Top

Faliment

Prin cererea înregistrată sub nr. 1765/110/2008, la data de 25.03.2008 la Tribunalul Bacău- Secţia comercială şi contencios administrativ, reclamanta T. S.A. in calitate de creditoare, prin mandatar ales in conformitate cu prevederile art. 67 şi art. 68 din Codul de procedura civila, LL C. & D. S.R.L. („Mandatar”), cu sediul procesual ales in Bucureşti, prin reprezentant convenţional, avocat L., în conformitate cu dispoziţiile art. 26 si art. 31 ale Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, a formulat cerere de deschidere a procedurii insolventei prevăzute de Legea nr. 85/2006 împotriva debitoarei: S.C. S. H. SRL cu sediul in BACĂU, cod unic de inregistrare 15899372, număr de ordine in Registrul Comertului J4/1458/2003, creanţa reclamantei fiind in valoare totala de 61.254,26 lei, plus cheltuieli de judecată defalcata după cum urmează :

– 38.939,42 lei reprezentând debit stabilit in baza sentinţei civile nr. 15943 pronunţată la dat de 30 Octombrie 2006 de către Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, in Dosarul nr. 32911/299/2006, privind emiterea unei ordonanţe privind somaţia de plata impotriva debitoarei S.C. S.H. SRL.;

– 22.314,84 lei reprezentând penalităţi de 1 % pe zi de intarziere, pentru neachitarea la scadenţă a facturilor, penalităţi calculate pentru perioada de la data introducerii cererii privind emiterea unei somaţii de plata si pana la data de 19.03.2008, penalităţi datorate debitului, conform Art. 9.1 din contractul de tip F, contract incheiat intre parti;

– 42,9 lei reprezentând cheltuieli de judecata ( 39 lei -taxa timbru si 0,3 L 3,6 lei- informaţii Registrul Comerţului) precum si cele menţionate in sentinţa civila 159943/30.10.2006

– 6.000 lei reprezentând onorariu de avocat

Cererea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în sumă e 39 lei şi timbru judiciar în valoare de 0,3 lei.

A) Cererea introductiva

În motivarea acţiunii, creditoarea arată că între T. S.A. („T.”), in calitate de furnizor de servicii de telecomunicaţii si debitoarea SC S. H. SRL s-a încheiat Contractul de abonament la serviciul Zapp se nr. 03766 in data de 06.02.2004 („Contractul F”), debitoarei atribuindu-i-se contul de client 73362.

Întrucât debitoarea, prin reprezentanţii sai legali, nu a dat curs demersurilor de rezolvare amiabilă a diferendului, demersuri iniţiate de către societatea mandatara, societatea LL C. & R. D. SRL, prin avocat ales, a inteles sa inainteze o cerere de emitere a unei somaţii de plata (O.G. 5 2001). In urma intoducerii acestei cereri, instanţa a pronunţat Sentinţa civila 15943/30.10.2006 prin care admitea cererea in parte, la care se adaugă cheltuieli de judecata.

In baza acestui contract, ataşat in copie prezentei cereri, T. S.A. s-a obligat sa presteze servicii telecomunicaţii (Art. 3.1 din contractul de tip F), iar debitoarea s-a obligat sa achite contravaloarea acestora la scadenta (art. 5.1 din contractul de tip F). Ca urmare a obligaţiei creditoarei de prestare serviciilor menţionate, debitoarei i-au fost emise facturile fiscale anexate in copie la prezenta acţiune, facturi ce nu au fost achitate la scadenta.

Drept urmare a depăşirii datei de scadenta a facturilor, debitoarea datorează penalităţi de 1% pe zi de intarziere pana la data achitarii integrale a debitului (conform art. 9.1. din contractul de tip F) penalităţi de intarziere care la data depunerii cererii privind eliberarea unei somaţii de plata erau in suma de 34.737 lei iar la data prezentei cereri insumeaza 57.051,84 (Anexa 4), aferenta conturilor debitoarei. care cuprinde situaţia facturilor neachitate sau achitate, data lor scadenta si modul de calcul al penalităţilor de intarziere.

Datorita faptului ca debitoarea nu si-a respectat obligaţiile de plata, creditoarea se considera indreptatita la reactualizarea cuantumului penalităţilor datorate pana la data depunerii prezentei cereri. Astfel că, pentru perioada 16.10.2006 (data depunerii cererii de somaţie) si data de 19.03.2008 (dara depunerii prezentei cereri) penalităţile datorate sunt de 22.314,84 lei.

Având in vedere ca debitoarea nu a făcut dovada achitării sumelor datorate si stabilite de Judecătoria sector 1 in dosarul nr. 32991/299/2006, creditoarea are in continuare o creanţa certa, lichida si exigibila de 61.254,26 lei, la care se adaugă cheltuielile de judecata si ca debitorul a incetat plăţile de mai mult de 30 de zile, apreciază ca sunt întrunite dispoziţiile legale de realizare a acesteia pe calea procedurii prevăzute de Legea nr.85/2006, drept pentru care solicita admiterea cererii si deschiderea procedurii de faliment impotriva debitoarei S.C. S. H. S.R.L. pentru debitele arătate in petitul acţiunii.

In drept, cererea este întemeiată pe dispoziţiile art. 3 pct. 12, art. 6, art. 26 si art. 31 si următoareile din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei.

Probe: copii certificate ale următoarelor documente:

Anexa 1 – sentinţa civila nr. 15943 pronunţata in data de 30 Octombrie 2006 de către Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, in Dosarul nr. 32991/299/2006 privind plata împotriva emiterea unei ordonanţe privind somaţia de plată a debitoarei S.C. S. H. SRL;

Anexa 2 – Contractul de abonament;

Anexa 3 – Facturile fiscale scadente si neachitate;

Anexa 4 – Anexa mod calcul penalităţi întârziere si penalităţi nerespectare durata contractuala:

Anexa 5 – Mandatul legalizat sub nr. 1220/2004 al LL Consultanta & Recuperări Debite S.R.L;

Anexa.6 – Extras Registrul Comerţului privind sediul si administratorii.

B) Contestaţia

Debitoarea, legal citată, a formulat şi depus la dosar contestaţie împotriva cererii introductive ( fl.40 dos).

Contestaţia a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în sumă de 39 lei ( fl. 107 dos.) şi timbru judiciar în valoare de 3 lei.

În motivarea contestaţiei, SC S. H. SRL, arată că acţiunea este prematur introdusa, că reclamanta SC T. SA nu a incercat niciodată recuperarea creanţei pretinse in baza executării silite, neexistand un proces-verbal prin care executorul jdecatoresc sa constatate ca societatea este in stare de insolventa.

Mai arată deasemeni că nu sunt intrunite condiţiile pentru deschiderea procedurii insolventei

Cu privire la starea de insolventa

Conform disp. art. 3 din L 85/2006, insolventa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pe plata datoriilor exigibile.

Precizează faptul ca nu societatea nu este in situaţia sus-mentionata, in ultimii ani inregistrand profit si neavand datorii la bugetele de stat si local.

Cu privire la creanţa pretinsa.

Precizează faptul ca noi n am avut cunoştinţa de dosarul nr. 32.991/299/200 şi nu recunoaşte creanţa pretinsa.

Mai mult decât atât, contractul nu a fost incheiat si semnat de administratorii societăţii iar calculul penalităţilor considera ca s-a făcut in mod greşit.

. Cu privire la cauţiunea prev. de disp. art. 33, alin 3 – L 85/2006 solicită obligarea reclamantei sa depună cauţiunea de 10% din valoarea creanţei pretinse deoarece cererea este vădit nefondata iar prezenta actiune este natura a le aduce prejudicii de imagine.

Probe în dovedirea contestaţei:

– extras de cont pentru perioada 01.04.2008 – 22.04.2008;

– bilanţul la data de 30.06.2007

– certificate de atestare fiscala/28.03.2008.

La data de 25.06.2009 creditoarea a depus la dosar răspuns la contestaţie.

La termenul din 23.02.2009 judecătorul sindic, din oficiu a invocat excepţia tardivităţii formularii contestaţiei.

Din actele şi lucrările dosarului., instanţa reţine următoarele:

Creditoarea T. S.A., în conformitate cu dispoziţiile art. 26 si art. 31 ale Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, a formulat cerere de deschidere a procedurii insolventeiprevăzute de Legea nr. 85/2006 împotriva debitoarei: S.C. S. H. SRL, creanţa fiind in valoare totala de 61.254,26 lei.

1) Excepţia tardivităţii formulării contestaţiei.

Instanţa va analiza în primul rând excepţia tardivităţii formulării contestaţiei.

Astfel, dispoziţiile art. 33 al. 2) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei prevăd ”în termen de 10 zile de la primirea copiei, debitorul trebuie fie să conteste, fie să recunoască existenţa stării de insolvenţă. Dacă debitorul contestă starea de insolvenţă, iar contestaţia sa este ulterior respinsă, el nu va mai avea dreptul să solicite reorganizarea judiciară.”

În speţă, debitoarea a fost citată pentru primul termen de judecată la data de 31.03.2008 şi a formulat contestaţia la data de 29.04.2008 ( data poştei). Motivat de aspectul că debitoarea nu a depus contestaţia în termenul imperativ prev de art. 33 al.2 instanţa va admite excepţia invocată şi va respinge contestaţia ca fiind tardiv formulată.

2) Fondul cauzei.

La dosarul cauzei debitoarea a depus un set de acte din care face dovada că aceasta nu este în stare de insolvenţă. Astfel, din cuprinsul extraselor de cont ( fl.42, 43, 109,110,) situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii –fl.45-46, certificat de atestare fiscală – fl.48, balanţă de verificare a lunii mai 2008 fl-111-113, bilanţul prescurtat, etc rezultă fără dubiu că debitoare desfăşoară activitate şi are disponibil banesc.

Pe de altă parte rezultă că debitoarea nu este în stare de insolvenţă, astfel cum se prevede la art. 3 pct. l cu referire la art. 2 si art. l pct. l din Legea 85/2006, în raport de lichidităţile de care dispune, aceasta efectuând încasări şi plăţi.

Judecătorului sindic îi aparţine competenţa, să aprecieze în mod suveran elementele din care starea de insolvenţă poate fi dedusă, fiind neîndoielnic că această stare trebuie să fie efectivă, reală şi manifestată prin semne pozitive şi exterioare care să denote că debitorul este în neputinţă de a mai continua mersul firesc al exploatării sale şi că patrimoniul său se prezintă în neputinţă de a face faţă datoriilor. Această stare trebuie să fie generală, efectivă şi permanentă fiindcă numai în acest mod se învederează insolvenţa patrimonială a comerciantului, insolvenţa care se deosebeşte atât de simpla jenă momentană, cât şi de insolvabilitate, prin faptul că implică discreditul comerciantului aflat în încetare de plăţi. Falimentul nu este o cale ordinară de executare silită, ci dimpotrivă, o excepţiune care nu se poate produce decât în acele cazuri când neexecutarea obligaţiunii din partea debitorului reflectă o stare generală de insolvenţa a patrimoniului său.

În doctrină se consideră că procedura insolvenţei nu se poate aplica atunci când debitorul, deşi dispune de lichidităţi, nu plăteşte datoriile scadente, arătându-se că într-o asemenea situaţie creditorii au deschisă calea executării silite individuale cu argumentul că procedura reglementată de Legea nr. 85/2006, modificată, nu este un succedaneu al executării silite din dreptul comun. Cu alte cuvinte, procedura insolvenţei nu reprezintă un mijloc de valorificare a creanţelor pe cale silită împotriva debitorului care nu îşi execută obligaţiile, ci o procedură specială ce se aplică debitorului aflat în incapacitate de plată.

Refuzul nemotivat face să se prezume că debitorul are mijloace de plată, dar nu doreşte să-şi execute obligaţiile, pentru că, altfel, refuzul nu poate avea drept temei capriciul sau reaua voinţă, ci neputinţa de a plăti. Or, dacă debitorul poate plăti, înseamnă că el nu se găseşte în încetare de plăţi. In ultimă instanţă, refuzul de plată capricios este tocmai cazul tipic care stă la baza oricărei executări silite individuale, adică a acelei executări întreprinse de un creditor care nu se face de bunăvoie de către debitor, acesta fiind constrâns să accepte executarea forţată a obligaţiei.

Faţă de aceste aspecte, instanţa constatând că nu sunt îndeplinite dispoziţiile art. al.1 pct 1 lit a din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei şi în temeiul art. 33 al.5 din acelaşi act normativ va respinge cererea principală ca nefondată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite excepţia tardivitatii.

Respinge contestaţia ca tardiv formulată .

Respinge actiunea formulată de creditoarea T. S.A. in calitate de creditoare, prin mandatar ales LL C. & D.S.R.L. („Mandatar”), cu sediul procesual ales in Str. N. G. Caramfil nr. 44. Bl 3, Ap. 35. Sector 1, Bucureşti, prin reprezentant convenţional, Avocat Luminita în contradictoriu cu debitoarea S.C. S. H.SRL cu sediul in BACĂU, , ca nefondata

Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică de la 18 Mai 2009

Etichete: