Top

UZUCAPIUNE ŞI JONCŢIUNEA POSESIILOR. ART.1890 ŞI 1847 C.CIV

MATERIA CIVIL

UZUCAPIUNE ŞI JONCŢIUNEA POSESIILOR. ART.1890 ŞI 1847 C.CIV.

Dosar civil nr. 2438/324/2008

Sentinţa civilă nr. 101/2009

Prin cererea înregistrată la Judecătoria Tecuci sub nr.2438/324/2008 reclamanta C.M. în

contradictoriu cu C.L. Tecuci a solicitat să se constate că este proprietara suprafeţei de 557,80

m.p. teren aferent curţi construcţii, reprezentând diferenţă de la 405 m.p. cât este înscrisă în

contractul de donaţie nr.238/19.01.2005 şi 962,80 m.p. cât s-a găsit cu ocazia măsurătorilor

efectuate de R.A. prin uzucapiune, operând joncţiunea posesiilor.

In fapt, prin contractul de donaţie autentificat sub nr.238/19.01.2005 reclamanta a

dobândit suprafaţa de 405 m.p. teren aferent construcţiilor, deşi în realitate deţine mai mult

teren aşa cum rezultă din certificatul de atestare fiscală nr.67527/2.06.2008 cât şi din ultima

măsurătoare efectuată de R.A.

Precizează că autorii ei, adică donatorii M.I. şi M.I. au dobândit terenul prin contractul

de vânzare – cumpărare autentificat sub nr.523/177/14.10.1960 de la D.Z. şi D.Z. care la rândul

lor l-au cumpărat în 1956, autorii acestora stăpânindu-l prin cumpărare şi mai bine de 30 de ani.

Precizează că atât ea, reclamanta cât şi autorii săi au stăpânit terenul respectiv ca

adevăraţi proprietari nestingheriţi de nimeni printr-o posesie continuă, neîntreruptă,

netulburată, publică şi sub nume de proprietar, în cauză operând astfel joncţiunea posesiilor.

In drept, invocă disp.art.1846 şi următoarele din C.civ.

Prin întâmpinare Consiliul Local Tecuci a solicitat respingerea cererii pentru următoarele

considerente:

Din conţinutul actelor depuse de reclamant la dosar nu rezultă faptul că terenul din

str.Fdt.Stefan Corodeanu, nr.7 ( pe care îl deţine cu titlu) ar avea o altă suprafaţă decât cea de

405 m.p.

Atât contractul de donaţie autentificat sub nr.238/10.01.2005 încheiat între soţii M.I. şi

M.I., în calitate de donatori şi reclamanta C.M., în calitate de donatară cât şi contractul de

vânzare – cumpărare autentificat sub nr.523/177/14.10.1960 încheiat între numiţii D.Z. şi D.Z.,

în calitate de vânzători şi soţii M.I. şi M.I., în calitate de cumpărători, autentificat prin

procesul verbal nr.523/177 din 4.11.1960 au ca obiect transmisiunea dreptului de proprietate

asupra terenului din str.Stefan Corodeanu, nr.7, în suprafaţă de 405 m.p.

Menţionează că suprafaţa de teren care face obiectul acestui litigiu a trecut în

proprietatea statului în urma unui schimb de teren efectuat între D.Z. şi fostul C.P. al

mun.Tecuci în anul 1984, în scopul construirii blocului AG.5 din ansamblul „Locuinţe 23

August – mun.Tecuci”, schimb efectuat în temeiul disp.art.481 C.civ. precum şi al art.10 din

Constituţie care stipulau că exproprierile puteau fi făcute pentru cauză de utilitate publică pe

baza unei legi şi cu o dreaptă despăgubire.

In acest sens, în scopul construirii obiectivului „ Bloc AG.5 din cvartalul de locuinţe 23

August Tecuci „ de către C.L. Tecuci, în conformitate cu art.32 din Legea nr.59/1974, s-a

efectuat schimbul de teren cu acordul favorabil al proprietarilor care deţineau teren în acest

perimetru, printre care şi numita D.Z., trecând astfel terenul deţinut de aceasta în proprietatea

fostului C.P. al mun.Tecuci.

Prin sentinţa civilă nr.101/14.01.2009 a Judecătoriei Tecuci s-a admis în parte acţiunea

formulată de reclamanta C.M. şi s-a constatat că reclamanta este titulara dreptului de

proprietate asupra terenului în suprafaţă de 394,18 m.p., drept dobândit prin uzucapiune.

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a avut în vedere actele depuse la

dosar, concluziile raportului de expertiză şi depoziţiile martorilor audiaţi în cauză care au arătat

că reclamanta şi anteposesorii săi au deţinut dintotdeauna terenul aflat în discuţie.

Impotriva acestei hotărâri a declarat apel C.L. Tecuci motivat d e faptul că instanţa de fond

nu a stabilit corect situaţia de fapt din prezenta cauză, fiind încălcate disp.art.261 alin.1pct.5

C.p.c.

Prin decizia civilă 500/25.06.2009 a Tribunalului Galaţi, instanţa a admis recursul, a

modificat în totalitate sentinţa civilă 101/2009 a Judecătoriei Tecuci şi în rejudecare a respins

acţiunea ca nefondată.

Instanţa de recurs a reţinut următoarele:

Pentru dobândirea dreptului de proprietate asupra suprafeţei de 394,18 m.p. teren situat

în Tecuci, str.Stefan Corodeanu, nr.7, reclamanta a invocat uzucapiunea de 30 de ani, precum şi

joncţiunea posesiilor.

Insă pentru a face aplicarea disp.art.1890 C.civ. este necesară îndeplinirea următoarelor

condiţii, respectiv: reclamanta şi autorii să fi posedat bunul în tot timpul prevăzut de lege, adică

30 de ani; posesia să fie utilă.

Niciuna din aceste condiţii nu este îndeplinită în cauză.

Bunicii reclamantei M.I. şi M.I. au dobândit dreptul de proprietate asupra suprafeţei de

405 m.p. teren şi a casei de locuit construită pe acesta, situate în Tecuci, str.Fdt.Scolii Agricole,

nr.7 prin contractul autentificat sub nr.523/177/4ex./1960 şi în acest act se face menţinea că

imobilul vândut se învecinează la nord cu restul proprietăţii vânzătorilor ( familia Dudescu),

conform planului de situaţie anexat ce face parte integrantă din contract şi pe care reclamanta

nu l-a depus la dosar.

Din nicio altă probă administrată în dosar nu rezultă că bunicii reclamantei ar fi dobândit

şi posedat o suprafaţă mai mare de teren.

In anul 2005, M.I. şi Ileana donează reclamantei imobilul mai sus menţionat. In contract

se menţionează că vecin în nordul proprietăţii este Statul Român.

Actele depuse la dosar atestă că restul terenului ce a rămas în proprietatea familiei

Dudescu a fost stăpânit de aceştia până în anul 1984, când a trecut în proprietatea statului pentru

construirea blocului AG.5.

Prin urmare, posedarea terenului de către autorii reclamantei s-a realizat după această

dată.

Insă din anul 1984 şi până în momentul promovării acţiunii, iulie 2008 nu au trecut

decât 24 ani,astfel că termenul prevăzut de art.1890 C.civ. nu este îndeplinit.

Pe de altă parte, posesia nu a fost utilă. reclamanta şi autorii săi, aşa cum rezultă din

actul de donaţie, cunoşteau că suprafaţa de teren ce face obiectul prezentei cauze a trecut în

proprietatea statului, iar plata impozitului s-a făcut doar cu o lună înainte de promovarea

acţiunii de faţă.

Posesia fiind viciată iar termenul prevăzut de art.1890 C.civ. nerespectându-se, s-a

apreciat că nu sunt întrunite condiţiile necesare pentru dovedirea dreptului de proprietate prin

uzucapiune de 30 de ani.

Etichete: