Top

Persoana care invocă uzucapiunea nu poate fi titulara unui drept real

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr …. reclamanţii VG şi VM au solicitat în contradictoriu cu pârâta COMUNA MEREI, PRIN PRIMAR pronunţarea unei horărâri judecătoreşti prin care să se constate că sunt proprietarii imobilului teren categoria de folosinţă curţi-construcţii în suprafaţă de 957 mp situat în intravilanul satului cu vecinătăţi …, teren ce a fost dobândit ca efect al uzucapiunii de lungă durată .
În motivarea acţiunii reclamanţii au învederat că prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr …. au dobândit un loc de casă în suprafaţă de 400 mp în sat …. cu vecinătăţile de mai sus, că au stăpânit terenul în suprafaţă de 957 mp continuu, public, netulburaţi şi sub nume de proprietar în condiţiile art 1847 C. civ cel puţin din anul 1965 şi până în prezent, astfel că pot invoca joncţiunea posesiei acestora cu posesia exercitată de autoarea SA şi CS, decedată în 1965; în plus, hotarele proprietăţii nu au suferit nici o modificare de-a lungul timpului.
În drept au fost invocate dispoziţiile art 111 C.p.civ şi art 1846 C.civ.
La termenul din 24.11.2008 reclamanţii au precizat că vecinii suprafeţei de 957 mp în litigiu sunt : …, în care nu este inclusă şi suprafaţa de 400 mp dobândită prin cumpărare.
În ceea ce o priveşte pe pârâta aceasta deşi nu a formulat întâmpinare în condiţiile art 115 şi următoarele C.p.civ, prin precizările depuse prin serviciul registratură al instanţei la filele 17 şi 36 dosar a arătat că în evidenţele sale reclamanţii sunt înscrişi cu suprafaţa totală de 820 mp, că este inexplicabil cum în 1990 au cumpărat 400 mp, în 2008 au revendicat 957 mp iar în 2009 expertul a identificat 1356 mp decât dacă diferenţa de teren au ocupat-o abuziv, în raport de dispoziţiile art 111 C.p.civ a invocat excepţia inadmisibilităţii acţiunii, retractând susţinerile anterioare potrivit cărora reclamantul ar fi înscris în evidenţele primăriei cu suprafaţa de 820 mp fiind vorba de o altă persoană cu acelaşi nume, solicitând respingerea acţiunii.
La termenul din 23.02.2009 în condiţiile art 137 alin 2 Cpciv instanţa a unit cu fondul excepţia inadmisibilităţii acţiunii invocată de pârâtă.
În cauză instanţa a administrat la solicitarea părţilor proba testimonială ( depoziţiile martorilor CG şi MŞ fiind depuse la filele 28-29 dosar), proba cu expertiza tehnică specializarea topo cadastru ( la filele 32-34 dosar fiind raportul de expertiză întocmit de PL) şi proba cu înscrisuri în cadrul căreia au fost ataşate în copie xerox: CI reclamant, contract de vânzare cumpărare autentificat sub nr … de NSJ Buzău, certificat de moştenitor nr … emis de NSJ Buzău, plan de identificare întocmit de MS, certificat de atestare fiscală nr … emis de Primăria comunei Merei.
Analizând întregul material probator administrat în cauză instanţa reţine următoarea situaţie de fapt şi de drept:
Potrivit art 137 alin 1 C.p.civ instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de procedură precum şi asupra celor de fond care fac de prisos, în totul sau în parte, cercetarea în fond a pricinii.
În examinarea excepţiei inadmisibilităţii acţiunii invocată de pârâtă instanţa va avea în vedere că prin acţiune reclamanţii au chemat în judecată pe pârât pentru a se constata că au dobândit dreptul de proprietate prin uzucapiune supra imobilului- teren în suprafaţă de 957 mp , printr-o posesie utilă începută din 1965 de către CS, decedată la data de 24.10.1965, continuată de moştenitorul său legal, SA, apoi de reclamanţi , care au cumpărat suprafaţa de 400 mp de la aceasta din urmă prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr …. de NSJ Buzău.( filele 8-9 dosar).
Potrivit prevederilor art 1837 C. civ prescripţia este un mijloc de a dobândi proprietatea sau de a se libera de obligaţie sub condiţiile determinate prin lege.
Existenţa unui act de vânzare cumpărare , ca dealtfel, a oricărui act translativ de proprietate , încheiat conform legii, exclude posibilitatea dobândirii bunului prin uzucapiune.
În ceea ce priveşte invocarea, de către reclamanţi, a joncţiunii posesiilor, în temeiul art 1860 C. civ, solicitând unirea posesiei exercitate de ei din anul 1990 cu aceea exercitată de autorii lor din anul 1965, în cauză s-a dovedit că autorii reclamantului au fost titularii dreptului de proprietate ( deoarece potrivit art 30 din Legea nr 58/1974 şi art 44 din Legea nr 59/1974 dispuneau că terenurile de orice natură se puteau dobândi prin moştenire legală); or, joncţiunea posesiilor operează în cazul în care ele s-au exercitat de alte persoane decât titularul dreptului de proprietate, iar cel care invocă uzucapiunea deţine bunul de la autorul său în baza unui raport juridic.
Reclamanţii prin nici o probă administrată în cauză nu au dovedit că vânzătoarea ar fi convenit cu aceştia să le transmită dreptul de proprietate pentru o suprafaţă de teren în plus faţă de cea înscrisă în actul autentic, că ar deţine terenul de 957 mp în baza unui raport juridic, nefiind dovedit că ar fi existat o manifestare exterioară de voinţă din partea reclamanţilor şi a autoarei acestora de a stăpâni terenul în calitate de proprietari.
Uzucapiunea urmăreşte sancţionarea proprietarului care se manifestă pasiv faţă de bunul său, care se află în posesia altei persoane, şi nu pe proprietarul care se află în posesia bunului. Prin urmare, nu există pasivitate când posesia este exercitată de proprietar.
Cel care invocă uzucapiunea, poate uni posesia exercitată de el cu aceea exercitată de autorul său, instanţa supremă statuând în acest sens, că prin autor se înţelege numai persoana care, ca şi cel ce invocă uzucapiunea, nu este titulară a dreptului real.
În considerarea celor ce preced, instanţa va admite excepţia analizată iar pe cale de consecinţă va respinge acţiunea pendinte judecăţii ca fiind inadmisibilă.

Etichete: