Top

Rectificare carte funciară

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea la înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de …..sub nr. …../180/2010, reclamanta SC D. SRL a chemat în judecată pe pârâta BANCA. …..SA – Sucursala Bacău solicitând instanţei să dispună rectificarea cărţii funciare nr. …. a Municipiului Bacău privind imobilul compus din teren în suprafaţă de 1000 mp + construcţii situate în B, str. S nr., jud. B, în sensul radierii intabulării dreptului de ipotecă în valoare de 13700 euro şi a interdicţiei de înstrăinare înscrise în favoarea pârâtei.

În motivare, reclamanta a arătat că a dobândit imobilul sus-menţionat prin cumpărare de la A. SA, conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. …../de către BNP IŞ, pe care l-a înstrăinat la rândul său către numita PG conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. …de către BNP ŞSU, din Bacău. a mai arătat că numita PG constituit asupra acestui imobil un drept de ipotecă în favoarea Băncii…., Sucursala B., conform contractului de ipotecă autentificat sub nr. …..de către BNP ŞSU, din B., şi că prin SC …./12.12.2007 pronunţată de către Tribunalul Bacău în dosarul nr. …../110/2007 s-a constat rezoluţiunea contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. ….de către BNP ŞSU , din Bacău. De asemenea, a arătat că dreptul de ipotecă este un drept real accesoriu dreptului de proprietate asupra imobilului asupra căruia se constituie ipoteca, şi că rezoluţiunea contractului prin care s-a dobândit dreptul de proprietate are ca efect şi stingerea dreptului de ipotecă.

În drept, a invocat dispoziţiile Legii nr. 7/1996.

Cererea a fost timbrată cu taxă judiciară de timbru de 8 lei şi timbru judiciar de 0,30 lei.

În dovedirea acţiunii, reclamanta a depus înscrisuri.

Pârâta a formulat întâmpinare (filele 19-20 dosar) prin care a invocat excepţia lipsei de interes şi, pe fond, a solicitat respingerea cererii ca neîntemeiată.

Pârâta a formulat cerere de chemare în judecată a altor persoane, respectiv a numiţilor RE şi RI.

În motivare, a arătat că împrumutul acordat intervenienţilor în interes propriu a fost garantat cu ipoteca a cărei radiere se solicită în prezenta cerere şi că este necesar ca hotărârea ce se va pronunţa în prezenta cauză să le fie opozabilă şi acestora.

Cererea de chemare în judecată a altor persoane nu a fost timbrată.

La termenul de judecată de la data de …., i s-a pus personal în vedere reprezentantului pârâtei să achite taxă judiciară de timbru în cuantum de 8 lei şi timbru judiciar de 0,30 lei.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Potrivit Art. 20 alin 2-3 din Legea nr. 7/1996:

„(2) Drepturile reale se sting numai prin înscrierea radierii lor din cartea funciară, cu consimţământul titularului dreptului; acest consimţământ nu este necesar dacă dreptul se stinge prin moartea titularului dreptului sau prin împlinirea termenului arătat în înscriere; dacă dreptul ce urmează să fie radiat este grevat în folosul unei persoane, radierea se va face cu păstrarea dreptului acestei persoane.

(3) Hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă sau, în cazurile prevăzute de lege, actul autorităţii administrative va înlocui acordul de voinţă cerut în vederea înscrierii drepturilor reale, dacă sunt opozabile titularilor.”

Potrivit Art. 21 din Legea nr. 7/1996:

„Modificarea conţinutului unui drept ce grevează un drept real imobiliar se înscrie, dacă legea nu dispune altfel, potrivit regulilor stabilite pentru dobândirea şi stingerea drepturilor reale.”

Potrivit Art. 31 din Legea nr. 7/1996:

„(1) Cuprinsul cărţii funciare, în afara îngrădirilor şi excepţiilor legale, se consideră exact numai în folosul acelei persoane care, în virtutea unui act juridic cu titlul legal, a dobândit cu bună-credinţă un drept real înscris în cartea funciară.

(2) Dobânditorul este considerat de bună-credinţă dacă, la data înregistrării cererii de înscriere a dreptului în folosul său, nu a fost notată nici o acţiune prin care se contestă cuprinsul cărţii funciare sau dacă din titlul transmiţătorului şi din cuprinsul cărţii funciare nu reiese vreo neconcordanţă între aceasta şi situaţia juridică reală.”

Potrivit Art. 33 alin 1-5 din Legea nr. 7/1996:

„(1) În cazul în care cuprinsul cărţii funciare nu corespunde, în privinţa înscrierii, cu situaţia juridică reală, se poate cere rectificarea sau, după caz, modificarea acesteia.

(2) Prin rectificare se înţelege radierea, îndreptarea sau menţionarea înscrierii oricărei operaţiuni, susceptibilă a face obiectul unei înscrieri în cartea funciară.

(3) Prin modificare se înţelege orice schimbare privitoare la aspecte tehnice ale imobilului, schimbare care nu afectează esenţa dreptului care poartă asupra acelui imobil. Modificarea nu se poate face decât la cererea titularului dreptului de proprietate.

(4) Rectificarea înscrierilor în cartea funciară se poate face fie pe cale amiabilă, prin declaraţie autentică, fie în caz de litigiu, prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă.

(5) Erorile materiale săvârşite cu prilejul înscrierilor în cartea funciară pot fi îndreptate la cerere sau din oficiu.”

Potrivit Art. 34 din Legea nr. 7/1996:

„Orice persoană interesată poate cere rectificarea înscrierilor din cartea funciară dacă printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă s-a constatat că:

1. înscrierea sau actul în temeiul căruia s-a efectuat înscrierea nu a fost valabil;

2. dreptul înscris a fost greşit calificat;

3. nu mai sunt întrunite condiţiile de existenţă a dreptului înscris sau au încetat efectele actului juridic în temeiul căruia s-a făcut înscrierea;

4. înscrierea din cartea funciară nu mai este în concordanţă cu situaţia reală actuală a imobilului.”

Potrivit Art. 35 din Legea nr. 7/1996:

„(1) Acţiunea în rectificare, sub rezerva prescripţiei dreptului material la acţiunea în fond, va fi imprescriptibilă.

(2) Faţă de terţele persoane care au dobândit cu bună-credinţă un drept real prin donaţie sau legat, acţiunea în rectificare nu se va putea porni decât în termen de 10 ani, socotiţi din ziua când s-a înregistrat cererea lor de înscriere, cu excepţia cazului în care dreptul material la acţiunea în fond nu s-a prescris mai înainte.”

Potrivit Art. 36 din Legea nr. 7/1996:

„Acţiunea în rectificare, întemeiată pe nevalabilitatea înscrierii, a titlului ce a stat la baza acesteia sau pe greşita calificare a dreptului înscris, se va putea îndrepta şi împotriva terţelor persoane care şi-au înscris un drept real, dobândit cu bună-credinţă şi prin act juridic cu titlu oneros, bazându-se pe cuprinsul cărţii funciare, în termen de trei ani de la data înregistrării cererii de înscriere formulată de dobânditorul nemijlocit al dreptului a cărui rectificare se cere, afară de cazul când dreptul material la acţiunea de fond nu s-a prescris.”

***

Instanţa reţine că prin contractul de ipotecă autentificat sub nr. …../2005 de către BNP ŞSU, din Bacău, numiţii PG şi PD au constituit în favoarea pârâtei Bancii …….SA Sucursala B. un drept real de ipotecă asupra imobilului înscris în cartea funciară nr. …./N a Municipiului B. (devenită ulterior, prin conversie, CF nr. …., conform înscrisului aflat la fila 13 dosar).

Instanţa reţine că pârâta-creditoare este un terţ dobânditor cu titlu oneros de bună-credinţă la încheierea actului respectiv, din extrasul de carte funciară aflat la dosar (verso-ul filei 26 dosar) rezultând că la momentul înregistrării cererii de înscriere a dreptului de ipotecă în folosul său (în lipsa unui înscris din care să rezulte cu certitudine această dată, instanţa va avea în vedere data încheierii nr. ……./………. pronunţate de către OCPI Bacău în dosarul cu acelaşi număr – fila 26 dosar, cererea de înregistrare în baza căreia s-a pronunţat această încheiere neputând avea decât o dată anterioară sau aceeaşi dată), nu era notată nicio acţiune prin care se contestă cuprinsul cărţii funciare, iar din titlul transmiţătorului şi din cuprinsul cărţii funciare nu reieşea vreo neconcordanţă între aceasta şi situaţia juridică reală.

Din interpretarea coroborată a dispoziţiilor Art. 35 şi 36 din Legea nr. 7/1996, rezultă că acţiunea în rectificare se poate îndrepta împotriva terţilor dobânditori cu titlu oneros de bună-credinţă numai în cazurile prevăzute la Art. 34 pct. 1 şi 2 din Legea nr. 7/1996, legea admiţând suspendarea principiului publicităţii imobiliare numai în aceste două cazuri, iar nu şi în celelalte două situaţii de rectificare prevăzute la Art. 34 pct. 3 şi 4 din Legea nr. 7/1996. Legiuitorul nu a înţeles să reglementeze o suspendare a principiului publicităţii imobiliare şi pentru aceste două din urmă situaţii, când înscrierea autorului imediat ar putea fi atacată pentru cauze posterioare dobândirii, întrucât dacă s-ar fi reglementat astfel s-ar fi adus atincerii principiului securităţii operaţiunilor juridice, terţul neputând să cunoască la momentul dobândirii dreptului său dacă publicitatea cărţii funciere este sau nu suspensdată cu privire la acel drept.

O astfel de acţiune, pentru situaţia cazurile prevăzute la Art. 34 pct. 3 şi 4 din Legea nr. 7/1996, este admisibilă numai împotriva terţilor dobânditori cu titlu oneros de rea-credinţă, respectiv în situaţia în care s-ar constata că la data înregistrării cererii lor de înscriere ar fi fost notată o acţiune prin care se contestă cuprinsul cărţii funciare sau din titlul transmiţătorului şi din cuprinsul cărţii funciare ar fi reieşit vreo neconcordanţă între aceasta şi situaţia juridică reală, ceea ce nu este însă cazul în speţă.

Prin urmare, în speţă (care se încadrează la Art. 34 pct. 3 din Legea nr. 7/1996), o astfel de acţiune nu poate fi primită împotriva pârâtei din cauza de faţă, cu privire la care s-a constat că este un terţ subdobânditor cu titlu oneros de bună credinţă, cererea de chemare în judecată formulată de către reclamantă urmând a fi respinsă.

Cu privire la cererea de chemare în judecată a altor persoane formulată de către pârâtă, în temeiul Art. 20 alin. 3 din Legea nr. 146/1997, instanţa urmează a o anula ca netimbrată, având în vedere că nu s-a depus taxa judiciară de timbru şi timbru judiciar, astfel cum i s-a pus în vedere la termenul de judecată de la data de …….

Etichete: