Top

Popriri

JUDECATORIA BACAU JUDETUL BACAU

SECTIA CIVILA

Sentinta civila nr. 3713/23.04.2008

Validare poprire

Asupra cauzei civile de faţă constată următoarele:

Prin cererea înregistrată sub nr. 2550/180/22.02.2008 la Judecătoria, Biroul Executorului Judecătoresc-D.D. în contradictoriu cu pârâţii Administraţia Finanţelor Publice Trezoreria terţ poprit, Consiliul Local, debitor, Municipiul, prin Primar, debitor şi B L, creditor, reprezentată de procurator B V a solicitat validarea popririi pentru suma de 10.000 lei stabilită prin decizia civilă nr. 560/2006 a Curţii de Apel, 10.000 lei cheltuieli de învestire, 7000 lei, cheltuieli de reprezentare, 2700 lei onorariu de executare.

În subsidiar, a solicitat aplicarea amenzii de 10.000.000 lei terţului poprit, pentru refuzarea cu rea-crediţă a efectuării popririi şi în caz de nerespectare a obligaţiei de validare a popririi, să se efectueze executarea silită împotriva terţului poprit A.F.P. – Trezoreria .

Cererea a fost timbrată cu 4 lei şi timbru judiciar de 0,3 lei.

În motivarea acţiunii, executorul judecătoresc a arătat că terţul poprit refuză înfiinţarea popririi, invocând că la data de 10.01.2008 nu fusese aprobat bugetul debitorilor, dar continuând să refuze îndeplinirea obligaţiei de poprire a conturilor şi după aprobarea bugetului deşi actele de executare nu au fost suspendate în cadrul unei acţiuni pe dreptul comun.

Reclamantul a mai arătat că debitorii au conturi deschise la terţul poprit, că există identitate între Primăria şi Municipiul, prin Primar.

În drept, a invocat art. 460 pct. 1-4 C. pr. civilă.

În dovedirea acţiunii, reclamantul a depus înscrisuri (în copie): procesul – verbal de stabilire a onorariului executorului judecătoresc nr. 1/03.01.2008, adresa nr. 30056/30057/10.01.2008 a D.G.F.P.- Trezoreria, adresa nr. 31460/2008 a A.F.P. Trezoreria, răspunsul B. Ex. Jud. D D la adresa nr. 30056/2008, decizia civilă nr. 560/2006 a Curţii de Apel , dec. civ. nr. 237/2007 a Curţii de Apel, copia procurii judiciare 4277/2007 autentificată de BNP E C.

Prin întâmpinare, pârâtul Municipiul prin Primar a arătat că actele de executare întocmite pe numele său la data de 03.01.2008 sunt întemeiate neavând la bază un titlu executoriu împotriva sa.

A solicitat respingerea cererii de validare poprire, drept consecinţă a anulării adresei de înfiinţare a popririi, prin sentinţa civilă pronunţată în dosarul civil nr. 300/180/2008.

A invocat prevederile O.G. 22/2002 conform cărora dacă executarea creanţelor stabilite prin titluri executorii în sarcina instituţiilor publice nu începe sau continuă din cauza lipsei de fonduri, instituţia debitoare este obligată ca în termen de 6 luni de la primirea somaţiei de plată să facă demersurile necesare pentru îndeplinirea obligaţiei de plată.

În consecinţă, a solicitat respingerea cererii de sancţionare cu amendă.

Pârâta Administraţia Finanţelor Publice a depus întâmpinare, prin care a solicitat respingerea cererii de validare poprire şi de aplicare a sancţiunii amenzii ca nefondate.

În drept, a invocat art. 3 din O.G. nr. 22/2002, O.G. nr. 92/2003.

Prin adresa nr. 86/25.03.2008, B. Ex. Jud. D D, la solicitarea instanţei, a înaintat copia dosarului nr. 1/Ex.jud./2008.

Analizând materialul probator administrat în cauză, reţine următoarele:

Prin decizia civilă nr. 560/14.XII.2006 a Curţii de Apel, au fost obligaţi Consiliul Local al mun. şi Primăria Mun. să plătească numitei B L, suma de 10.000 Ron , cu titlu de cheltuieli de judecată.

La data de 03.01.2008, B. Ex. Jud D. D. solicitat pârâtei Administraţia Finanţelor Publice a mun. – Trezoreria înfiinţarea popririi conturilor debitorului Consiliul Local al mun. B, pentru recuperarea creanţei de 29700 lei (stabilită în cote egale pentru Municipiul prin Primar şi pentru Consiliul Local, conform menţiunii din adresa din dosarul nr. 1/2008, f. 59, dosar.

La aceeaşi dată, reclamantul a emis o adresă similară, în care solicită înfiinţarea popririi pentru executarea debitorului Municipiul prin Primar (adresa depusă la f. 58 dosar).

Adresa de înfiinţare a popririi din data de 03.01.2008 emisă de B. Ex. Jud. D D în dosarul nr. 1/2008 privind conturile debitorului Municipiul deschise la Trezoreria a fost anulată prin sentinţa civilă nr. 1884/06.03.2008 a Judecătoriei, definitivă la data pronunţării.

Prin adresa nr. 30056/30057/10.01.2008 D.G.F.P. – Trezoreria a comunicat reclamantului că nu poate indisponibiliza sumele solicitate, deoarece nu a fost aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2008.

Conform art. 454 al. 1 C. pr. civilă, poprirea se înfiinţează fără somaţie, prin adresă însoţită de o copie certificată de pe titlul executoriu, comunicată terţului poprit şi cu înştiinţarea debitorului despre măsura luată.

Dacă terţul poprit nu îşi îndeplineşte obligaţiile ce îi revin pentru efectuarea popririi, creditorul, debitorul sau organul de executare, în termen de 3 luni de la data când terţul poprit trebuia să consemneze sau să plătească suma poate sesiza instanţa de executare, în vederea validării popririi, conform dispoziţiilor art. 460 C. pr.civilă.

Potrivit principiului resoluto iure dantis resolvitur ius accipintis anularea actului principal atrage nulitatea actului subsecvent.

Anularea prin hotărâre judecătorească, (care se bucură de prezumţia autorităţii de lucru judecat) a adresei de înfiinţare poprire asupra conturilor debitorului Municipiul, atrage anularea actelor de executare subsecvente.

Deci, nu sunt îndeplinite condiţiile prev. de art. 460 al. 1 C. pr. civilă, respectiv, nu se poate reţine că terţul poprit nu şi-a îndeplinit obligaţiile care îi revin pentru efectuarea popririi.

În ceea ce priveşte validarea popriri în contradictoriu cu debitorul Consiliul Local al Mun. constată:

Deşi în adresa de înfiinţare poprire din data de 03.01.2008 din dosarul executorului nr. 1/2008 se precizează că executarea silită se efectuează în temeiul deciziei civile nr. 560/2006 a Curţii de Apel, executorul judecătoresc solicită terţului A.F.P., Trezoreria , poprirea unor sume de bani care exced titlului executor comunicat terţului poprit.

Executorul judecătoresc solicită înfiinţarea popririi pentru suma de 5000 lei, reprezentând cheltuielile de învestire cu formulă executorie a hotărârii judecătoresti (decizia civilă nr. 560/2006) deşi la dosarul de executare nu există titlul executoriu pentru aceste cheltuieli.

Menţiunea olografă „ cu onorariu de reprezentare 10.000 Ron” aplicată alături de menţiunea de învestire cu formulă executorie a deciziei civile nr. 560/2006 nu înlătură obligaţia depunerii de creditoare a înscrisurilor doveditoare ale creanţei şi nu poate constitui titlu executoriu împotriva debitorului.

În conformitate cu dispoziţiile art.371 7 C. pr. civilă, partea care solicită îndeplinirea unui act de executare este obligată să avanseze cheltuielile necesare.

Cheltuielile ocazionate cu efectuarea executării silite sunt în sarcina debitorului urmărit, iar sumele ce urmează să fie plătite se stabilesc de către executorul judecătoresc prin proces-verbal, pe baza dovezilor prezentate de partea interesată, în condiţiile legii.

Procesul-verbal întocmit legal constituie titlu executoriu, conform alin.ultim al art. 371 7 C. pr. civilă.

Înserarea de către executorul judecătoresc a acestei sume în procesul-verbal de stabilire a onorariului de executor nr. 1/03.01.2008 şi în procesul-verbal de stabilire a cheltuielilor de executare încheiat la data de 03.01.2008 în dosarul de executare nr. 1/2008 (depuse la f. 48-49) nu înlătură obligaţia depunerii înscrisurilor doveditoare (acte care au lipsit de la dosar la data întocmirii celor două procese verbale).

De asemenea, suma de 3500 lei, solicitată cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând onorariu de avocat, inclusă în cele două procese verbale şi în adresa de înştiinţare a popririi nu este dovedită prin înscrisuri, nefiind depusă chitanţa de plată.

Factura fiscală nr. 35/01.XII.2007 emisă de Cabinet av. H M nu constituie suport pentru plata sumei reprezentând onorariu de avocat.

Constată că în cauză nu au fost respectate dispoziţiile art. 2 şi 3 din O.G. nr. 22/2002 care prevăd că dacă executarea creanţei stabilite prin titluri executorii nu începe din cauza lipsei de fonduri, instituţia debitoare e obligată ca în termen de 6 luni să facă demersurile necesare pentru îndeplinirea obligaţiei de plată. Termenul curge de la data la care debitorul a primit somaţia de plată comunicată de organul competent de executare, la cererea creditorului.

Executorul judecătoresc nu a respectat termenul de 6 luni, înfiinţând poprire pe conturile debitorului Consiliul Local în aceeaşi zi cu cea în care a emis somaţia către debitor.

Pentru considerentele expuse, constată neîntemeiată cererea de validare poprire.

Pe cale de consecinţă va dispune respingerea cererii.

Având în vedere dispoziţiile art. 2 şi 3 din O.G. nr. 22/2002, constată că terţul poprit nu a acţionat cu rea -credinţă prin neprocedarea la poprirea prematură a conturilor debitorilor.

În temeiul art. 460 al. 2 C. pr. civilă, va dispune respingerea capătului de cerere având ca obiect amendarea terţului poprit şi exercitarea silită a terţului poprit.

Etichete: