Top

Acţiune rectificare carte funciară

Pronunţând sentinţa civilă nr.9760/5.11.2008 Judecătoria Bacău a admis excepţia lipsei de interes şi a respins ca atare acţiunea formulată de către reclamantul F.M. în contradictoriu cu pârâţii A.C. şi M.D..

Pentru a pronunţa această sentinţă, a reţinut judecătoria că prin cererea de chemare în judecată s-a solicitat anularea documentaţiei cadastrale nr 461 şi rectificarea cărţii funciare nr 301 a comunei O..

Calificând juridic cele exprimate de reclamant în cererea de chemare în judecată, instanţa a ajuns la concluzia că în cauză s-a solicitat practic rectificarea cuprinsului cărţii funciare, potrivit art 33 din Legea nr 7/1996 singura acţiune în temeiul căruia se poate solicita radierea îndreptarea sau menţionarea înscrierii oricărei operaţiuni juridice în cartea funciară.

Aşadar, cuprinsul unei cărţi funciare, în măsura în care nu corespunde în privinţa înscrierii cu situaţia juridică reală se “rectifică” în sensul art 33 din Legea nr 7/1996, nu se anulează, anularea vizând acte juridice, iar nu cărţi funciare.

Prin urmare, pentru a putea solicita rectificarea unei cărţi funciare, ar trebui să fie îndeplinită situaţia premisă de la art 34 din Legea nr 7/1996, respectiv printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă să se constate că:

1. înscrierea sau actul în temeiul căruia s-a efectuat înscrierea nu a fost valabil;

2. dreptul înscris a fost greşit calificat;

3. nu mai sunt întrunite condiţiile de existenţă a dreptului înscris sau au încetat efectele actului juridic în temeiul căruia s-a făcut înscrierea;

4. înscrierea din cartea funciară nu mai este în concordanţă cu situaţia reală actuală a imobilului.

Având în vedere că în cauză reclamantul nu s-a prevalat de o astfel de hotărâre judecătorească, instanţa a apreciat că cererea formulată de acesta este lipsită de interes.

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel d-l M.F. care a criticat sentinţa judecătoriei arătând că instanţa nu s-a pronunţat asupra cererii de anulare a documentaţiei cadastrale, pronunţându-se, în schimb, asupra cererii de rectificare a cărţii funciare deşi la această cerere s-a renunţat, că în mod greşit a fost considerată acţiunea ca fiind lipsită de interes, fără să fie verificată calitatea procesuală pasivă şi activă, încălcând dispoziţiile art.129 alin.1,2,4-6 cpc.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată apelul ca fiind întemeiat pentru următoarele considerente:

Potrivit art. 34 din L.nr.7/1996, legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare, orice persoană interesată poate cere rectificarea înscrierilor din cartea funciară dacă printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă s-a constatat că înscrierea sau actul în temeiul căruia s-a efectuat înscrierea nu a fost valabil (pct.1). Or, prin cererea adresată judecătoriei precizată la 23.06.2008 (f.20,23 dosar judecătorie) d-l F. M. a solicitat anularea documentaţiei cadastrale nr.461 privind corpul de proprietate din satul S., comuna O., judeţul Bacău, al pârâtului M. D. (f.37-41 dosar judecătorie), în mod greşit prima instanţă analizând doar cererea în rectificarea cărţii funciare, deşi reţine că s-a cerut şi anularea documentaţiei cadastrale şi, de asemenea, în mod greşit constată că cererea în rectificare este lipsită de interes în condiţiile în care din precizările ulterioare se deduce faptul că s-a renunţat la judecata acestei cereri, pe de o parte, iar pe de altă parte, primul capăt de cerere din acţiunea iniţială viza anularea documentaţiei cadastrale în temeiul căreia s-au efectuat operaţiuni de carte funciară, admiterea unei astfel de cereri justificând interesul de a solicita şi rectificarea cărţii funciare, prin îndeplinirea condiţiei impuse de textul art.34 pct.1 din L.7/1996.

În consecinţă, admiţând apelul, instanţa va desfiinţa sentinţa apelată şi respingând excepţia lipsei de interes, în temeiul art.297 Cpc, va trimite cauza spre judecarea fondului aceleiaşi instante.

Etichete: