Top

Uzucapiune

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA CONSTANŢA

SECTIA CIVILĂ

Dosar nr. 16560/212/2007

SENTINŢA CIVILĂ NR : 11266

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN 24.06.2009

PREŞEDINTE : CĂTĂLINA NEACŞU

GREFIER : TEODORA CAZACIOC

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamant MIRON ION, reclamant MIRON VALERICA, ambii cu domiciliul în Constanţa, str. Ion Ghiculescu, nr.56, jud. Constanţa şi pe pârât MUNICIPIUL CONSTANTA PRIN PRIMAR cu sediul în Constanţa, b-dul Tomis, nr.51, jud. Constanţa, având ca obiect uzucapiune.

Prezenta acţiune s-a timbrat cu taxă de timbru de 2488 lei şi timbru judiciar de 5 lei, taxe anulate de instanţă şi ataşate la dosar.

Dezbaterile asupra fondului au avut loc în şedinţa publică din data de 10.06.2009, au fost consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată ce face corp comun cu prezenta sentinţă, când instanţa având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea la data de 17.06.2009 şi ulterior din aceleaşi motive la 24.06.2009, când,

INSTANŢA

Asupra cererii de faţă :

Prin cererea adresată instanţei, înregistrată sub nr. 16.560/212/2009, reclamanţii Miron Ion şi Miron Valerica în contradictoriu cu pârâtul Municipiul Constanţa – prin primar, a solicitat pronunţarea unei hotărâri prin care să se constate dobândirea dreptului de proprietate asupra imobilului situat în Constanţa, str. Slt. Ion Ghiculescu nr. 58B,compus din suprafaţa de 51,1 mp teren şi construcţie, prin efectul uzucapiunii de 30 de ani pentru teren şi a accesiunii imobiliare pentru construcţie.

În motivarea cererii, arată reclamanţii că au achiziţionat imobilul în discuţie de la numitul Lăutaru Marin în cursul anului 1986 care la rândul său deţinea acest imobil de la nivelul anului 1966, achitând la zi impozitele şi taxele aferente.

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 111 c.proc civ, art. 492 c.civ, iar în susţinere a fost solicitată administrarea probelor cu înscrisuri, interogatoriu şi expertiză.

Au fost ataşate cererii, înscrisuri, în copie, constând în : chitanţă, acte de stare civilă.

În cauză au fost administrate probele cu înscrisuri, testimonială, fiind audiaţi martorii Bolmandâr Tudora şi Chirmigiu Lenuţa şi cu expertiza tehnico imobiliară.

Pârâtul, legal citat, nu a depus întâmpinare însă urmare a solicitărilor instanţei a ataşat la dosar relaţii privind regimul juridic şi istoric de rol (filele 34-38)

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele :

Prin cererea adresată instanţei, reclamanţii în contradictoriu cu pârâtul Municipiul Constanţa – prin primar, a solicitat pronunţarea unei hotărâri prin care să se constate dobândirea dreptului de proprietate asupra imobilului situat în Constanţa, str.

Slt. Ion Ghiculescu nr. 58B,compus din suprafaţa de 51,1 mp teren şi construcţie, prin efectul uzucapiunii de 30 de ani pentru teren şi a accesiunii imobiliare pentru construcţie.

Se reţine că uzucapiunea este unul dintre modurile de dobândire a dreptului de proprietate, reprezentând prescripţia prin care se dobândeşte dreptul real, prin efectul posedării lucrului un timp determinat, astfel încât starea de fapt se transformă în stare de drept.

Pentru a opera uzucapiunea de 30 de ani este necesar să se fi exercitat o posesie utilă, respectiv neviciată, potrivit art. 1847 şi art. 1860 c.civ, atât în ceea ce-i priveşte pe autorul reclamanţilor cât şi pe reclamanţii succesori în drepturi, în situaţia cărora este necesar a se efectua o joncţiune a posesiilor cu referire la posesia exercitată anterior anului 1986, de către Lăutaru Marin şi ulterior de reclamanţi.

Potrivit depoziţiilor martorilor audiaţi în cauză, coroborate cu înscrisurile depuse în susţinere şi relaţiile înaintate de Primăria Constanţa, începând cu anul 1986, reclamanţii au stăpânit, suprafaţa de aproximativ 50 mp teren intravilan situată în Constanţa, care anterior, de la nivelul anilor 1966-1975 a fost stăpânită de numitul Lăutaru Marin, comportându-se ca adevăraţi proprietari, fără ca cineva să le tulbure posesia asupra imobilului.

Se observă din cuprinsul acţiunii introductive , faptul că reclamanţii au înţeles să uzeze de instituţia joncţiunii posesiilor, respectiv posesia reclamanţilor care a stăpânit imobilul în condiţiile menţionate anterior, până la data introducerii acţiunii, cu posesia exercitată anterior anului 1986 de Lăutaru Marin, pentru a opera joncţiunea posesiilor fiind necesar să fie vorba despre posesie şi nu detenţie precară, iar cel care o invocă să fie un succesor în drepturi al autorului, în sensul 1860 c.civ, respectiv o persoană care, ca şi cel ce invocă uzucapiunea, nu este titular al dreptului real.

Astfel cum a fost susţinut, posesia autorului este de aceeaşi natură cu a reclamanţilor, neavând la bază un titlu, apreciindu-se că termenul de 30 de ani a fost împlinit urmare a joncţiunii acestor posesii, din cursul anului 1986, prezumându-se că au în intrat şi în posesia terenului asupra căruia solicită a i se recunoaşte dobândirea unui drept de proprietate.

Din concluziile raportului de expertiză efectuat în cauză reiese faptul că imobilul este situat în Constanţa, str. Slt Ion Ghiculescu nr.58B, fiind format din suprafaţa de 75,2 mp teren şi construcţie în suprafaţă construită de 72,6 mp , având ca vecini la N – Căpitanu Vasile, între punctele 1,2,3 şi 4, la S – Călin Ion , între punctele 6,7,8 şi 9, la E – Călin Ion între punctele 4,5 şi 6 , iar la V – str. Ion Ghiculescu , între punctele 8 şi 9.

În speţă , prin prisma celor arătate anterior se apreciază că reclamanţii au probat îndeplinirea condiţiilor uzucapiunii de 30 de ani, drept pentru care instanţa va admite acţiunea şi prin raportare la dispoziţiile art. 1837 c.civ şi 1847 şi urm c.civ,art. 1860 şi art. 1890 c.civ, urmează a se constata dobândirea dreptului de proprietate asupra imobilului teren în suprafaţă de 75,2 mp teren situat în Constanţa, str. Slt Ion Ghiculescu nr.58B şi pe cale de consecinţă, potrivit art. 492 c.civ privind accesiunea imobiliară şi asupra construcţiei edificată pe acest teren , în suprafaţă construită de 72,6 mp.

Se va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite cererea privind pe reclamant MIRON ION, reclamant MIRON VALERICA, ambii cu domiciliul în Constanţa, str. Ion Ghiculescu, nr.56, jud. Constanţa şi pe pârât MUNICIPIUL CONSTANTA PRIN PRIMAR cu sediul în Constanţa, b-dul Tomis, nr.51, jud. Constanţa, având ca obiect uzucapiune.

Constată că reclamanţii au dobândit un drept de proprietate asupra imobilului situat în Constanţa str. Ion Ghiculescu nr. 58B compus din teren în suprafaţă de 75,2 mp şi construcţii edificate pe acest teren în suprafaţă construită de 72,6 mp, având ca vecini la N- Căpitanu Vasile, între punctele 1,2,3, şi 4, la S – Călin Ion – între punctele 6,7,8 şi 9, la E – Călin Ion – între punctele 4,5 şi 6 , iar la V – str. Ion Ghiculescu, între punctele 8 şi 9, identificat potrivit Raportului de expertiză tehnico imobviliară efectuat în cauză de expert Moldoveanu Vasile,prin efectul uzucapiunii de 30 de ani pentru teren şi a accesiunii imobiliare pentru construcţie..

Ia act că nu solicită cheltuieli de judecată.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 24.06.2009

PREŞEDINTE, GREFIER,

Cătălina Neacşu Teodora Cazacioc

semnează

potrivit art. 261 al.2 c.proc civ,

grefier şef

Red/tehnored jud. CN/2 ex/21.08.2009

Etichete: