Top

Închiderea procedurii. Documentaţia debitorului.

Închiderea procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului reprezintă momentul descărcării de gestiune a celor implicaţi în actele şi operaţiunile efectuate, iar situaţia documentelor fostei societăţi cu capital majoritar de stat urmează a fi reglementată, la cererea lichidatorului, chiar în absenţa unor dispoziţii legale exprese în cuprinsul Legii nr. 64/1995, în raport de textele aplicabile prin legi speciale.

La 15.11.2002, S.C. Staff S.R.L.– lichidator al S.C. FERTILCHIM S.A. Năvodari, a solicitat judecătorului sindic să dispună obligarea pârâtelor Casa Judeţeană de Pensii – Constanţa, Direcţia Judeţeană a Arhivelor Statului – Constanţa şi Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului – Bucureşti, la preluarea documentelor deţinute de societatea ce a făcut obiectul procedurii falimentului.

În considerente, lichidatorul a arătat că prin sentinţa civilă nr. 4549/ 08.07.2001 a Tribunalului Constanţa s-a dispus închiderea procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului faţă de S.C. FERTILCHIM S.A. Năvodari, cu consecinţa radierii acestei persoane juridice din evidenţele registrului comerţului.

S-a susţinut că lichidatorul s-a adresat acestor instituţii, în virtutea atributelor conferite de Legea nr. 64/1995, pentru preluarea arhivelor societăţii în faliment, însă doar Oficiul Registrului Comerţului a acceptat să primească registrele acesteia.

Au fost invocate dispoziţiile art. 10 şi 23 din Legea nr. 64/1995 republicată şi dispoziţiile Legii nr. 16/1996 modificate prin Legea nr. 358/ 2002.

Legal citate, pârâtele nu au depus întâmpinare.

În raport de cererea formulată, vor fi avute în vedere următoarele considerente:

Prin sentinţa civilă nr. 4549 COM/ 08.07.2002, judecătorul sindic desemnat în procedura reorganizării judiciare şi a falimentului faţă de S.C. FERTILCHIM S.A. – societate în faliment a respins ca nefondate obiecţiunile formulate de o parte din creditorii debitoarei, cu consecinţa închiderii acestei proceduri, în condiţiile art. 117 din Legea nr. 64/ 1995 republicată.

Societatea comercială care a făcut obiectul actelor şi operaţiunilor reglementate de Legea nr. 64/ 1995 a avut capital majoritar de stat la data constatării stării de încetare de plăţi, portofoliul statului fiind administrat la acea dată de Fondul Proprietăţii de Stat.

Situaţia patrimonială a persoanei juridice a fost confirmată, pe parcursul derulării procedurii, de emiterea adresei F.P.S. nr. 15/ 102/ 19.01.1999, privind închiderea operaţională a societăţii, cu asigurarea plăţilor compensatorii către personalul disponibilizat, în raport de prevederile O.U.G. nr. 9/ 1997.

Falimentul S.C. FERTILCHIM S.A. Năvodari a condus la dizolvarea persoanei juridice, iar activul patrimonial al societăţii a fost vândut prin licitaţie publică, în cursul lunii iulie 1999, către S.C. MARWAY COMERCIAL S.R.L. Bucureşti.

Pe parcursul procedurii, lichidatorul a menţionat că au rămas în gestiunea sa documentaţia contabilă, actele tehnice şi cele referitoare la raporturile juridice (comerciale, de muncă etc.) ale debitoarei, care au fost lăsate într-un amplasament provizoriu din sediul fostei persoane juridice, cu asigurarea pazei şi a unui angajat care să elibereze, la cererea salariaţilor, a unor acte privind perioada de activitate.

Închiderea procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului reprezintă, însă, momentul descărcării de gestiune a celor implicaţi în actele şi operaţiunile efectuate, iar situaţia documentelor fostei societăţi cu capital majoritar de stat urmează a fi reglementată, la cererea lichidatorului, chiar în absenţa unor dispoziţii legale exprese în cuprinsul Legii nr. 64/ 1995 referitoare la situaţia lor juridică.

Art. 7 din Legea nr. 16/ 1996 privind Arhivele Naţionale prevede: ,,creatorii şi deţinătorii de documente sunt obligaţi să înregistreze şi să ţină evidenţa tuturor documentelor intrate, a celor întocmite pentru uz intern, precum şi a celor ieşite, potrivit legii’’.

Art. 18 din lege, modificat prin Legea nr. 358/ 2002, menţionează că în cazul desfiinţării, în condiţiile legii, a unui creator de documente, persoană juridică, fără ca activitatea acestuia să fie continuată de altul, documentele cu valoare istorică, în sensul art. 2, vor fi preluate de către Arhivele Naţionale sau de direcţiile judeţene ale Arhivelor Naţionale, iar cele cu valoare practică, în baza cărora se eliberează copii, certificate şi extrase privind drepturile referitoare la stagiile de cotizare la asigurări sociale ale cetăţenilor, vor fi preluate de casele judeţene de pensii.

Textul art. 181 alin. ultim din Legea nr. 16/ 1996 modificată şi completată prin Legea nr. 358/ 2002 se referă la predarea carnetelor de muncă către titularii de drept ori succesorilor legali ai acestora, după caz.

Potrivit prevederilor art. 25 din Legea contabilităţii nr. 82/ 1991 republicată, modificată şi completată prin O.G. nr. 61/ 2001, registrele de contabilitate, precum şi documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate, se păstrează timp de 10 ani, cu începere de la data încheierii exerciţiului în cursul căruia au fost întocmite, cu excepţia statelor de salarii care se păstrează timp de 50 de ani.

Legea nr. 130/ 1999 prevede, în art. 9 alin. 1: carnetele de muncă ale salariaţilor (…) se păstrează şi se completează de către direcţiile generale de muncă şi protecţie socială. Angajatorii au obligaţia să depună la D.G.M.P.S. actele privind încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractelor individuale de muncă.

Legea nr. 312/ 2001, pentru aprobarea O.U.G. nr. 98/ 1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective, prevede în art. 45 alin 1 că ,,persoanele disponibilizate prin concedieri colective beneficiază de vechime în muncă (…) până la reîncadrarea cu contract individual de muncă’’.

Art. 160 alin. 5 din Legea nr. 19/ 2000 cu modificările şi completările ulterioare prevede, la rândul său, că dovada vechimii în muncă realizată până la intrarea în vigoare a prezentei legi, se face cu carnetul de muncă, carnetul de asigurări sociale, pe baza cărora se poate stabili că s-a achitat contribuţia de asigurări sociale. Alin. 6 menţionează că certificarea stagiului de cotizare, realizat anterior intrării în vigoare a prezentei legi, se realizează de către CNPAS prin casele teritoriale de pensii, pe măsura preluării datelor din actele doveditoare prevăzute la alin. 5.

Art. 255 alin. 2 din Legea nr. 31/ 1990 republicată menţionează atribuţiile registrului comerţului de a prelua actele şi documentele societăţii comerciale dizolvate, a cărei capacitate civilă a încetat.

Toate aceste dispoziţii legale stabilesc un cadru general de reglementare a situaţiei juridice a documentaţiei aflate în posesia persoanei juridice care îşi încetează activitatea ca urmare a falimentului, întrucât legiuitorul a prevăzut, în acte normative speciale, instituţiile abilitate să preia, să conserve şi să valorifice acest fond de documentare legat de viaţa societăţii, de relaţiile sale juridice, de drepturile (inclusiv de natura intelectuală) şi de obligaţiile sale.

Este motivul pentru care noua reglementare a Legii arhivelor naţionale a cuprins referiri în acest sens, fără însă ca obligaţia preluării documentelor persoanei care şi-a pierdut capacitatea civilă să revină în exclusivitate instituţiilor menţionate (direcţiile judeţene ale arhivelor statului şi casele judeţene de pensii).

Astfel, având în vedere ca societatea comercială ce a făcut obiectul procedurii de faliment a avut un obiect de activitate specific, prin care s-au valorificat procedee şi tehnologii specifice în domeniul producerii de îngrăşăminte chimice pe bază de fosfaţi, încetarea capacităţii sale civile urmează a clarifica destinaţia actelor care au stat la baza acestor tehnologii, precum şi a celor legate de drepturile de proprietate industrială – parte integrantă a patrimoniului societar.

Întrucât societatea falită a avut capital majoritar de stat, iar o parte din actele sale privesc atât drepturile de proprietate intelectuală, cât şi atributele exercitate de fostul FPS în activitatea managerială, se va reţine că din perspectiva dispoziţiilor O.U.G. nr. 296/ 2000 modificată prin Legea nr. 225/ 2001, Autoritatea pentru Privatizarea şi Administrarea Participaţiilor Statului – Bucureşti are competenţa de a urmări şi de a prelua documentaţia specifică, care excede sferei de interes a celorlalte instituţii expres menţionate de Legea nr. 358/ 2002 şi de Legea nr. 31/ 1990 republicată.

Având în vedere aceste considerente, cererea lichidatorului S.C. STAFF S.R.L. CONSTANŢA, privind preluarea fondului de arhivă a societăţii radiate, va fi admisă. (sentinţa civilă nr. 8739 COM/ 16.12.2002, irevocabilă conform deciziei civile nr. 409/2003 a Curţii de Apel Constanţa – secţia comercială

Etichete: