Top

Contestaţie decizie pensionare

Prin cererea formulată contestatorul C.A. solicită obligarea intimatei Casa Judeteana de Pensii Bacău la recalcularea punctajului mediu anual şi drepturilor de pensie conform Lg 19/2000 si OUG 4/2005 cu luarea in considerare a adeverintei 87/05.09.2008 emisa de fosta angajatoare Sc G.P. SA Bacău pentru perioada 1977-1997- când salarizarea s.a trecut in acord global potrivit Lg. 57/74 şi 1/77, venituri pentru care s-au achitat cotele de asigurari sociale confom decr. 38/1972.

In motivare se arata ca s.a pensionat conform deciziei 124249/25.11.1997, cuantumul pensiei fiind stabilit pe baza veniturilor salariale tarifare de incadrare potrivit cărtii de munca pentru întreaga perioada lucrata.

Arata contestatorul ca in perioada 1977-1997 a realizat venituri in acord global pentru care s-au achitat 15% CAS asa cum rezulta din adeverinta emisa de fosta societate la care a avut calitatea de salariat.

Sustine contestatorul ca s-a adresat intimatei cu cerere in acest sens însă nu i-a fost rezolvată.

In sustinerea actiunii la-dosar s-au depus decizia nr. 124249/1997, adeverinta nr. 87/5.09.2008 si anexa 1 , tabel centralizat cu veniturile salariale in acord global , Lg.1/77 pentru care s-a retinut centralizat impozitul si CAS.

Prin întâmpinarea depusa la dosar se solicita respingerea acţiunii întrucât acesta are calitatea de pensionar de limita de vârsta din anul 1990 , drepturile fiindu-i stabilite conform legii 3/1977, fapt pentru care acesta a beneficiat in anul 2005 de evaluarea pensiei , in temeiul HG 1550/2004, respectiv ordonanta 4/2005. Prin cele două acte normative in temeiul cărora s-a facut evaluarea pensiilor stabilite anterior datei de 01.04.2001 respectiv OUG 4/2005 si HG1550/2004,legiuitorul a prevazut in mod expres si imitativ categoriile de sporuri care se au in vedere la stabilirea sau la recalcularea pensiilor si anume ale celor care au facut parte din baza de calcul a pensiilor.

Astfel potrivit art.4 al.2 şi 3 din 01 aprilie 2001 sporurile care au facut parte din baza de calcul a pensiilor si care se utilizeaza la determinarea punctajului mediu anual sunt cele prezentate in anexa care face parte integranta din ordonanta de urgenta.

Legiuitorul prin acelasi act normatriv ORD 4/2005 dispune in mod expres in anexa 2 pct. VI-MENTIUNI” Nu sunt luate in calcul la stabilirea punctajului mediu anual intrucât nu a facut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001 formele de retribuire in acord sau cu bucata in regie ori dupa timp pe baza de tarife sau cote procentuale sau alte sporuri care nu au avut caracter permanent „

Potrivit art. 1 si 2 din HG 1550/2004 începând cu data de 1.10.2004 pensiile din sistemul public, stabilite in fostul sistem al asigurarilor sociale potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, vor fi evaluate in vederea recalcularii in conformitatea cu L.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale cu modificarile si completarile ulterioare. Evaluarea se va efectua prin determinarea punctajului mediu anual aferent fiecărei pensii aflate in plata sau cuvenite in conformitate cu prevederile legale.

Se mai arata ca in speta nu sunt indeplinite conditiile legale ca sumele cuprinse in adeverintă sa fie valorificate ,legea prevăzând luarea in calcul doar a sporurilor care au facut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislatiei anterioare, respectiv L.3/77, art. 10 modificat după 1.04.1992.

La dosar s-au depus acte , instanta verificând actele şi lucrările dosarului constată:

Potrivit art. 1 si 2 lit. e din L. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale –actualizata- dreptul la asigurari sociale este garantat si se exercita in conditiile prevederilor legii prin sistemul public de pensie si alte drepturi de asigurari sociale.

Potrivit dispizitiior art. 2 –sistemul public de pensii se organizează si functionează având ca principii de baza … principiul contributivitatii conform caruia fondurile de asigurari sociale se constituie pe baza contributiilor fazo0rate de persoanele fizice si juridice participante la sistemul public, drepturile de asigurari sociale convenindu-se pe temeiul contributiilor de asigurari sociale platite .

Potrivit adeverintei depuse eliberata de General Proiect SA Bacau-anexa I contestatorul a fost retribuit in perioada 1977-1997in acord global retinându-i-se contributia CAS functie de aceasta suma.

Potrivit dispoz. Art. 1 din D.389/1972 pentru sporurile permanente primite in cadrul acordului global , angajatorul avea obligatia virarii la bugetul asigurarilor sociale de stat o contributie de 15% asupra castigului brut realizat de salariat,care a fost retinută prin L. 49/1992 care a majorat doar cuantumul contributiei .

Potrivit dispozitiilor art. 23 al.1 din L.19/2000, baza lunara de calcul a contributiei individuale se asigurari sociale o constituie salariile realizate lunar inclusiv sporurile adausurile prevazute de lege sau CIM si care se au in vedere la stabilirea punctajului prev. de art. 78 din aceeasi lege.

Se apreciaza de instanta ca in spetă se impune luarea sumelor realizate in acord global la calcularea punctajului a …intrucât aceasta forma de retribuire a avut un caracter permanent, contestatorul achitând contributiile CAS.

Pentru considerentele arătate instanta avand in vedere dispozitiile art.1,2,78,86,87, Lg.19/2000 art. 1, Decr. 389/1972,L.49/1992, instanţa va admite contestatia formulata de contestatorul C.A.

Etichete: