Top

Revizuire

Prin cererea introdusa pe rolul acestei instan?e la data de …. si înregistrat? sub nr. ….., revizuentul GC a chemat în judecat? pe intima?ii IV, II, PI ,, solicitând ca prin hot?rârea pe care o va pronun?a instan?a s? se dispun? revizuirea sentin?ei nr. …. pronun?at? de Judec?toria Bac?u în dosarul nr. ….

În motivarea cererii, revizuentul arat? faptul c? solicit? s? fie judecat din nou dosarul nr. ….. întrucât din prejudiciul de 1500 de lei cauzat de intima?i i-a fost acordat a zecea parte din desp?gubire ?i nici din aceast? parte nu i-au fost da?i decât 50 de lei.

Revizuentul a mai indicat faptul c? s-a ?inut cont de faptul c? nu au fost tra?i la r?spundere ?i ceilal?i coautori din dosar al?turi de IV ?i PI, II

De asemenea, revizuentul a mai ar?tat faptul c? a avut de partea sa pe martorul LI , care l-a rugat s?-l pun? martor, c?ruia i-a achitat bilet de c?l?torie iar când a fost întrebat a spus c? nu ?tie nimic de?i a v?zut ?i a auzit de la distan?? cum II î?i hr?nea vaca cu fân de lucern? din stogul s?u, l-a insultat ?i i-a spus c? dac? se apropie de el îl omoar?.

Revizuentul a mai men?ionat faptul c? martorul II este tat?l lui III?i acesta a min?it atunci când a spus c? LI nu era de fa?? când s-a petrecut aceast? fapt? ceea ce a dus la retragerea r?spunderii lui Iulian în fa?a legii.

Revizuentul a mai indicat c? în acest mod instan?a i-a acordat 1500 de lei ?i 100 de lei cheltuieli de judecat? iar în data de 23.06.2008 a modificat acest drept la doar 50 de lei ca pagub?, fiind admis recursul pârâtului IV care în anul 2009 a mai comis un furt de lucern?.

Revizuentul a mai precizat faptul c? a fost obligat ?i la plata sumei de 8, 5 lei cheltuieli de judecat?.

În drept, cererea nu a fost motivat?.

Cererea a fost legal timbrat?.

La termenul din data de ….. instan?a i-a pus în vedere revizuentului s? indice în scris care sunt motivele de revizuire potrivit dispozi?iilor art. 322 Cod procedur? civil?.

La data de …., intimatul IV a depus la dosarul cauzei un înscris prin care a ar?tat faptul c? revizuentul GC îl poart? pe la u?ile tribunalului Bac?u de 3 ani de zile f?r? a fi vinovat.

Intimatul a mai precizat faptul c? animalului lui a fost p?zit de c?tre un copil de-al s?u ?i c? nu a mâncat din stogurile revizuentului care stau pe deal din anul 1990 ?i sunt tocate de ?obolani de câmp.

Intimatul a mai precizat faptul c? revizuentul a stat ascuns ?i de?i vac? sa nici nu ajunsese s? m?nânce din stogurile lui, el i-a pus sârm? în coarne ?i a dus-o acas?.

Analizând actele si lucr?rile din dosar, instan?a re?ine urm?toarele:

Prin Sentin?a civil? nr. …. din data de …. pronun?at? de Judec?toria B. în dosarul nr. …. instan?a a admis în parte cererea formulat? de reclamantul GC în contradictoriu cu pârâ?ii II, II si PI, ?i a obligat pârâtul IV la plata c?tre reclamant a sumei de 150 lei cu titlu de desp?gubiri ?i a sumei de 100 lei cu titlu de cheltuieli de judecat?, respingând ca nefondate celelalte preten?ii.

Prin decizia civil? nr. 8/R din ….. pronun?at? de Tribunalul Bac?u s-a respins ca nefondat recursul civil declarat de c?tre recurentul-reclamant GC împotriva sentin?ei civile nr. ….. ?i s-a admis recursul civil declarat de c?tre recurentul-pârât IV împotriva sentin?ei civile nr. …. din data de ….. pronun?at? de Judec?toria B. Tribunalul a modific? în parte sentin?a civil? recurat? ?i în consecin?? a admis în parte ac?iunea ?i a obligat pârâtul IV la plata sumei de 50 lei cu titlu de desp?gubiri, a obligat pârâtul IV la plata sumei de 3,4 lei cu titlu de cheltuieli de judecat?, a obligat recurentul – reclamant GC la plata sumei de 8,5 lei cu titlu de cheltuieli de judecat? în favoarea recurentului pârât.

Prin decizia civil? nr….. din … pronun?at? de Curtea de Apel Bac?u, a respins ca inadmisibil recursul promovat de reclamantul GC împotriva deciziei civile nr. …..

Sub aspectul admisibilit??ii cereri de revizuire formulate de revizuentul GC, instan?a constat? c? acesta a solicitat revizuirea sentin?ei nr. …. pronun?at? de Judec?toria Bac?u în dosarul nr. …., f?r? a indica în mod expres inciden?a vreunui caz de revizuire dintre cele prev?zute de art. 322 Cod procedur? civil?.

Analizând motivele în fapt invocate de c?tre revizuent instan?a apreciaz? faptul c? acestea reprezint? critici fa?? de modul în care instan?a a solu?ionat dosarul nr. …., neîncadrându-se în nici unul dintre cazurile de revizuire prev?zute de art. 322 Cod procedur? civil?, sus?inerile revizuentului referindu-se la aspecte de fond ale pricinii, la ap?r?ri pe care le-a f?cut în cursul judec??ii, neconstituind motive de revizuire a hot?rârii ce se atac?. Mai mult, instan?a re?ine faptul c?, simplele afirma?ii ale revizuentului, f?r? a fi indicate de c?tre acesta împrejur?rile concrete ?i dovezile corespunz?toare aferente pentru a fi sus?inute nu permit încadrarea afirma?iilor sale în vreun caz de revizuire.

Or, instan?a re?ine faptul c?, calea de atac a revizuirii este una extraordinar?, de retractare de drept comun împotriva hot?rârilor definitive sau irevocabile putându-se exercita doar în condi?iile expres prev?zute de lege iar, potrivit art. 326 alin. 1 Cod procedur? civil?, dezbaterile sunt limitate la admisibilitatea revizuirii ?i la faptele pe care se întemeiaz?.

Întrucât legea nu cuprinde dispozi?ii speciale privind cuprinsul cererii de revizuire, se aplic? prin asem?nare dispozi?iile art. 112 Cod procedur? civil?, care prev?d faptul c? cererea va cuprinde motivele de fapt sau de drept pe care se întemeiaz?, instan?a astfel învestit? fiind obligat? s? se pronun?e în aceste limite.

În cauz?, instan?a constat? faptul c? revizuentul nu a indicat în mod concret vreun motiv de revizuire situa?ie în care, nereg?sindu-se niciunul din cazurile care s? atrag? revizuirea hot?rârii, instan?a va da eficien?? dispozi?iilor art. 326 Cod procedur? civil? ?i va respinge cererea ca inadmisibil?.

Etichete: