Top

Contestaţie la executare

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr.4964/15.07.2008 d-l C.G. a chemat în judecată CJP Constanţa, A.N. Constanţa şi SC M.F. SA Năvodari solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie obligate pârâtele în solidar la eliberarea unei adeverinţe din care să rezulte detaliat (pe luni şi ani) sumele încasate de reclamant în perioada 14.07.1964 – 1.02.1976 pentru sporul de noapte şi sporul pentru condiţii vătămătoare de muncă, în calitate de salariat al C.C. Năvodari.

În motivarea cererii sale, reclamantul a arătat că în perioada arătată fost salariatul CC Năvodari, ulterior numit SC F. SA iar la data cererii SC M.F. SA şi că a încasat pe lângă salariu şi sporurile pentru condiţii vătămătoare de muncă şi de noapte însă la calcularea pensiei aceste sporuri nu au fost avute în vedere nefiind menţionate în cartea de muncă. Deşi a făcut numeroase demersuri pentru obţinerea adeverinţei necesare la recalcularea pensiei, fiecare dintre pârâte l-a trimis să se adreseze alteia iar pârâta SC M.F. SA i-a înmânat copia sentinţei civile nr.1895/COM/27.03.2007 pronunţată de Tribunalul Constanţa prin care instanţa a obligat pârâtele CJP Constanţa şi A.N. – DJ Constanţa să preia arhivele.

Acţiunea nu a fost motivată în drept, în dovedirea susţinerilor sale reclamantul depunând la dosar în xerocopie înscrisuri (f.3-21).

Acţiunea este legal scutită de plata taxei judiciare de timbru potrivit art.285 Codul muncii.

Formulând întâmpinare prin reprezentantul său legal, AN – DJ Constanţa a invocat excepţia lipsei calităţii sale procesuale pasive arătând că nu deţine arhiva fostului C.C. Năvodari, documentele despre care se face vorbire în cererea de chemare în judecată aflându-se în păstrarea D.J.P. Constanţa.

Pe fondul cauzei, a solicitat pârâta respingerea acţiunii ca neîntemeiată cu motivarea că statele de plată nu au făcut şi nu fac parte din fondul arhivistic naţional şi prin urmare, nu au constituit nici obiectul preluărilor de către A.N..

Motivând în drept, a invocat pârâta dispoziţiile L.16/1996, cu modificările ulterioare, art.15 alin.2 din Constituţia României şi art.1 din Codul civil şi a făcut trimitere, la rândul său, la sentinţa civilă nr.1895/COM/2007 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosar 418/118/2007 (f.23-27).

În dovedirea susţinerilor sale, pârâta a depus la dosar înscrisuri în xerocopie (f.28-49).

Pârâta SC M.F. SA Năvodari a formulat note scrise solicitând respingerea acţiunii formulate împotriva sa pentru lipsa calităţii sale procesuale pasive arătând că societatea nu este continuatoarea în drepturi şi obligaţii a fostei societăţi înfiinţate în 1954 sub denumirea de USAS şi cunoscută în1999 sub denumirea de F. SA şi deci nu este în drept să semneze şi să ştampileze documente conţinând date ale fostei societăţi F., cu alte cuvinte neputând elibera nici o adeverinţă. (f.109-111, 113,114).

În dovedirea susţinerilor sale, pârâta a depus la dosar înscrisuri în xerocopie (f.118-133).

Prin încheierea pronunţată la 22.10.2008 instanţa dispus scoaterea cauzei de pe rol şi trimiterea acesteia în vederea repartizării aleatorii într-un complet de litigii de muncă şi asigurări sociale, dosarul fiind reînregistrat pe rolul Tribunalului Bacău sub nr.6954/110/2008.

La dosar, pârâtele AN – DJ Constanţa şi SC M.F. SA au depus din nou întâmpinare, însoţite de aceleaşi înscrisuri (f.3-21, 31-63) iar reclamantul a depus la termenul din 13.02.2008 practică judiciară (f.64-74).

Pârâta CJP Constanţa a formulat întâmpinare solicitând respingerea acţiunii ca nefondată cu motivarea că prin procesele-verbale nr.7668/05.11.2007, nr. 7669/05.11.2007 şi nr. 7955/15.11.2007, această instituţie a preluat documentele cu valoare practică ale fostei societăţi F. SA existente la SC M.F. SA începând cu anul 1983 până în anul 1999.

Prin art. 12 din Legea nr. 51/2003 se prevedea obligativitatea caselor teritoriale de pensii să elibereze în condiţiile legii, la cererea persoanelor interesate adeverinţe şi certificate, contra cost.. Ordonanţa de urgenţă nr. 39/31.05.2006 prin art. 18 dispune: ” În cazul desfiinţării, în condiţiile legii a unui creator de documente , persoana juridică, fără ca activitatea acestuia să fie continuată de altul, documentele cu valoare istorică, în sensul prevederilor art. 2, cât şi cu valoare practică,în baza cărora se eliberează copii, certificate şi extrase privind drepturile referitoare la stagiile de cotizare ale cetăţenilor vor fi preluate de A.N. sau de D.A.N. ”.

De asemenea, în momentul intrării în vigoare a O.U.G. nr. 39/2006 au fost abrogate atât art. II din Legea nr. 358/2002 cât şi Hotărârea guvernului nr. 51/2003, privind procedura de predare- primire a documentelor creatorilor şi s-au deţinătorilor de documente, persoane juridice, care s-au desfiinţat de către casele teritoriale de pensii.

De altfel, este evident că intenţia legiuitorului în momentul adoptării O.U.G. nr. 39/2006 a fost aceea a degrevării caselor teritoriale de pensii şi obligativitatea preluării acestor documentaţii şi eliberarea de adeverinţe.

S-a înţeles astfel că preluarea acestei activităţi a condus la crearea unei incompatibilităţi între activitatea de bază, specifică de certificare a stagiului de cotizare şi a punctajului asiguraţilor, cât şi a stabilirii pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale ale acestora, prevăzute de lege, cu cea privind eliberarea documentelor referitoare la vechimea în muncă realizată de asiguraţi.

S-a arătat, de asemenea, în întâmpinare că la aproape 2 ani de la intrarea în vigoare a dispoziţiilor acestei ordonanţe de urgenţă, A.N. – Direcţia Judeţeană Constanţa nu pot invoca în continuare imposibilitatea executării obligaţiei de preluare a documentaţiei cu valoare practică motivat de lipsa unor structuri specializate (f.23,24).

Examinând înscrisurile aflate la dosar, instanţa reţine următoarele:

În ceea ce priveşte excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de fiecare dintre cele trei pârâte chemate în judecată, instanţa constată că potrivit art. 18 din L. nr.16/1996, legea arhivelor naţionale

„ În cazul desfiinţării, în condiţiile legii, a unui creator de documente, persoană juridică, fără ca activitatea acestuia să fie continuată de altul, documentele cu valoare istorică, în sensul prevederilor art. 2, cât şi cele cu valoare practică, în baza cărora se eliberează copii, certificate şi extrase privind drepturile referitoare la stagiile de cotizare la asigurări sociale ale cetăţenilor, vor fi preluate de A.N. sau de direcţiile judeţene ale Arhivelor Naţionale.

Documentele cu valoare practică prevăzute la alin. 1 se preiau după înfiinţarea în cadrul Arhivelor Naţionale şi al direcţiilor judeţene ale Arhivelor Naţionale a unor structuri specializate, cu asigurarea, în condiţiile legii, a resurselor umane şi logistico-financiare necesare.

Documentele cu valoare practică, în baza cărora se eliberează copii, certificate şi extrase privind drepturile cetăţenilor referitoare la stagiile de cotizare în sistemul public de pensii, aflate la casele teritoriale de pensii, se preiau, în condiţiile alin. 2, pe bază de inventar şi proces-verbal de predare-preluare, întocmite potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 2 şi 3.

Asigurarea structurilor specializate prevăzute la alin. 2 se realizează cu încadrarea în numărul de posturi şi credite bugetare aprobate Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin legile bugetare anuale”.

Anterior modificării L.16/1992 prin OUG nr.39/2006, aprobată prin L.474/2006, art.18 avea următorul conţinut :

„În cazul desfiinţării, în condiţiile legii, a unui creator de documente, persoană juridică, fără ca activitatea acestuia să fie continuată de altul, documentele cu valoare istorică, în sensul art. 2, vor fi preluate de către A.N. sau de direcţiile judeţene ale Arhivelor Naţionale, iar cele cu valoare practică, în baza cărora se eliberează copii, certificate şi extrase privind drepturile referitoare la stagiile de cotizare la asigurări sociale ale cetăţenilor, vor fi preluate de casele judeţene de pensii sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz”.

Prin sentinţa civilă nr.1895//COM/27.03.2007 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosar 418/118/2007 CJP Constanţa a fost obligată să preia din fondul arhivistic al fostei SC F. SA deţinut de SC M.F. SA, documentele cu valoare practică în baza cărora se eliberează copii, certificate şi extrase privind drepturile referitoare la stagii de cotizare la asigurările sociale ale cetăţenilor. Sentinţa a rămas irevocabilă prin respingerea recursului de către Curtea de Apel Constanţa prin decizia nr.204/COM/2007 pronunţată în dosar 418/118/2006 (f.64-73).

Prin urmare, la acest moment, deţinătoarea documentelor cu valoare practică necesare eliberării adeverinţei solicitate de reclamant este CJP Constanţa şi numai această instituţie îşi justifică în cauză calitatea procesuală pasivă motiv pentru care, admiţând excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de Arhivel Naţionale – DJ Constanţa şi SC M.F. SA Năvodari, va respinge acţiunea formulată împotriva acestor pârâte şi va obliga CJP Constanţa să elibereze reclamantului o adeverinţă referitoare la sporul de noapte şi sporul pentru condiţii vătămătoare, având în vedere datele pe care le deţine.

Etichete: