Top

Carte funciară

Prin sentinta civilă nr. 1929/2009 a Judecătoriei Bacău a fost respinsă ca fiind rămasă fără obiect plângerea formulată de catre reclamanta P.L.în contradictoriu cu pârâta A.F.P. Bacău si O.C.P.I.Bacău, împotriva încheririi nr.43984/2.10.2008.

Pentru a pronunta această hotărâre instanta de fond a retinut următoarele:

Prin plângerea formulată, petenta P.L., în contradictoriu cu intimaţii OCPI Bacău şi A.F.P. a Municipiului Bacău, a solicitat anularea încheierii nr.43984/02.10.2008 şi radierea din cărţile funciare nr.37452, 37453, 4207, 8956 a notărilor efectuate.

În motivarea plângerii s-a arătat că în data de 06.10.2008, petenta a primit încheiere aatacată, prin care s-a notat sechestrul asupra imobilelor acesteia, la solicitarea AFP Bacău, cu toate că nu exista un titlu executoriu împotriva petentei.

De asemenea, a mai arătat că bunurile sechestrate sunt dobândite în timpul căsăstoriei, fiind bunuri comune în devălmăşie.

La termenul de judecată din data de 12.12.2008, petenta a precizat acţiunea, în sensul că obiectul acesteia este plângere împotriva încheierii prin care s-a notat sechestrul în cărţile funciare ale imobilelor şi că, separat a formulat şi contestaţie la executare.

La dosarul cauzei s-au depus înscrisuri.

La ultimul termen de judecată, instanţa, din oficiu, a ridicat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a OCPI Bacău, excepţie pe care a admis-o şi a constatat că acesta nu are calitate de intimat.

Petenta a depus la dosar copie după încheierea de Carte Funciară nr.54863/2008 prin care arată că s-a radiat sechestrul şi a solicitat să fie respinsă plângerea ca fiind rămasă fără obiect.

Într-adevăr, prin încheierea nr.54863/19.12.2008 a Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bacău, s-a radiat sechestrul înscris sub nr.43984/2008 cu privire la imobilul situat în Bacău, care face obiectul prezentei plângeri.

Astfel, plângerea a rămas fără obiect, urmând să fie respinsă.

Cu toate acestea, faţă de faptul că radierea s-a făcut la cererea intimatei după promovarea prezentei acţiuni, faţă de dispoziţiile art.274 şi următoarele din Codul de procedură civilă, instanţa o va obliga pe intimată să plătească petentei suma de 4000 lei cheltuieli de judecată, reprezentând onorar de avocat.

Impotriva acestei hotărâri a declarat apel pârâta A.F.P. Bacău criticând-o în principal sub aspectul obligării sale la plata cheltuielilor de judecată.

La termenul din data de 2 nov.2009 instanta de apel a pus în discutia părtilor prezente excepţia tardivitătii apelului.

Examinând actele si lucrările dosarului prin raportare la excepţia invocată constată următoarele:

Sentinta civilă apelată a fost comunicată apelantei la data de 16.04.2009 potrivit dovezii de comunicare fila 63 dosar fond, iar apelul a fost depus la poştă la data de 6.05.2009 conform plicului aflat la fila 6 dosar nr. 15286/180/2008.

Potrivit art.284 alin.1 cod procedură civilă termenul de apel este de 15 zile de la comunicarea hotărâriii, dacă legea nu dispune altfel.

Constatând faptul că apelul a fost declarat cu încălcarea termenului de decădere prevazut imperativ de lege, în temeiul art.296 cod procedură civilă va admite excepţia si va respinge apelul ca fiind tardiv formulat.

Etichete: