Top

Contestaţie la executare. Contestaţie la titlu.

Deliberând asupra cauzei civile de fa??, constat? urm?toarele:

Prin contesta?ia la executare înregistrat? pe rolul Judec?toriei Bac?u la data de ….. sub nr. …. contestatoarea S.C. MC S.R.L. a solicitat în contradictoriu cu intimata Unitatea Administrativ Teritorial? Comuna S., anularea formelor de executare din dosarul nr…., respectiv a soma?iei f?r? dat? ?i a titlului executoriu nr……., cu obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecat?.

În motivarea cererii contestatoarea a ar?tat c? la data de ….. i s-a comunicat soma?ia nr….. f?r? dat? ?i titlul executoriu nr…… înregistrat sub nr. ….., pentru suma de 17516 lei reprezentând impozit pe cl?diri persoane juridice, din care 12832 lei reprezint? debit ?i 4687 lei reprezint? major?ri. Sus?ine contestatoarea c? atât titlul executoriu cât ?i soma?ia sunt lovite de nulitate absolut? potrivit dispozi?iilor art.48 C. pr. fiscal? întrucât le lipsesc elementele obligatorii prev?zute de art.43 alin.2 C. pr. fisc.. astfel, titlul executoriu nu con?ine în cuprinsul s?u data de la care î?i produce efectele, actul administrativ prin care s-a stabilit impozitul pe cl?diri ?i perioada pentru care a fost acesta calculat ?i mai ales, nu con?ine datele de identificare ale contribuabilului deoarece denumirea societ??ii este inexact?, titlul executoriu ?i soma?ia fiind emise pentru S.C. M. S.R.L. în timp ce denumirea exact? a societ??ii este S.C. MC S.R.L. Drept urmare, arat? contestatoarea c? au fost înc?lcate dispozi?iile art. 43 ?i art.141 alin.4 C. pr. fisc. privind elementele obligatorii ale titlului executoriu, sanc?iunea fiind nulitatea acestuia potrivit dispozi?iilor art. 46 C. pr. fisc. Mai apreciaz? contestatoarea c? un alt motiv de nulitate const? în aceea c? în cuprinsul titlului executoriu nu a fost men?ionat? instan?a competent? s? solu?ioneze contesta?ia. În plus, arat? contestatoarea c? nu i-a fost comunicat actul administrativ fiscal prin care s-au stabilit obliga?iile fiscale stabilite prin titlul executoriu, respectiv decizia de impunere prev?zut? de art.85 raportat la art.87 C. pr. fisc., simpla indicare a Deciziei nr…… emis? de Curtea de Conturi a jud. Bac?u neputând suplini actul administrativ fiscal care s? cuprind? baza de impunere, cota aplicat?, modalitatea de calcul ?i perioada impozitat?.

Contesta?ia la executare nu a fost întemeiat? în drept.

Cererea a fost legal timbrat? cu tax? de timbru de 180 lei ?i timbru judiciar de 0,3 lei.

Legal citat?, intimata nu a formulat întâmpinare îns? la solicitarea instan?ei de judecat? a depus la dosar actele ce au stat la baza emiterii titlului executoriu nr…… ?i a soma?iei din dosarul de executare nr. ……

Instan?a a admis pentru p?r?ile prezentei cauze proba cu înscrisurile deja existente la dosar.

Analizând actele ?i lucr?rile dosarului prin prisma motivelor invocate ?i a dispozi?iilor legale incidente, instan?a re?ine urm?toarele:

Potrivit dispozi?iilor articolului 172 Cod procedur? fiscal? contribuabilul suspus execut?rii silite are posibilitatea de a sesiza instan?a de executare urm?rind anularea actelor de executare silit? contrare legii, ori de câte ori sunt înc?lcate prescrip?ii legale referitoare la procedura execut?rii silite.

În spe?a de fa?? contestatoarea a formulat contesta?ie împotriva actelor de executare, respectiv a titlului executoriu nr…… ?i a soma?iei din dosarul de executare nr. …..

În ce prive?te ap?r?rile ale contestatoarei cu privire la nulitatea titlului executoriu ca urmare a lipsei men?iunilor privitoare la instan?a competent? s? solu?ioneze contesta?ia ?i termenul de a contesta instan?a apreciaz? c? sunt motive de nulitate absolut? ce impun în persoana celui ce o invoc? sarcina de a invoca ?i de a dovedi vreo v?t?mare. Or, instan?a constat? c? reclamanta contestatoare nu a invocat ?i nu a dovedit existen?a vreunei v?t?m?ri motiv pentru care nu apreciaz? c? se impune anularea actului contestat pentru acest motiv.

În ce prive?te incompleta men?ionare a denumirii contestatoarei, instan?a apreciaz? c? aceasta este o eroare material? ce ar putea fi îndreptat? de organul fiscal, potrivit dispozi?iilor art. 48 din OG 92/2003, nefiind vorba în cauz? de lipsa denumirii contribuabilului ce love?te actul astfel întocmit de nulitate absolut?, astfel cum prev?d dispozi?iile art.46 din actul normativ men?ionat.

Din analiza înscrisurilor depuse la dosar instan?a re?ine c? la baza emiterii actelor de executare contestate nu a stat un titlu de crean??, o decizie care s? con?in? modul detaliat de calcul al sumelor re?inute în sarcina contestatoarei ?i care s? fie comunicat? contribuabilului pentru a-i da posibilitatea acestuia s? conteste . Astfel cum reiese din titlul executoriu, la baza emiterii acestuia a stat Decizia nr.2 a Camerei de Conturi a Jude?ului Bac?u, or potrivit dispozi?iilor art. 85 alin.1 din OG 92/2003, impozitele, taxele, contribu?iile ?i alte sume datorate bugetului general consolidat se stabilesc astfel:

a) prin declara?ie fiscal?, în condi?iile art. 82 alin. (2) ?i art. 86 alin. (4);

b) prin decizie emis? de organul fiscal, în celelalte cazuri.

Instan?a constat? c? emiterea unor acte de executare f?r? a avea la baz? declara?ia contribuabilului sau o decizie a organului fiscal ( decizia Camerei de conturi neputând s? înlocuiasc? aceste acte), sunt contrare prescrip?iilor legale referitoare la procedura execut?rii silite motiv pentru care urmeaz? s? admit? contesta?ia la executare ?i s? dispun? anularea titlului executoriu nr……. ?i a soma?iei din dosarul de executare nr. ……

Potrivit dispozi?iilor art. 274 C. pr. civ., partea care pic? în preten?ii va fi obligat?, la cerere, s? pl?teasc? cheltuieli de judecat?, motiv pentru care, constatând c? intimata este partea c?zut? în preten?ii la cererea contestatoarei, instan?a va dispune obligarea acesteia la plata cheltuielilor de judecat? în cuantum de 480,3 lei constând în tax? de timbru (180 lei), timbru judiciar ( 0,3 lei), onorariu de avocat ( 300 lei).

Etichete: