitoarea are obligaţia de a pune la dispoziţia lichidatorului toate informaţiile cerute de acesta, precum şi toate informaţiile cerute de acesta, precum şi toate informaţiile apreciate ca necesare, cu privire la activitatea şi averea sa, precum şi lista cuprinzând plăţile şi transferurile patrimoniale făcute în cele 120 zile anterioare deschiderii procedurii.

Conform art.3 pct.26 din Legea nr.85/2006 lichidatorul va convoca, pentru desemnarea administratorului special, în termen de 20 zile de la deschiderea procedurii, asociaţii.

Conform art.2 alin.1 din Legea nr.85/2006 la fiecare termen de continuare a procedurii se va prezenta judecătorului sindic de către lichidator un raport cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, precum şi o justificare a cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului.

În temeiul art.48 alin.1 din Legea nr.85/2006 se va dispune ca toate băncile la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al lichidatorului.

Se va fixa termen pentru depunerea de către lichidator a raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au condus la apariţia insolvenţei debitorului, prevăzut de art.59 alin.1, la data de 15 mai 2009.

Lichidatorul va notifica conform codului de procedură civilă intrarea în faliment tuturor creditorilor, debitorului şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea, pentru efectuarea menţiunii, notificare ce va cuprinde şi următoarele termene: termen limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei la 12 mai 2009; termenul de verificarea creanţelor, întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar de creanţe la 29 mai 2009, termenul de depunere a contestaţiilor la 01 iunie 2009, termenul de întocmire şi depunere a tabelului definitiv consolidat la 10 iunie 2009, locul, data şi ora primei şedinţe a adunării generale a creditorilor, notificare ce se va publica şi într-un ziar de largă circulaţie şi în buletinul procedurilor de insolvenţă, conform art.61 alin.3 din Legea nr.85/2006.

Lichidatorul desemnat va întocmi şi prezenta judecătorului sindic, în temeiul art.122 alin.1 din Legea nr.85/2006, programul de administrare al lichidarii, în termen de 30 zile de la numire.

Etichete: