Top

Uzucapiune

Tip speţă: sentinta civila 611

Titlu: uzucapiune

Data speţă: 06.09.2010

Prin cererea înregistrată sub nr. 913/199/01.09.2009, pe rolul Judecătoriei Buhuşi, reclamanţii M.A A. şi M.C. au chemat în judecată pe pârâta Unitatea Administrativ Teritorială B. prin primar, solicitând instanţa ca prin hotărârea ce o va pronunţa să constate că a dobândit dreptul de proprietate prin uzucapiune asupra terenului în suprafaţă de 19174,77 mp şi 3112,02 mp.

Cererea a fost legal timbrată cu 796 lei taxă timbru şi 14,3 lei timbru judiciar.

În motivarea cererii, reclamanţii au arătat că de aproximativ 40 de ani stăpânesc în satul Valea lui Ion, punctul Punga, două trupuri de teren în suprafaţă totală de 23078,79 mp, exercitând o posesie continuă, neîntreruptă, netulburată, publică şi sub nume de proprietar. Terenurile sunt împărţite în două loturi din care unul în suprafaţă de 19966,77 mp iar al doilea în suprafaţă de 3112,02 mp.

După apariţia legilor fondului funciar s-a emis titlu de proprietate nr. 152695/29.06.1994 doar pentru suprafaţa de 792 mp situată în tarlaua 54 parcela 1174( în primul trup de teren) iar pentru diferenţa de teren pe care o stăpânesc nu s-a emis nici un titlu de proprietate.

Au făcut demersurile necesare pentru întocmirea documentaţiei cadastrale asupra terenului pe care îl stăpânesc însă aceasta nu poate fi înregistrată la OCPI deoarece nu au T.P pentru toată suprafaţa pe care o stăpânesc.

Reclamanţii au solicitat în dovedirea acţiunii proba cu acte, martori, expertiză.

Şi-au întemeiat cererea pe dispoziţiile art. 1837 şi următoarele Cod civil.

În susţinerea cererii, reclamanţii au depus acte.

Legal citată pârâta nu s-a prezentat la instanţă şi nu a depus întâmpinare.

Reclamanţii au solicitat proba cu martori şi expertiză topo-cadastrală şi înscrisuri, probe admise de instanţă.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Pentru dobândirea dreptului de proprietate imobiliară prin uzucapiunea de 30 ani este necesară îndeplinirea cumulativă a două condiţii: posesia propriu-zisă să fie utilă, adică neviciată, să fie exercitată neîntrerupt timp de 30 ani, indiferent dacă posesorul este de bună voie sau de rea credinţă.

Din înscrisurile depuse la dosar coroborate cu declaraţiile martorilor rezultă că reclamanţii stăpânesc aceste suprafeţe de teren de peste 50 ani. Anterior terenul a fost stăpânit de părinţii reclamanţilor. Terenul pe care se află casa este împrejmuit. Reclamanţii nu au fost tulburaţi în posesie.

Instanţa reţine că reclamanţii prin probele pe care le-a administrat( înscrisuri, martori) a făcut dovada că a exercitat o posesie propriu-zisă cu caracter continuu, neîntrerupt, public netulburat şi sub nume de proprietar.

În consecinţă exercitarea unei posesii utile în condiţiile prevăzute de art. 1846 şi următoarele Cod civil, instanţa va admite acţiunea şi va constata că reclamanţii au dovedit prin efectul prescripţiei achizitive de 30 ani, dreptul de proprietate asupra imobilului teren în suprafaţă totală de 22287 mp situat în satul V.lui I. comuna B., punct P.-cu vecinii, conform raportului de expertiză topo-cadastru, ing. C. P.

În temeiul art. 129 al.6 Cod procedură civilă şi 274 Cod procedură civilă va lua act că reclamanţii nu solicită cheltuieli de judecată.

Etichete: