Top

Asigurări sociale

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr.1798 din 20.03.2009, cu precizările ulterioare (f.27,29,41) d-l C.M. a contestat decizia nr.194189/2009 emisă de C.J.P. Bacău.

În motivarea cererii sale, contestatorul a arătat că nu i s-a luat în calcul la stabilirea pensiei adeverinţa nr.605/26.04.1999 privind grupa a II-a de muncă şi nici perioadele 5.07.1964-12.03.1967 şi 15.04.1967-28.10.1968 lucrate în cadrul CAP „Unirea”.

Contestaţia nu a fost motivată în drept, în dovedirea susţinerilor sale, contestatorul depunând la dosar înscrisuri (f.3,4,28,30,36-40).

Acţiunea este legal scutită de plata taxei judiciare de timbru potrivit art.159 din L.19/2000.

Formulând întâmpinare prin reprezentanţii săi legali, C.J.P. Bacău a solicitat respingerea acţiunii formulate cu motivarea că din carnetul de muncă rezultă că d-l C.M. a avut în perioada 16.06.1971-1.01.1983 funcţia de tehnician şi şef depozit (din adeverinţa nr. 6051/26.04,1999), funcţii ce nu se regăsesc în actul indicat ca temei juridic în adeverinţa nr. 605/26.04.1999 conform prevederilor Ord. 50/1990 poziţia 181 din anexa 2.

Faţă de această situaţie perioada 16.06.1971- 01.01.1983 nu a putut fi reţinută ca fiind lucrată în grupa a II-a de muncă deoarece în anexa la scrisoarea 382/MB/08.11.2000 reprezintă expres perioada maximă şi procentul efectiv lucrat în funcţiile prevăzute la poziţia 181, iar adeverinţa nu respectă procedura, funcţia de tehnician şi şef depozit nefiind încadrată în grupa a II-a de muncă.

În ceea ce priveşte perioada 1964-1987 în care contestatorul susţine că a lucrat în sectorul agricol, se arată în întâmpinare că aceste susţineri nu s-au dovedit, nefiind prezentate înscrisuri din care să rezulte acest lucru, fapt pentru care perioada respectivă a fost valorificată ca vechime în condiţii normale, potrivit carnetului de muncă (f.8-10). În dovedirea susţinerilor sale, intimata a depus la dosar înscrisuri (f.11-25).

Examinând actele dosarului, instanţa reţine următoarele:

D-l M.C. a solicitat stabilirea drepturilor sale de pensie cu luarea în calcul a perioadei 16.0.1971-1.01.1983 ca fiind lucrată în grupa a II-a de muncă, potrivit adeverinţei nr.605/26.04.1999 eliberată de SC C. Sa Bacău (f.4), adeverinţă potrivit căreia perioada menţionată se încadrează în grupa a II-a de muncă potrivit prevederilor Ordinului 50/1990, poziţia 181 din anexa 2, program zilnic de lucru de 100%.

În mod eronat susţine intimata că menţiunile acestei adeverinţe nu pot fi luate în considerare întrucât funcţiile de tehnician, şef de depozit îndeplinite de contestator potrivit adeverinţei nu se regăsesc în prevederile Ordinului 50/1990, anexa 2 poziţia 181, text care nu condiţionează recunoaşterea grupei a –II-a de muncă de ocuparea anumitor funcţii sau posturi ci de îndeplinirea activităţilor enumerate, arătând că beneficiază de această grupă muncitorii (noţiune generică) care condiţionează seminţe, manipulează în vrac cereale, seminţe, produse finite şi subproduse de morărit în silozuri, depozite şi magazii, scuturarea sacilor, însăcuirea produselor finite (făină, mălai, tărâţe, seminţe), manipularea şi stivuirea sacilor în depozite şi în mijloace de transport, activitatea morarilor-ciurari. Or contestatorul, în calitatea sa de şef de depozit, a desfăşurat fără îndoială una sau mai multe din activităţile enumerate de text, fapt atestat de adeverinţa eliberată de conducerea unităţii care şi-a asumat răspunderea pentru corectitudinea menţiunilor făcute.

În ceea ce priveşte perioada lucrată de contestator în sectorul agricol, instanţa constată, de asemenea, că în mod eronat susţine intimata că nu s-au depus înscrisuri doveditoare, având în vedere că susţinerile contestatorului sunt probate de menţiunile din carnetul de muncă, paginile 14 şi 15, astfel: începând cu 5.07.1964 angajat la CAP Unirea, ca tehnician, până la data de 12.03.1967 iar începând cu 15.04.1967 şi până la 28.10.1968 angajat la Laboratorul Regional Centrul de Seminţe Bacău pe postul de tehnician agronom (f.18). Intimata C.J.P. Bacău nu a făcut dovada valorificării în vreun mod a acestor perioade.

În consecinţă, considerând dovedit susţinerile contestatorului, instanţa urmează a admite acţiunea formulată, a anula decizia nr.194189/12.02.2009 şi a obliga intimata la emiterea unei noi decizii cu luarea în considerare a adeverinţei nr.605/26.04.1999 emisă de SC C. SA Bacău şi a perioadelor lucrate în sectorul agricol, respectiv 5-07.1964-12.03.1967 şi 15.04.1967-28.10.1968.

Dând eficienţă şi dispoziţiilor art.274 Cpc, instanţa va obliga intimata să plătească contestatorului 800 lei cu titlu de cheltuieli de judecată (onorariu avocat).

Etichete: