Top

Acte ale autorităţilor publice

Prin cererea înregistrată sub nr. 4806/110/2007 reclamanta SC „D.” SA BACĂU a chemat în judecată pe SC „R.P.” SRL M. şi Primarul oraşului M. pentru :

suspendarea autorizaţiei de construire nr. 31 emisă de Primarul oraşului M. la data de 02.05.2007 în favoarea SC R.P. SRL şi stoparea lucrărilor până la soluţionarea de către instanţă a cererii în contencios administrativ, conform art. 12 alin.2 din Legea nr. 50/1991;

anularea autorizaţiei de construire nr. 31 emisă de primarul oraşului M. la data de 02.05.2007 în favoarea SC R.P. SRL până la soluţionarea de către instanţă a cererii în contencios administrativ, conform art. 12 alin.1 din Legea 50/1991;

obligarea SC R.P. SRL la repararea daunelor produse proprietăţii noastre;

obligarea la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că, la emiterea autorizaţiei de construire nu au fost respectate dispoziţiile legale cu privire la amplasarea, proiectarea, executarea şi funcţionarea construcţiilor prevăzute de Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi de Ordinul nr. 1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991.

Lucrările de construcţie autorizate se referă la modificarea înălţimii clădirii adiacente imobilului situat în M., respectiv ridicarea acoperişului imobilului proprietatea SC R.P. SRL şi adăugarea unui etaj la acest imobil, modificarea modalităţii de îmbinare a acoperişului celor două imobile alipite.

Toate aceste lucrări de construire au efect direct asupra construcţiei proprietatea reclamantei, modifică greutatea imobilului SC R.P. SRL cu efecte asupra fundaţiilor acestuia şi ,implicit, cu efecte asupra fundaţiei clădirii noastre.

Având în vedere că înainte de emiterea autorizaţiei de construcţie, cele două acoperişuri alipite erau la acelaşi nivel, existând o unitate compactă din punct de vedere urbanistic, prin modificarea înălţimii numai a unui acoperiş, această unitate urbanistică este desfiinţată,iar cele două clădiri adiacente au înălţimi diferite.

De asemenea, extinderea şi înălţarea acoperişului imobilului SC R.P. SRL creşte riscul de incendii ale imobilului şi afectează activitatea de brutărie desfăşurată de societatea reclamantei în imobil.

Aşa cum sunt construite cele două clădiri, alipite şi fără distanţă între ele, obligă proprietarii acestora ca orice modificare importantă adusă uneia dintre aceste clădiri (care necesită autorizaţie de construcţie) să solicite acordul celuilalt proprietar, iar proiectul tehnic de execuţie trebuie să aibă în vedere clădirea în ansamblul ei din punct de vedere arhitectural.

În fapt, reclamanta a invocat prevederile Legii 50/1990 şi normele metodologice de aplicare a Legii 554/2001.

În motivarea acţiunii reclamanta a depus înscrisuri şi a solicitat proba cu expertiza tehnică.

Pârâta SC”R.P.”SRL M. a solicitat respingerea acţiunii invocând lipsa de obiect a capătului de cerere privind suspendarea autorizaţiei de construire nr. 31/2.05.2007 întrucât lucrările de construire autorizate s-au încheiat, fiind întocmit procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. Pârâta pe fond a solicitat respingerea acţiunii ca nefondată.

Prin întâmpinare, Primarul Mun. Oneşti a solicitat respingerea acţiunii ca nefondată întrucât autorizaţia de construire nr. 31/2.05.2007 a fost emisă în urma unui certificat de urbanism,iar pârâta SC R.P. SRL M. a depus toate avizele şi acordurile necesare ,iar lucrările de modernizare ale spaţiului de producţie nu schimbă caracteristicile generale ale clădirii.

În cauză a fost depusă documentaţia care a stat la baza emiterii autorizaţiei de construire ce se solicită a fi anulată şi care a fost avută în vedere la întocmirea expertizei tehnice (fila 213-220).

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

În fapt, autorizaţia de construire nr. 31/02.05.2007 a fost emisă în urma unui certificat de urbanism nr. 3/17.01.2007.

Certificatul de urbanism fiind un act de informare prin care se fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic şi tehnic al imobilului , caracteristicile zonei în care se găseşte imobilul (amplasamentul), cerinţele urbanistice care urmează să fie îndeplinite , precum şi lista avizelor şi acordurilor necesare în vederea autorizării lucrărilor de construcţii, prin certificatul de urbanism emitentul stabileşte avizele şi acordurile legale necesare autorizării executării lucrărilor de construcţii, inclusiv pentru organizarea execuţiei lucrărilor.

SC R.P. SRL M. a depus toate avizele , acordurile , respectiv raportul de expertiză tehnică , acordul I.S.C. Bacău , avizul sanitar, avizul de la protecţia mediului, avizul O.C.P.I. Bacău, dovada de luare în evidenţă O.A.R., solicitate prin certificatul de urbanism, conform Legii nr. 50/1991, republicată , cu modificările şi completările ulterioare, având la bază şi proiectul nr. 8/2007 întocmit de SC G.T. SRL Bacău.

Din concluziile raportului de expertiză rezultă că lucrările de modernizare ale clădirii respectă condiţiile impuse de HG 525/1996 . Iar în privinţa costului de fum existent pe acoperişul clădirii SC D. SA (foto 1,2 ŞI 3), în urma inspecţiei făcută de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mr. Constantin Ene” Bacău, s-a constatat că supraînălţarea clădirii efectuată de către SC R.P. SRL , în baza autorizaţiei de construcţie nr. 31/02.05.2007 şi care are la bază proiectul de execuţie nr. 8/2007 întocmit de SC G.T. SRL BACĂU asigură nivelul de securitate la incendiu , în documentaţie fiind menţionate toate măsurile constructive necesare.

În ceea ce priveşte supraînălţarea imobilului aparţinând SC R.P. SRL, aceasta s-a făcut cu 1,30 m. faţă de vechea înălţime a construcţiei (atât la coama acoperişului cât şi pe lateral) şi reprezintă o modernizare a vechii construcţii, în sensul că prin această supraînălţare, din spaţiile din vechea mansardă folosite pentru depozitare, s-au realizat spaţii pentru birouri şi vestiare.

Lucrările de supraînălţare s-au efectuat în baza autorizaţiei de construcţie nr. 31/02.05.2007 şi care are la bază proiectul de execuţie nr. 8/2007 întocmit de SC G.T. SRL BACĂU cu toate avizele necesare, inclusiv expertiza tehnică de rezistenţă solicitată pentru construcţia existentă la data întocmirii proiectului.

Faţă de considerentele arătate, acţiunea reclamantei este nefondată şi nefiind îndeplinite prevederile art. 1 din Legea 554/2004 va fi respinsă.

Etichete: