Top

Revizuire

Pe rolul Judecătoriei Bacău sub nr 14711/180/2009 a fost înregistrată cererea de revizuire formulată de revizuienta SC OV pentru revizuirea sent pen 709/07-04-2008 dispusă în dosarul 4777/180/2007 al Judecătoriei Bacău , modificată prin dec pen 399 /A/ 2008 a Tribunalului Bacău , definitivă prin respingerea recursului potrivit dec pen 28/15-01-2009 a Curţii de Apel Bacău şi prin care solicită revizuirea sent pen arătate în ceea ce priveşte latura civilă , motivat de faptul că la data producerii accidentului autovehiculul condus de inculpatul CD avea poliţă RCA valabil încheiată la SC U. şi nu la SC OV

În acest sens a fost pusă la dosar poliţa RCA din care rezultă în mod clar aspectele invocate de revizuientă . Analizând întregul material probator administrat în cursul urmăririi penale şi cercetării judecătoreşti instanţa reţine următoarea situaţie de fapt: Prin sent pen 709/07-04-2008 dispusă în dosarul 4777/180/2007 al Judecătoriei Bacău , modificată prin dec pen 399 /A/ 2008 a Tribunalului Bacău , definitivă prin respingerea recursului potrivit dec pen 28/15-01-2009 a Curţii de Apel Bacău s-a dispus condamnarea inculpatului CD, pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă prevăzută de art.178 alin 2 Cod penal, la pedeapsa de 4 ani închisoare cu suspendarea sub supraveghere şi în temeiul art 14 , 346 CPP raportat la art 50 alin 1,art 55 alin 1 şi art 57 alin 1 din L 136/1995 cu modificările şi completările ulterioare ,obligă asiguratorul SC OA să plătească părţii civile CC suma de 205.000 lei , cu titlu de despăgubiri civile .

Potrivit poliţei RCA depusă de revizuientă , la data de 17-04-2006 autovehiculul avea asigurare RCA la SC U. Bacău şi nu la SC OA.

Potrivit prevederilor art 393 CPP

Hotărârile judecătoreşti definitive pot fi supuse revizuirii, atât cu privire la latura penală cât şi cu privire la latura civilă.

Când o hotărâre priveşte mai multe infracţiuni sau mai multe persoane, revizuirea se poate cere pentru oricare dintre fapte sau dintre făptuitori.

Potrivit prevederilor art 394 CPP

Cazurile de revizuire

Revizuirea poate fi cerută când:

a) s-au descoperit fapte sau împrejurări ce nu au fost cunoscute de instanţă la soluţionarea cauzei;

b) un martor, un expert sau un interpret a săvârşit infracţiunea de mărturie mincinoasă în cauza a cărei revizuire se cere;

c) un înscris care a servit ca temei al hotărârii a cărei revizuire se cere a fost declarat fals;

d) un membru al completului de judecată, procurorul ori persoana care a efectuat acte de cercetare penală a comis o infracţiune în legătură cu cauza a cărei revizuire se cere;

e) când două sau mai multe hotărâri judecătoreşti definitive nu se pot concilia.

Cazul de la lit. a) constituie motiv de revizuire, dacă pe baza faptelor sau împrejurărilor noi se poate dovedi netemeinicia hotărârii de achitare, de încetare a procesului penal ori de condamnare.

În cauză la data accidentului , din înscrisurile noi depuse la dosar , ce nu au fost avute în vedere la data soluţionării dosarului 4777/180/2007 şi nici nu au fost invocate în apărare de către asiguratorul SC OA, calitatea de asigurator aparţinea SC U.

Faţă de aspectele constatate instanţa a admis în principiu cererea de revizuire prin încheierea din data de 08-02-2010 , fiind întrunite condiţiile prevăzute de art 393 şu din CPP .

Părţile nu au mai solicitat administrarea de probe .

Pentru aspectele arătate mai sus instanţa va admite cererea de revizuire urmând să dispună anularea sent pen 709/07-04-2008 dispusă în dosarul 4777/180/2007 al Judecătoriei Bacău , modificată prin dec pen 399 /A/ 2008 a Tribunalului Bacău , definitivă prin respingerea recursului potrivit dec pen 28/15-01-2009 a Curţii de Apel Bacău , doar în ceea ce priveşte latura civilă , motivat de faptul că adresa nr 197/G/410 din 30-10-2007 a Poliţiei Rutiere a indicat ca asigurator pe SC OA , înscrisurile noi depuse dovedind că calitatea de asigurator aparţinea SC U. aspect care dacă ar fi fost cunoscut nu ar mai fi dus la obligarea SC OA la plata de despăgubiri , ci a asiguratorului SC U. Instanţa urmează să oblige pe asiguratorul aparţinea SC U., actualmente SAU la plata despăgubirilor civile la care a fost obligat asiguratorul pe SC OA prin sent pen 709/07-04-2008 dispusă în dosarul 4777/180/2007 al Judecătoriei Bacău , modificată prin dec pen 399 /A/ 2008 a Tribunalului Bacău , definitivă prin respingerea recursului potrivit dec pen 28/15-01-2009 a Curţii de Apel Bacău .

În ceea ce priveşte apărările formulate de către SAU.

Prin sent pen 709/07-04-2008 dispusă în dosarul 4777/180/2007 al Judecătoriei Bacău , modificată prin dec pen 399 /A/ 2008 a Tribunalului Bacău s-a dispus doar obligarea asiguratorului la despăgubiri , nu în solidar cu inculpatul , aşa cum susţine asiguratorul SAU , astfel că această apărare este nefondată

Faţă de susţinerile aceleaşi părţi prin care invocă prescrierea dreptului la acţiune , instanţa învederează prevederile art 398 CPP potrivit căruia

Termenul de introducere a cererii

Cererea de revizuire în favoarea condamnatului se poate face oricând, chiar după executarea pedepsei sau după moartea condamnatului.

Cererea de revizuire în defavoarea condamnatului, a celui achitat sau a celui faţă de care s-a încetat procesul penal, se poate face în termen de un an, care curge:

a) în cazul prevăzut în art. 394 lit. a), precum şi în cazurile prevăzute la lit. b), c) şi d) când nu sunt constatate prin hotărâre definitivă, de la data când faptele sau împrejurările au fost cunoscute de persoana care face cererea;

Sentinţa penală a rămas definitivă la 15-01-2009 , prezenta cerere de revizuire fiind adresată Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău la data de 11-03-2009 , deci imediat după executarea silită şi imediat după ce au cunoscut de existenţa poliţei de asigurare .

Pentru considerentele arătate , apărările formulate sunt nefondate .

În ceea ce priveşte cererea SCO de a fi obligat asiguratorul SAU la plata cheltuielilor de executare silită instanţa învederează părţii prevederile art 406 CPP cu referire la art 373 CPP , din coroborarea cărora rezultă că instanţa în hotărârea pronunţată în revizuire nu poate crea asiguratorului SAU o situaţie mai grea .

De asemenea dispoziţiile sentinţei penale 709/07-04-2008 dispusă în dosarul 4777/180/2007 al Judecătoriei Bacău , modificată prin dec pen 399 /A/ 2008 a Tribunalului Bacău , definitivă prin respingerea recursului , potrivit dec pen 28/15-01-2009 a Curţii de Apel Bacău au intrat în puterea lucrului judecat , instanţa neavând posibilitatea în această revizuire să modifice cuantumul despăgubirilor , ci va anula doar ceea ce s-a dovedit prin înscrisurile noi depuse , respectiv calitatea de asigurator , astfel că pretenţiile vor fi respinse ca inadmisibile , aceste cheltuieli urmând a fi obţinute pe calea unei acţiuni civile .

Etichete: