Top

Carte funciară

Prin sentinţa civilă nr.2418/19.09.2008, pronunţată în dosarul nr.2514/270/2008 al Judecătoriei Oneşti, s-a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a intimatei OCPI Oneşti şi s-a respins plângerea formulată de petenta CN P.R. SA Bucureşti – Sucursala Bacău în contradictoriu cu intimata OCPI pentru lipsa calităţii procesuale pasive. S-a admis plângerea formulată de aceiaşi petentă în contradictoriu cu intimata SC O. SA Oneşti şi s-a dispus notificarea înscrierii în CF a dreptului de proprietate asupra imobilelor situate în Oneşti, radiindu-se cele două înscrieri.

Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa de foind a reţinut că petenta este proprietara imobilelor situate în Oneşti al căror drept de proprietate este înscris sub numerele cadastrale 2506 şi 2510, în temeiul deciziei civile nr.89/08.04.2004, decizie irevocabile prin decizia civilă nr.3248/31.05.2005 al I.C.C.J. Prin această decizie s-a constatat nulitatea contactului de vânzare –cumpărare nr.3586/2002, astfel cum încât proprietarul imobilelor e devenit CN Poşta Română, SC O. SA Oneşti pierzându-şi calitatea de proprietar.

Faţă de această împrejurare, la cererea petentei, prin încheierea nr.12626/2006 OCPI s-a procedat la notarea deciziei civile nr. 89/2004 a Curţii de Apel Bacău, fără a se rectifica înscrierea dreptului de proprietate asupra imobilelor, în C.F. proprietar apărând SC O. SA Oneşti, deşi prin decizia civilă nr. 3248/2005 s-a stabilit irevocabil că proprietarul e CN P.R. SA.

A mai arătat instanţa de fond că, în temeiul art.34, al.4 din Legea nr.7/1997, se impune rectificarea înscrierilor din C.F. în acord cu decizia civilă nr. 3248/2005. Cum prin încheierea atacată nu a fost înscris dreptul de proprietate al petentei ci doar s-a notat decizia nr.89/2004 a Curţii de Apel Bacău, instanţa a admis plângerea şi a dispus rectificarea înscrierii.

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel, în termen legal, intimata – apelantă SC O. SA Oneşti.

Apelul e scutit de plata taxei judiciare de timbru conform art.77 din Legea nr.85/2006.

În susţinerea apelului, apelanta a arătat că imobilul transferat prin HCJ Bacău nr.5/24.02.1995 a fost trecut în patrimoniul SC O. SA prin divizarea acestei societăţi. Cele două HG nr.45/2006 şi HG nr. 371/1998 sunt ulterioare HCJ nr. 5/1995 şi ca urmare scoaterea bunurilor din proprietatea apelatei prin cele două hotărâri de guvern sus menţionate este nelegală. Ca urmare, se impune admiterea apelului şi modificarea sentinţei apelate, în sensul respingerii acţiunii.

În apel, s-au depus înscrisuri.

Intimata CN P.R. SA a solicitat respingerea apelului întrucât titlul de proprietate în baza căruia s-a făcut înscrierea dreptului de proprietate în favoarea intimatei a fost desfiinţat şi ca urmare nu există temei în care să justifice dreptul de proprietate înscris în CF.

Analizând motivele de apel şi din oficiu, în raport de cererea formulată de petentă, tribunalul reţine că apelul este întemeiat pentru următoarele considerente :

Astfel cum rezultă din documentaţia comunicată de OCPI Bacău, prin cererea formulată la 19.12.2006( fila 21 dosar 772/270/2007) petenta CN P. R. – D.R.P. Bacău a solicitat notarea deciziei civile nr.89/2004, în ceea ce priveşte imobilul identificat în C.F. sub nr.5251 şi care priveşte imobilele cu nr. cadastrale 2506 şi 2510.

În acord cu cererea formulată, prin încheierea nr. 12626/19.12.2006( fila 44), OCPI Bacău a dispus notarea dispoziţiilor deciziei civile nr.89/2004 ( fila 44 dosar nr. 772/270/2007).

Ca urmare, încheierea atacată cu plângere este de acord cu cererea formulată de petentă.

Susţinerile petentei – intimate în sensul că instanţa de fond a dispus, în mod legal, rectificarea înscrierii nu au suport raportat la cererea formulată de petentă, cerere prin care s-a solicitat, nu rectificarea înscrierilor din C.F., ci doar notarea deciziei nr. 89/2004, or această notare s-a făcut în mod corect prin încheierea atacată.

Procedând la rectificarea înscrierilor din C.F., instanţa de fond a încălcat principiul disponibilităţii, acordând altceva decât s-a cerut, respectiv rectificarea înscrierii deci s-a solicitat doar notarea deciziei.

În consecinţă, raportat la art.297, alin.2, teza a II-a şi art. 108 alin.1 cod procedură civilă, tribunalul va admite apelul şi anulând sentinţa atacată va dispune în sensul respingerii plângerii, ca nefondată.

Etichete: