Top

Popriri

SENTINŢA CIVILĂ NR.758/03.03.2011.

Prin cererea înregistrată la data de 17.05.2010 pe rolul instanţei sub nr. de dosar 2499/260/2010, Biroul executorului judecătoresc P.S. a solicitat în contradictoriu cu debitoarea Primăria A. validarea popririi contului debitoarei deschis la terţul poprit Trezoreria mun. Moineşti pentru suma de 6781 lei reprezentând drepturi salariale, 1361,05 lei cheltuieli de judecată, conform titlului executoriu sentinţa civilă nr. 1/2009 pronunţată de Tribunalului Bacău, 19 lei taxă timbru judiciar, 860 lei cheltuieli executare silită, conform procesului verbal constatator nr. 453/2009, reprezentând sume neachitate în dosarul de executare nr. 453/2009.

Prin cererea înregistrată la data de 17.05.2010 sub nr. de dosar 2499/260/2010 creditoarea contestatoare N.F. a solicitat în contradictoriu cu Unitatea Administrativ Teritorială a corn. Ardeoani şi terţul poprit Trezoreria mun. Moineşti validarea popririi nr. 453/ 04.09.2009 emisă de BEJ P S C.

în motivare, a arătat contestatoarea în esenţă că terţul poprit, respectiv Trezoreria mun. Moineşti refuză să reţină din conturile debitoarei sumele restante, drept pentru care se impune admiterea cererii de validare a popririi, cu obligarea terţului poprit de a vira contestatoarei suma la plata căreia debitoarea a fost obligată.

La termenul din 03.03.2011 instanţa a pus în discuţie, din oficiu, excepţia necompetenţei materiale a Judecătoriei Moineşti.

Contestatoarea creditoare a solicitat respingerea excepţiei ca nefondată arătând că instanţa este competentă material să soluţioneze prezentul dosar.

Asupra excepţiei necompetenţei materiale instanţa reţine următoarele:

Creditoarea contestatoare N F a solicitat executorului judecătoresc P S C punerea în executare a titlului executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr. 1/2009 pronunţată de Tribunalului Bacău în dosarul nr. 2495/110/2007(f.35).

Prin decizia civilă nr. 1208/03.12.2009 a Curţii de Apel Bacău(f.6) au fost admise recursurile declarate de recurenta-reclamantă N F şi de recurenta pârâtă Primăria corn. Ardeoani, a fost modificată în parte sentinţa civilă nr. 1/2009 a Tribunalului Bacău, astfel.

S-a dispus obligarea pârâtului să plătească reclamantei suma de 1344 lei reprezentând despăgubiri corespunzătoare sporului pentru activităţi de control financiar preventiv, şi s-a înlăturat obligaţia pârâtului de plată a sumelor reprezentând despăgubiri corespunzătoare sporului de 35% pe anul 2006, bonuri valorice pentru îmbrăcăminte pe

anii 2005-2007, pârâtul fiind obligat la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 232 lei în loc de 1361 lei.

Aşa cum rezultă din considerentele hotărârilor amintite, prin decizia Curţii de Apel şi prin sentinţa Tribunalului Bacău pe care a modificat-o în parte, s-a soluţionat un litigiu referitor la raporturile de muncă dintre reclamantă şi pârât, reclamanta având calitatea de funcţionar public.

Datorită calităţii părţilor, una fiind funcţionar public, cealaltă reprezentant al Unităţii Administrativ Teritoriale, deşi era vorba despre drepturi născute în baza unui raport de muncă, litigiului i-au fost aplicabile prevederile contenciosului administrativ, cauzele fiind soluţionate de instanţe specializate în contenciosul administrativ.

Astfel, cererea ce a fost analizată prin cele două hotărâri menţionate, a fost soluţionată de secţia de contencios administrativ şi fiscal a instanţelor, în baza legii speciale a contenciosului administrativ.

In cadrul prezentului dosar se solicită validarea popririi pentru sumele cuprinse în sentinţa pronunţată de instanţa de contencios şi a cheltuielilor de executare cauzate de punerea în executare a acesteia.

Conform art. 460 Cod procedură civilă „dacă terţul poprit nu-şi mai îndeplineşte obligaţiile ce-i revin pentru efectuarea popririi, inclusiv în cazul în care, în loc să consemneze suma urmăribilă a liberat-o debitorului poprit, creditorul, debitorul sau organul de executare, în termen de 3 luni de la data când terţul poprit trebuia să consemneze sau să plătească suma urmăribilă, poate sesiza instanţa de executare, în vederea validării popririi”.

în vederea soluţionării unei acestei cereri se impune cu prioritate identificarea instanţei de executare prevăzută de lege, competentă să soluţioneze cererile care privesc executarea silită.

în cauză, deoarece, poprirea trebuia efectuată pentru executarea unei sentinţe prin care a fost soluţionat un litigiu de contencios administrativ, executării silite îi sunt aplicabile prevederile din legea specială, şi nu cele generale prevăzute de codul de procedură civilă.

Conform art. 2 alin. 1 lit. ţ.) din Legea nr. 554/2004 „instanţă de executare este instanţa care a soluţionat fondul litigiului de contencios administrativ”.

Având în vedere că instanţa care a soluţionat fondul litigiului de contencios administrativ este Tribunalul Bacău – secţia comercială şi de contencios administrativ, raportat la prevederile citate mai sus, rezultă că instanţă de executare este această instanţă şi nu judecătoria în circumscripţia căreia se află sediul debitorului sau al terţul poprit.

Faţă de considerentele expuse mai sus instanţa va constata că nu este competentă material să soluţioneze cererea de validare a popririi, va admite excepţia analizată şi va fi declinată competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalul Bacău.

Etichete:

Popriri

Sentinţa civilă nr. 684/25.02.2011

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 08.09.2010 sub nr. xxx, contestatoarea S.C. xxxxx S.R.L. a formulat contestaţie la executare în contradictoriu cu U. A. T. a municipiului xxx solicitând instanţei desfiinţarea popririi înfiinţate prin adresa nr. 15699/18.08.2010, anularea titlului executoriu nr. 1/11404/13.07.2006, anularea tuturor formelor de executare emise în dosarul de executare, suspendarea executării silite.

In motivare, contestatoarea a arătat a fost somată ca persoană fizică pentru achitarea unui debit de 6442 lei către U.A.T. xxx pentru neachitarea unei creanţe din luna martie 2005.

In dovedirea acţiunii contestatoarea a depus la dosar înscrisuri(fila 7-21 dosar).

In drept, au fost invocate dispoziţiile art. 399 cod procedură civilă.

Cererea a fost timbrată cu taxa judiciară de timbru în cuantum de 10 lei şi timbru judiciar de 0,50 lei.

Legal citată intimata nu s-a prezentat în faţa instanţei dar a depus întâmpinare.

La termenul din 25.02.2011 instanţa a invocat excepţia insuficientei timbrări a acţiunii.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 08.09.2010 sub nr. xxx, contestatoarea S.C. xxxx S.R.L. a formulat contestaţie la executare, în contradictoriu cu intimata U.A.T. xxx, solicitând desfiinţarea popririi înfiinţate prin adresa nr. 15699/18.08.2010, anularea titlului executoriu nr. 1/11404/13.07.2006, anularea tuturor formelor de executare emise în dosarul de executare, suspendarea executării silite

Pentru termenul din 25.02.2011, contestatoarea a fost citată cu menţiunea de a achita taxa judiciară de timbru în cuantum de 194 lei şi timbru judiciar în cuantum de 5,7 lei, sub sancţiunea anulării cererii.

Potrivit art. 2 alin. 2 din Legea nr. 146/1997, în cazul contestaţiei la executarea silită, taxa se calculează la valoarea bunurilor a căror urmărire se contestă sau la valoarea debitului urmărit, când acest debit este mai mic decât valoarea bunurilor urmărite. Taxa aferentă acestei contestaţii nu poate depăşi suma de 194 lei, indiferent de valoarea contestată.

De asemenea, potrivit art. 20 alin. 1 din Legea nr. 146/1997, taxele judiciare de timbru se plătesc anticipat, iar potrivit alin. 3 din aceeaşi lege neîndeplinirea obligaţiei de plată până la termenul stabilit se sancţionează cu anularea acţiunii.

2

La termenul din 25.02.2011 instanţa constată că, deşi legal citată cu menţiunea de a achita taxa judiciară de timbru în valoare de 194 lei şi timbru judiciar în valoare de 5,7 lei, contestatoarea S.C. xxxx S.R.L. nu s-a conformat.

Faţă de situaţia reţinută mai sus, instanţa va admite excepţia insuficientei timbrări şi va anula contestaţia la executare formulată de S.C. xxxx S.R.L. în contradictoriu cu intimata U.A.T. xxx, ca insuficient timbrată.

Etichete:

Popriri

JUDECĂTORIA BACĂU

SENTINŢA CIVILĂ NR. 6724/23.06.2010

Poprire asiguratorie

Deliberând asupra acţiunii civile de faţă, instanţa reţine următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată formulată de AFP Bacău înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 26.05.2010 în contradictoriu cu debitorul S.C. TI S.R.L. şi terţul poprit S.C. C S.R.L., s-a solicitat menţinerea popririi asupra veniturilor pe care debitorul le primeşte de la terţul poprit, până la concurenţa sumei de 4782 lei.

În motivarea acţiunii creditoarea a arătat faptul că în vederea recuperării debitelor restante faţă de bugetul de stat în cuantum de 4782 lei, a fost înfiinţată poprire asupra veniturilor datorate de către terţul poprit, fiind emisă în acest sens adresa de înfiinţare a popririi pentru suma de 5798 lei ( fila 5).

În drept cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 145,146,149 cod procedură fiscală.

Cererea este scutită de plata taxelor de timbru.

În dovedirea acţiunii creditoarea a depus la dosarul cauzei înscrisuri.

Debitoarea şi terţul poprit, deşi legal citaţi, nu au formulat întâmpinare şi nici nu s-au prezentat în instanţă pentru a-şi face apărări.

Analizând actele şi lucrările depuse la dosarul cauzei, prin prisma probelor administrate, instanţa reţine următoarele:

În fapt, S.C. TI S.R.L. este debitor al statului pentru obligaţii fiscale în cuantum de 4782 lei, aspect care reiese din actele depuse la dosar, acte care nu au fost contestate de către debitor.

Pe de altă parte debitorul statului S.C. T I S.R.L. are calitate de creditor faţă de S.C. C S.R.L. (conform facturilor depuse la dosar).

În drept, potrivit dispoziţiilor articolului 150 cod procedură fiscală:

„Dacă terţul poprit înştiinţează organul de executare că nu datorează vreo sumă de bani debitorului urmărit, precum şi în cazul în care se invocă alte neregularităţi privind înfiinţarea popririi, instanţa judecătorească în a cărei rază teritorială se află domiciliul sau sediul terţului poprit, la cererea organului de executare ori a altei părţi interesate, pe baza probelor administrate, va pronunţa menţinerea sau desfiinţarea popririi”.

Poprirea reprezintă acea formă a executării silite indirecte prin care creditorul urmăreşte sumele sau efectele pe care o terţă persoană le datorează debitorului poprit. Poprirea implică indisponibilizarea sumelor în mâinile terţului popritor şi în obligarea acestuia de a plăti direct creditorului urmăritor ceea ce datorează creditorului său. În cazul de faţă se regăsesc elementele popririi: creditorul popritor-statul, debitorul poprit S.C. T I S.R.L., terţul poprit – S.C. C S.R.L., fiind conturate trei raporturi juridice. După înfiinţarea popririi, terţul poprit are următoarele obligaţii: de a plăti organului fiscal suma reţinută, de a indisponibiliza bunurile mobile necorporale poprite.

În speţa de faţă terţul poprit nu a răspuns adresei emise de organul fiscal, poziţia acestuia încadrându-se în noţiunea de „neregularităţi”, întrucât acesta nu şi-a asumat obligaţia specifică popririi. Instanţa apreciază faptul că poziţia terţului poprit aduce atingere drepturilor creditorului popritor, creditorul neputându-şi valorifica creanţa prin această formă de executare silită.

Faţă de aceste aspecte instanţa constată că sunt întrunite condiţiile articolului 150 Cod procedură fiscală, motiv pentru care va admite cererea şi va pronunţa menţinerea popririi.

Etichete:

Popriri

JUDECATORIA BACAU JUDETUL BACAU

SECTIA CIVILA

Sentinta civila nr. 3713/23.04.2008

Validare poprire

Asupra cauzei civile de faţă constată următoarele:

Prin cererea înregistrată sub nr. 2550/180/22.02.2008 la Judecătoria, Biroul Executorului Judecătoresc-D.D. în contradictoriu cu pârâţii Administraţia Finanţelor Publice Trezoreria terţ poprit, Consiliul Local, debitor, Municipiul, prin Primar, debitor şi B L, creditor, reprezentată de procurator B V a solicitat validarea popririi pentru suma de 10.000 lei stabilită prin decizia civilă nr. 560/2006 a Curţii de Apel, 10.000 lei cheltuieli de învestire, 7000 lei, cheltuieli de reprezentare, 2700 lei onorariu de executare.

În subsidiar, a solicitat aplicarea amenzii de 10.000.000 lei terţului poprit, pentru refuzarea cu rea-crediţă a efectuării popririi şi în caz de nerespectare a obligaţiei de validare a popririi, să se efectueze executarea silită împotriva terţului poprit A.F.P. – Trezoreria .

Cererea a fost timbrată cu 4 lei şi timbru judiciar de 0,3 lei.

În motivarea acţiunii, executorul judecătoresc a arătat că terţul poprit refuză înfiinţarea popririi, invocând că la data de 10.01.2008 nu fusese aprobat bugetul debitorilor, dar continuând să refuze îndeplinirea obligaţiei de poprire a conturilor şi după aprobarea bugetului deşi actele de executare nu au fost suspendate în cadrul unei acţiuni pe dreptul comun.

Reclamantul a mai arătat că debitorii au conturi deschise la terţul poprit, că există identitate între Primăria şi Municipiul, prin Primar.

În drept, a invocat art. 460 pct. 1-4 C. pr. civilă.

În dovedirea acţiunii, reclamantul a depus înscrisuri (în copie): procesul – verbal de stabilire a onorariului executorului judecătoresc nr. 1/03.01.2008, adresa nr. 30056/30057/10.01.2008 a D.G.F.P.- Trezoreria, adresa nr. 31460/2008 a A.F.P. Trezoreria, răspunsul B. Ex. Jud. D D la adresa nr. 30056/2008, decizia civilă nr. 560/2006 a Curţii de Apel , dec. civ. nr. 237/2007 a Curţii de Apel, copia procurii judiciare 4277/2007 autentificată de BNP E C.

Prin întâmpinare, pârâtul Municipiul prin Primar a arătat că actele de executare întocmite pe numele său la data de 03.01.2008 sunt întemeiate neavând la bază un titlu executoriu împotriva sa.

A solicitat respingerea cererii de validare poprire, drept consecinţă a anulării adresei de înfiinţare a popririi, prin sentinţa civilă pronunţată în dosarul civil nr. 300/180/2008.

A invocat prevederile O.G. 22/2002 conform cărora dacă executarea creanţelor stabilite prin titluri executorii în sarcina instituţiilor publice nu începe sau continuă din cauza lipsei de fonduri, instituţia debitoare este obligată ca în termen de 6 luni de la primirea somaţiei de plată să facă demersurile necesare pentru îndeplinirea obligaţiei de plată.

În consecinţă, a solicitat respingerea cererii de sancţionare cu amendă.

Pârâta Administraţia Finanţelor Publice a depus întâmpinare, prin care a solicitat respingerea cererii de validare poprire şi de aplicare a sancţiunii amenzii ca nefondate.

În drept, a invocat art. 3 din O.G. nr. 22/2002, O.G. nr. 92/2003.

Prin adresa nr. 86/25.03.2008, B. Ex. Jud. D D, la solicitarea instanţei, a înaintat copia dosarului nr. 1/Ex.jud./2008.

Analizând materialul probator administrat în cauză, reţine următoarele:

Prin decizia civilă nr. 560/14.XII.2006 a Curţii de Apel, au fost obligaţi Consiliul Local al mun. şi Primăria Mun. să plătească numitei B L, suma de 10.000 Ron , cu titlu de cheltuieli de judecată.

La data de 03.01.2008, B. Ex. Jud D. D. solicitat pârâtei Administraţia Finanţelor Publice a mun. – Trezoreria înfiinţarea popririi conturilor debitorului Consiliul Local al mun. B, pentru recuperarea creanţei de 29700 lei (stabilită în cote egale pentru Municipiul prin Primar şi pentru Consiliul Local, conform menţiunii din adresa din dosarul nr. 1/2008, f. 59, dosar.

La aceeaşi dată, reclamantul a emis o adresă similară, în care solicită înfiinţarea popririi pentru executarea debitorului Municipiul prin Primar (adresa depusă la f. 58 dosar).

Adresa de înfiinţare a popririi din data de 03.01.2008 emisă de B. Ex. Jud. D D în dosarul nr. 1/2008 privind conturile debitorului Municipiul deschise la Trezoreria a fost anulată prin sentinţa civilă nr. 1884/06.03.2008 a Judecătoriei, definitivă la data pronunţării.

Prin adresa nr. 30056/30057/10.01.2008 D.G.F.P. – Trezoreria a comunicat reclamantului că nu poate indisponibiliza sumele solicitate, deoarece nu a fost aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2008.

Conform art. 454 al. 1 C. pr. civilă, poprirea se înfiinţează fără somaţie, prin adresă însoţită de o copie certificată de pe titlul executoriu, comunicată terţului poprit şi cu înştiinţarea debitorului despre măsura luată.

Dacă terţul poprit nu îşi îndeplineşte obligaţiile ce îi revin pentru efectuarea popririi, creditorul, debitorul sau organul de executare, în termen de 3 luni de la data când terţul poprit trebuia să consemneze sau să plătească suma poate sesiza instanţa de executare, în vederea validării popririi, conform dispoziţiilor art. 460 C. pr.civilă.

Potrivit principiului resoluto iure dantis resolvitur ius accipintis anularea actului principal atrage nulitatea actului subsecvent.

Anularea prin hotărâre judecătorească, (care se bucură de prezumţia autorităţii de lucru judecat) a adresei de înfiinţare poprire asupra conturilor debitorului Municipiul, atrage anularea actelor de executare subsecvente.

Deci, nu sunt îndeplinite condiţiile prev. de art. 460 al. 1 C. pr. civilă, respectiv, nu se poate reţine că terţul poprit nu şi-a îndeplinit obligaţiile care îi revin pentru efectuarea popririi.

În ceea ce priveşte validarea popriri în contradictoriu cu debitorul Consiliul Local al Mun. constată:

Deşi în adresa de înfiinţare poprire din data de 03.01.2008 din dosarul executorului nr. 1/2008 se precizează că executarea silită se efectuează în temeiul deciziei civile nr. 560/2006 a Curţii de Apel, executorul judecătoresc solicită terţului A.F.P., Trezoreria , poprirea unor sume de bani care exced titlului executor comunicat terţului poprit.

Executorul judecătoresc solicită înfiinţarea popririi pentru suma de 5000 lei, reprezentând cheltuielile de învestire cu formulă executorie a hotărârii judecătoresti (decizia civilă nr. 560/2006) deşi la dosarul de executare nu există titlul executoriu pentru aceste cheltuieli.

Menţiunea olografă „ cu onorariu de reprezentare 10.000 Ron” aplicată alături de menţiunea de învestire cu formulă executorie a deciziei civile nr. 560/2006 nu înlătură obligaţia depunerii de creditoare a înscrisurilor doveditoare ale creanţei şi nu poate constitui titlu executoriu împotriva debitorului.

În conformitate cu dispoziţiile art.371 7 C. pr. civilă, partea care solicită îndeplinirea unui act de executare este obligată să avanseze cheltuielile necesare.

Cheltuielile ocazionate cu efectuarea executării silite sunt în sarcina debitorului urmărit, iar sumele ce urmează să fie plătite se stabilesc de către executorul judecătoresc prin proces-verbal, pe baza dovezilor prezentate de partea interesată, în condiţiile legii.

Procesul-verbal întocmit legal constituie titlu executoriu, conform alin.ultim al art. 371 7 C. pr. civilă.

Înserarea de către executorul judecătoresc a acestei sume în procesul-verbal de stabilire a onorariului de executor nr. 1/03.01.2008 şi în procesul-verbal de stabilire a cheltuielilor de executare încheiat la data de 03.01.2008 în dosarul de executare nr. 1/2008 (depuse la f. 48-49) nu înlătură obligaţia depunerii înscrisurilor doveditoare (acte care au lipsit de la dosar la data întocmirii celor două procese verbale).

De asemenea, suma de 3500 lei, solicitată cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând onorariu de avocat, inclusă în cele două procese verbale şi în adresa de înştiinţare a popririi nu este dovedită prin înscrisuri, nefiind depusă chitanţa de plată.

Factura fiscală nr. 35/01.XII.2007 emisă de Cabinet av. H M nu constituie suport pentru plata sumei reprezentând onorariu de avocat.

Constată că în cauză nu au fost respectate dispoziţiile art. 2 şi 3 din O.G. nr. 22/2002 care prevăd că dacă executarea creanţei stabilite prin titluri executorii nu începe din cauza lipsei de fonduri, instituţia debitoare e obligată ca în termen de 6 luni să facă demersurile necesare pentru îndeplinirea obligaţiei de plată. Termenul curge de la data la care debitorul a primit somaţia de plată comunicată de organul competent de executare, la cererea creditorului.

Executorul judecătoresc nu a respectat termenul de 6 luni, înfiinţând poprire pe conturile debitorului Consiliul Local în aceeaşi zi cu cea în care a emis somaţia către debitor.

Pentru considerentele expuse, constată neîntemeiată cererea de validare poprire.

Pe cale de consecinţă va dispune respingerea cererii.

Având în vedere dispoziţiile art. 2 şi 3 din O.G. nr. 22/2002, constată că terţul poprit nu a acţionat cu rea -credinţă prin neprocedarea la poprirea prematură a conturilor debitorilor.

În temeiul art. 460 al. 2 C. pr. civilă, va dispune respingerea capătului de cerere având ca obiect amendarea terţului poprit şi exercitarea silită a terţului poprit.

Etichete:

Contestatie la executare. Anulare poprire

Tip: Hotărâre
Nr./Dată: 13129 (10.11.2008)
Autor: Judecatoria Iasi
Domenii asociate: contestaţie la executare, popriri

Prin contestatia la executare înregistrata sub nr.245//2008 contestatoarea S.C. CI S.R.L. a solicitat în contradictoriu cu intimatii S.C. P A S.A. – creditor si BC- tert poprit,anularea popririi înfiintate în dosar de executare 87/2008, cu suspendarea executarii silite pâna la solutionarea contestatiei la executare.
În motivarea cererii a aratat ca, fara a fi comunicata masura popririi, a fost înfiintata poprirea asupra contului, fiind blocata întreaga activitate a societatii.
Pe de alta parte a aratat ca sunt necesare lamuriri cu privire la întelesul titlului executoriu, deoarece prin decizia 36/2008 a Curtii de Apel Constanta , suma stabilita în dispozitivul hotarârii este alta, decât cea pentru care s-a început executarea silita, în prezent aflându-se în judecarea recursului la Î.C.C.J.
În drept art. 82,112 si urm. Cod procedura civila , art. 274 si 399-404 Cod procedura civila.

A solicitat proba cu înscrisuri , interogatoriu.
Cererea a fost taxata legal.

Legal citata intimata -creditoarea a formulat întâmpinare aratând ca în ce priveste primul motiv al contestatiei, art. 387 Cod procedura civila trebuie luat în considerare în coroborare cu prevederile art. 454 Cod procedura civila, astfel ca nu se poate face aplicarea prevederilor art. 391 Cod procedura civila.
Cât priveste al doilea motiv al contestatiei, sumele stabilite prin adresa din 07.08.2008 de înfiintare a popririi sentintei sunt similare cu sumele stabilite prin titlul executoriu – sentinta civila 8652/2006 pronuntata de Tribunalul Constanta, la care s-au adaugat cheltuieli de executare, care cad în sarcina debitorului.
În drept art. 387,454 si 3717 Cod procedura civila art. 115-118 Cod procedura civila.

Cât priveste cererea de suspendare a executarii silite, la termenul de judecata din 29.09.2008 contestatoarea a renuntat la aceasta cerere, iar cât priveste exceptia de necompetenta materiala în solutionarea contestatiei la executare, instanta a apreciat ca în ce priveste pct. 2 din contestatie, nu este vorba de o contestatie la executare în sensul aratat la art. 400 alin. 2 teza 1 Cod procedura civila, motivele invocate la punctul 2 din cerere urmând a fi analizate de catre instanta în cadrul contestatiei la executare prevazute de art. 400 alin 1 Cod procedura civila, pentru care competenta de solutionare apartine instantei de executare , respectiv Judecatoriei Iasi, astfel ca exceptia a fost respinsa.

Analizând actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:
Comunicarea masurii înfiintarii popririi în conditii de vicii de procedura atrage dupa sine aplicarea regulilor generale prevazute de art. 105 Cod procedura civila, anularea actelor facute fara respectarea acestora urmând regimul reglementat de art. 105 Cod procedura civila.
Având în vedere ca , creditoarea nu a dovedit însa vreo vatamare, astfel cum prevede art. 105 alin.2 Cod procedura civila, motivul pentru anularea masurii popririi nu poate fi primit.
Pe de alta parte în cauza nu sunt incidente dispozitiile indicate de contestatoare – art. 387 si 391 Cod procedura civila, ci cele prevazute de art. 454 Cod procedura civila, în care se precizeaza ca poprirea se înfiinteaza fara somatie, prin adresa de poprire comunicata si debitorului, dispozitiile art. 454 Cod procedura civila, fiind supuse regulilor generale prevazute de art. 105 Cod procedura civila.

În ce priveste, cuantumul sumei poprite, se constata din cuprinsul dosarului de executare atasat în cauza, ca la suma prevazuta în titlul executoriu – sentinta civila 8652/2006 s-au adaugat cheltuielile de executare, care cad în sarcina debitorului, conform art. 3717 alin 2 Cod procedura civila, astfel ca nici al doilea motiv al contestatiei nu poate fi primit.
Pe cale de consecinta, fata de cele aratate contestatia la executare urmeaza a fi respinsa, în drept art. 399-400 Cod procedura civila, art. 454 Cod procedura civila, art. 105 Cod procedura civila, art. 3717 alin 2 Cod procedura civila.
Urmeaza a se lua act de renuntarea la judecata în cererea de suspendare a executarii silite, în drept art. 246 Cod procedura civila.
Va obliga contestatoarea aflata în culpa procesuala la cheltuielile de judecata catre intimata , în suma de 278,5 lei, astfel cum au fost dovedite – art. 274 Cod procedura civila.

Etichete: , , ,