Top

Faliment

Prin cererea înregistrată la data de 11.11.2009 sub nr. 6914/110/2009 pe rolul Tribunalului Bacău –Secţia comercială şi de contencios administrative creditoarea S.C. D S.R.L. a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitoarei S.C. A S.A.Bacău.

Cererea a fost legal timbrată cu 120 lei taxă judiciară de timbru şi 0, 3 lei timbru judiciar.

În motivarea cererii creditoarea a arătat că între cele două societăţi au existat raporturi comerciale constând în prestarea de servicii de Tport internaţional din diverse locaţii până la sediul debitoarei. Debitoarea a achitat contravaloarea integrală a serviciilor prestate până la data de 04.06.2009 ,ulterior ,începând cu factura 7000017/04.06.2009 a refuzat achitarea contravaLi serviciilor prestate. Precizează creditoarea că , deşi a depus toate diligenţele în vederea recuperării debitului,nu a reuşit încasarea creanţei.

Precizează creditoarea că valoarea creanţei este în sumă de 108.263,19 lei reprezentând totalul contravaLi facturilor emise în perioada 04.06.2009 -31.08.2009.

Debitoarea , legal citată , a depus în termen legal contestaţie , solicitând respingerea acţiunii ca nefondată.

Contestaţia a fost legal timbrată cu 120 lei taxă judiciară de timbru şi 0, 3 lei timbru judiciar.

Prin contestaţie debitoarea a înţeles să conteste atât starea de insolvenţă invocată de creditoare cât şi faptul că ar datora acesteia din urmă vreo sumă de bani.

În ceea ce priveşte starea de insolvenţă debitoarea a arătat că nu s-a aflat şi nu se află în stare de insolvenţă ,având suficiente fonduri băneşti şi deplină cAcitate de plată a oricăror datorii la care societatea s-a angajat .

Cu privirea la suma de bani pe care creditoarea susţine că debitoarea i-ar datora-o se arată în contestaţie că în ceea ce priveşte factura nr.7000017/04.06.2009 , creditoarea nu a precizat că marfa care trebuia dusă la sediul debitoarei a fost în întregime deteriorată ,în urma unui accident rutier ,producându-i debitoarei o pierdere de 135.157,66 lei.

Menţionează debitoarea că a Tmis în mai multe rânduri solicitări scrise reclamantei pentru soluţionarea amiabilă a recuperării prejudiciului cauzat, solicitări rămase fără răspuns.

La data de 07.12.2009 s-a prezentat la sediul debitoarei reprezentantul reclamatei ocazie cu care s-a semnat minuta de conciliere nr.17301/07.12.2009, minută prin care s-a agreat ca jumătate din suma de 108.263 lei să fie achitată de în contul serviciilor prestate S.C. A S.A. iar cealaltă jumătate din sumă să fie reţinută de S.C. A S.A. pentru a-şi recupera prejudicial cauzat de accidental rutier din data de 24.06.2009.

În susţinerea contestaţiei s-au depus înscrisuri.

Debitoarea a fost reprezentată de cj.Vârnă D care a solicitat admiterea contestaţiei şi respingerea cererii ca nefondată.

Din actele şi lucrările dosarului judecătorul sindic reţine următoarele:

Între părţi există raporturi contractuale de constând în servicii de Tport internaţional ,relaţii contractuale care nu au fost contestate de debitoare.

Creditoarea S.C. D S.R.L. a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei a de debitoarea S.C. A S.A. pentru suma de 108.263,19 lei reprezentând contravaloarea facturilor emise în perioada 04.06.2009-31.08.2009.

Judecătorul sindic reţine că potrivit art.3 pct.6 din Lg. nr.85/2006 este

îndreptăţit să solicite deschiderea procedurii creditorul a cărui creanţă împotriva patrimoniului debitorului este certă lichidă şi exigibilă de mai mult de 30 de zile .

Potrivit art.3 din acelaşi act normative insolvenţa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile ,când debitorul nu a plătit datoria după 30 de zile de la scadenţă .

Analiza de temeinicie a unei cereri de declanşare a procedurii insolvenţe formulate de creditor presupune în primul rând analiza creanţei din perspectiva condiţiilor impuse de art.3 pct.6 şi 12 din Lg.nr.85/2006 şi în cazul în care ceastă condiţie este îndeplinită ,sub forţa prezumţiei de insolvenţă instituită prin lege , cercetarea apărărilor debitorului de natură a infirma puterea acesteia.

Din analiza înscrisurilor depuse la dosar de creditoare rezultă că în perioada 04.06.2009-31.08.2009 s-au derulat relaţii contractuale de Tport internaţional , pentru fiecare serviciu prestat de creditoare fiind emise facturi, facturi ce nu au fost contestate de debitoarea.

Ceea ce a contestat debitoarea este că în urma compensărilor şi plăţilor efectuate acesta ar mai datora vreo sumă de bani.

Astfel, în urma accidentului rutier din 26.06.2009 în care a fost implicat autovehiculul ce trebuia să Tporte marfa către S.C. A S.A, acesteia din urmă i-a fost creat ,prin deteriorarea în întregime a mărfii, un prejudiciu în cuantum de 135.157,66 USD.

Cu ocazia întâlnirii reprezentanţilor celor două societăţi din data de 07.12.2009(ulterior introducerii cererii de deschidere a procedurii insolvenţei) la sediul debitoarei între reprezentaţii celor două societăţi , au fost analizate atât stadiul recuperării prejudiciului în cuantum de 135.157,66 USD cauzat debitoarei , cât şi stadiul obligaţiilor de plată ale S.C. A S.A către S.C.D S.R.L.

Cu aceeaşi ocazie s-a încheiat o înţelegere între cele două societăţi, prin reprezentanţii legali, înţelegere scrisă, intitulată MINUTĂ nr.17301/017.12.2009,(fila 122 dosar), prin care s-a stabilit că: din totalul obligaţiilor de plată la data de 07.12.2009 în cuantum de 25.678 € S.C. A S.A va plăti către S.C.D S.R.L. suma de 12839 €, diferenţa de 12.839 € anulându-se prin compensare ,ca parte a prejudiciului creat S.C. A S.A prin accidentul din 26.06.2009.

Practic, din suma datorată către creditoare ,jumătate a fost compensată iar jumătate instituită ca şi obligaţie de plată, obligaţie care a fost îndeplinită de debitoarea la data de 10.12.2009 conform extrasului de cont depus la dosarul cauzei (fila 131 dosar).

Faţă de considerentele ce preced ,văzând şi dis.art.33 alin.5 din Lg. Nr.85/2006 va admite contestaţia debitoarei şi va respinge ca nefondată cererea creditoarei .

Etichete: