Top

Ordonanţă preşedinţială. Neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor. Consecinţe. Respingerea cererii

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr.112 din 25 februarie 2008
Curtea de Apel Iaşi a admis recursul formulat de S.C. „R.F.K.I. Com.” S.R.L. Constanţa, împotriva sentinţei civile nr.2717/COM din 15 octombrie 2007 a Tribunalului Iaşi, Secţia Comercială şi de contencios administrativ, pe care a modificat-o în parte, în sensul că a respins şi capătul de cerere al acţiunii vizând sistarea lucrărilor efectuate asupra imobilului din Iaşi, str. C. nr.29, până la soluţionarea irevocabilă a acţiunii ce face obiectul dosarului nr.2783/99/2007 al Tribunalului Iaşi.
S-a menţinut restul dispoziţiilor sentinţei recurate.
S-a respins recursul declarat de S.C. „V.T.” S.R.L. Iaşi, împotriva aceleiaşi sentinţe.
Prin contractul de vânzare-cumpărare nr.1174/21.02.2004 înregistrat în cartea funciară a judeţului Iaşi, sub nr.3861/206/2/3 S.C. „V.T.” S.R.L. a cumpărat de la S.C. „R.F.K.I. COM.” S.R.L. Constanţa o parte din imobilul situat în Iaşi, str. C., nr.29. Contractul prevede printre altele că preţul vânzării este de 17.529.683.880 lei la care se adaugă T.V.A. în sumă de 452.940 Euro, pe care, de comun acord părţile l-au stabilit la cursul 38.702 lei.
Plata preţului s-a stabilit să se achite la termenul limită de 28.02.2005, obligaţie faţă de care cumpărătoarea reclamantă nu s-a achitat, iar în acest caz părţile au prevăzut rezoluţiunea de drept a contractului, conform art.1020 C.civ.
Aceasta este clauza esenţială a contractului din care derivă celelalte consecinţe asupra contractului în discuţie. Celelalte clauze ale contractului sunt lipsite de relevanţă pentru cauză.
Sub acest aspect, se impune sublinierea că, în condiţiile date, contractul fiind rezoluţionat de drept, este lipsit total de eficienţă juridică, încât nu i se mai poate cere vânzătorului să se conformeze contractului rezolut, cât timp însuşi reclamantul nu şi-a achitat obligaţia principală şi anume plata preţului.
Aşa fiind, vânzătoarea-pârâtă în mod corect a efectuat lucrări de amenajare şi adaptare a imobilului înstrăinat în condiţiile arătate, el nefiind în culpă.
Acţiunea introdusă de cumpărătoarea-reclamantă S.C. „V.T.” S.R.L. pe calea ordonanţei preşedinţiale, nu se justifică, astfel ar însemna să se dea curs propriei sale turpitudini.
Fiind un bun propriu, nu se poate susţine că pârâta-recurentă efectuează lucrări de degradare sau demolare, ci vizează întreţinerea, refacerea şi îmbunătăţirea. Cu privire la proprietara bunului, există litigii care îşi urmează cursul pe calea dreptului comun. Faţă de aceste aspecte, nu are relevanţă pentru cauză faptul că avocatul părţii adverse nu ar fi compatibil să pună concluzii în cauză, deoarece aspectele reclamate presupun verificări care să abată de la analiza fondului pricinii şi nici lipsa calităţii de reprezentant al persoanei care a mandatat reclamantul la fond.
În ceea ce priveşte recursul S.C. „V.T.” S.R.L., care se referă la capătul de cerere vizând evacuarea, sentinţa primei instanţe este temeinică şi legală.
Au fost respectate toate principiile de drept la care se referă reclamanta, inclusiv principiul rolului activ, administrând toate probele necesare.
Sub aspectul menţionat sunt valabile argumentele analizate mai sus referitoare la capătul de cerere în legătură cu sistarea lucrărilor. Astfel, din moment ce imobilul este proprietatea pârâtei, iar contractul de vânzare-cumpărare a fost rezoluţionat de drept, nu este posibil să se mai insiste pe evacuarea proprietarului din propriul său imobil.
De altfel, evacuarea nu poate fi solicitată, în condiţiile concrete ale speţei, pe calea ordonanţei preşedinţiale, nefiind date condiţiile acesteia privind aparenţa dreptului, urgenţa şi neprejudecarea fondului, în sensul art.581 C.pr.civ.

Etichete: