Top

Ordonanţă Preşedinţială

JUDECATORIA BACAU JUDETUL BACAU

SECTIA CIVILA

Sentinta civila nr. 1037/30.01.2009

Reintegrare in spaţiu

Asupra prezentei acţiuni civile, reţine:

Prin cererea de chemare în judecată, reclamantul D F a solicitat instanţei ca, pe calea procedurii speciale a ordonanţei preşedinţiale, să dispună reintegrarea sa în imobilul situat în, strada N E nr.42, sc.A, ap.310, jud. şi, totodată, să fie evacuată pârâta D E din acest imobil.

În motivarea acţiunii reclamantul a susţinut că fii pârâtei, G I, S şi A, l-au forţat să semneze o procură prin care o împuternicea pe numita D C-Aa, pe care nici măcar nu o cunoştea, să vândă pârâtei, în numele său, imobilul aflat în litigiu. Întrucât a fost lipsit de libertate timp de 5 zile şi simţindu-se în pericol, acesta a semnat, iar vânzarea s-a şi realizat.

În prezent, reclamantul susţine că s-a dispus începerea urmăririi penale împotriva celor trei agresori şi, de asemenea, a formulat acţiune pentru constatarea nulităţii absolute a contractului de vânzare-cumpărare, acţiune a cărei judecată s-a suspendat până la soluţionarea laturii penale.

În cauză s-a administrat proba cu înscrisuri.

Pârâta nu s-a prezentat în instanţă, deşi a fost citată, nu a depus întâmpinare şi nu a solicitat administrarea de probe în combaterea acţiunii.

Analizând acţiunea, instanţa constată următoarele:

La data de 04 august 2008 s-a încheiat între reclamant, reprezentat de mandatara D C – A, şi pârâtă, contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.1747, la BNP R Ml A, cu sediul în. Prin acest contract, reclamantul a înstrăinat pârâtei imobilul care face obiectul prezentului litigiu. În contract se menţionează că mandatara acţionat în baza procurii autentificate sub nr.1013/29.07.2008 la BNP L D din, preţul stipulat fiind de 8.000 de euro.

Anterior, aceeaşi mandatară încheiase, în baza aceleaşi procuri, o promisiune de vânzare-cumpărare cu pârâta D E, autentificată sub nr.1084 din 31 iulie 2008 la BNP M L, prin care mandatara, în numele reclamantului, se obliga să vândă pârâtei imobilul de mai-sus, preţul stabilit de părţi fiind însă de 25.000 de euro.

Prin declaraţia autentificată sub nr.1061/06 august 2008 la BNP L D, reclamantul a revocat dispoziţiile procurii autentificate sub nr.1013/29.07.2008.

Potrivit adresei aflate la fila nr.9 din dosar, emisă de către Poliţia Municipiului – Secţia 21 Poliţie, în dosarul nr.5951/P/2008, având ca obiect plângerea depusă de către reclamant împotriva numiţilor G I, G A şi G S, s-a dispus începerea urmăririi penale pentru comiterea infracţiunilor prevăzute de art.189 şi art.215 din Codul penal.

Potrivit art.581 Cod procedură civilă, care reglementează procedura specială a ordonanţei preşedinţiale, „instanţa va putea să ordone măsuri vremelnice în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara, precum şi pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări.”

Acest text de lege stabileşte condiţiile de admisibilitate a cererii de ordonanţă preşedinţială şi anume: urgenţa, caracterul vremelnic al măsurii solicitate a se lua pe această cale, aparenţa de drept şi condiţia de a nu se prejudeca fondul raporturilor juridice dintre părţi.

Referitor la urgenţa solicitării reclamantului, aceasta reiese din faptul că acesta a susţinut, şi pârâta nu a negat, faptul că nu are unde să locuiască.

Este adevărat că, în cadrul acestei proceduri speciale, instanţa nu poate cerceta fondul dreptului discutat între părţi, în speţă, dreptul de proprietate şi, pe cale de consecinţă, şi dreptul de folosinţă al imobilului, dar, va putea cerceta aparenţa acestui drept, respectiv va vedea de partea cui este aparenţa dreptului.

Astfel, instanţa constată că pârâta a dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului în litigiu, prin contractul de vânzare-cumpărare despre care s-a făcut vorbire mai-sus, cumpărare autentificat sub nr.1747, la BNP R M A, cu sediul în ..

În cadru acestei proceduri speciale instanţa nu va cerceta în fond valabilitatea acestui act juridic. Cu toate acestea, instanţa poate şi trebuie să cerceteze validitatea formală a actului, precum şi eficacitatea sa. Astfel, instanţa constată că, având în vedere că s-a dispus începerea urmării penale pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art.189 şi 215 din Codul penal, există anumite indicii de natură să conducă la concluzia că titlul pârâtei ar putea fi lipsit de eficacitate juridică.

Ca atare, instanţa constată că aparenţei de drept care reiese din titlul de proprietate al pârâtei i se opune situaţia de fapt dovedită de către reclamant.

Referitor la condiţia caracterului vremelnic, instanţa apreciază că şi acesta este îndeplinit, deoarece, evacuarea pârâtei şi reintegrarea pârâtului în imobil, prin natura lor, îşi produce efectele doar atât timp cât subzistă motivele pentru care au fost dispuse.

Mai mult, caracterul vremelnic al măsurii reiese şi din faptul că ea îşi va produce efectele până la momentul în care părţile îşi vor rezolva fondul dreptului lor.

Faţă de considerentele expuse, instanţa constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru ca acţiunea să poată fi admisă pe calea procedurii ordonanţei preşedinţiale.

Astfel, instanţa va admite acţiunea şi va dispune evacuarea pârâtei din imobilul situat în strada N E nr.42, sc.A, ap.310, jud. şi, totodată reintegrarea reclamantului în acest imobil.

Etichete: