Top

Uzucapiune

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Bacău, ., reclamanţii FSşi FC au solicitat în contradictoriu cu pârâta comuna Nicolae Bălcescu prin Primar, să se constate că au dobândit dreptul de proprietate asupra suprafeţei de 811 m.p. teren situat în intravilanul satului V S, com. N B, jud. Bacău, prin uzucapiunea de 30 de ani.

În motivarea cererii, reclamanţii au arătat că în anul 1962 părinţii reclamantului au îngrădit suprafaţa indicată anterior şi au edificat pe aceasta o casă, în prezent casa şi terenul fiind stăpânite de reclamanţi, fiind îndeplinite prevederile art.1860 Cod civil referitoare la joncţiunea posesiilor, posesia fiind utilă, continuă, neîntreruptă, netulburată, publică şi sub nume de proprietar.

În drept, au fost invocate prevederile art.111 C.p.c., art.492, 644-799, 1847, 1890-1894 Cod civil.

Cererea a fost legal timbrată.

Legal citată, pârâta nu a formulat întâmpinare şi nu a solicitat probe în combaterea cererii.

La termenul din data de 11.11.2009, reclamanţii şi-au precizat cererea în sensul constatării uzucapiunii de 30 de ani asupra suprafeţei de 577 m.p. teren situat în intravilanul satului v S, com. N B, jud. Bacău.

În susţinerea cererii, au fost depuse înscrisuri, s-a solicitat încuviinţarea probei testimoniale, fiind audiaţi martorii P A şi P P, declaraţiile acestora fiind consemnate şi ataşate la dosar şi încuviinţarea probei cu expertiza topo-cadastrală, raportul aferent fiind depus la filele 50-52 dosar.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine în fapt următoarele:

Reclamantul F S este fiul defuncţilor F G şi F I şi reclamanta FC este soţia acestuia. Prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 11438/23.05.1995 încheiat în formă autentică la Notariatul de Stat Bacău F I, mama reclamantului şi soţie supravieţuitoare a defunctului FG, a înstrăinat cota ei de 5/8 din casă situată în com. N B, jud. Bacău şi cota de ? din suprafaţa de 300 m.p. teren. Autorii reclamantului au stăpânit o suprafaţă mai mare, pe care au îngrădit-o, aşa cum reiese din probele administrate în cauză.

Cu declaraţiile martorilor audiaţi în cauză coroborate cu înscrisurile depuse la dosar reclamanţii au dovedit, că autorii lor F G şi F Işi ulterior ei, prin invocarea joncţiunii posesiilor, stăpânesc terenul în litigiu în suprafaţă de 577 m.p., aşa cum a rezultat cu ocazia efectuării raportului de expertiză topo-cadastrală, încă din 1962 şi că terenul este îngrădit din acea perioadă fără a-i fi modificate vreodată limitele, ceea ce dovedeşte că reclamanţii, şi anterior autorii lor, s-au comportat ca adevăraţi proprietari ai terenului. Prin urmare, faţă de anul de când aceştia stăpânesc efectiv terenul, respectiv 1962, prescripţia achizitivă de 30 de ani s-a împlinit încă din 1992.

Instanţa reţine din raportul de expertiză topo-cadastrală efectuat în cauză că în fapt reclamanţii posedă suprafaţa de teren de 577 mp situată în intravilanul satului V S, comuna NB, judeţul Bacău din care 294 mp teren curţi construcţii şi 283 mp teren arabil, cu vecinii : N- B P, E-DS, S-DS, V- F I. Pe această suprafaţă sunt edificate încă din anul 1962 o casă, o bucătărie şi un grajd.

Conform adresei nr.565/30.01.2008, a Primăriei Comunei Nicolae Bălcescu, terenul în litigiu nu face parte din domeniul public al comunei.

În consecinţă, reclamanţii au dovedit că în persoana lor sunt îndeplinite cele două condiţii pentru a uzucapa: posesia utilă a terenului şi exercitarea timp de 30 de ani a acestei posesii, fără a exista obligaţia producerii unui titlu şi fără să li se poată opune reaua-credinţă(art. 1890 teza finală C.civ.). Potrivit art.1847 C.civ. ca să se poată prescrie se cere o posesie continuă, neîntreruptă, netulburată, publică şi sub nume de proprietar, caractere ale posesiei utile pe care reclamanţii le-au dovedit pe deplin. Având în vedere şi prevederile art. 1860 C.civ. referitoare la joncţiunea posesiilor(orice posesor posterior are facultatea, spre a putea opune prescripţia, să unească posesia sa cu posesia autorului său), invocată de reclamanţi, va admite acţiunea, astfel cum a fost precizată şi va constata că reclamanţii au dobândit prin efectul uzucapiunii de 30 de ani dreptul de proprietate asupra terenului.

Se va luat act că nu s-au cerut cheltuieli de judecată.

Etichete: