Top

Somarea debitoarei la plata uneor obligaţii contractuale neonorate si penalitati de intarziere

INSTANŢA:

Deliberând asupra cererii de emitere a somaţiei de plată, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 09.02.2009 sub nr. 535/260/2009 creditoarea X a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună emiterea unei ordonanţe care să cuprindă somarea debitoarei Y la plata sumei de 952,83 lei reprezentând obligaţii contractuale neonorate de către debitoare şi penalităţi de întârziere.

în motivarea cererii creditoarea a arătat că a încheiat cu debitoarea contractul nr. 121/07.09.2005 pentru achiziţionarea rovinietelor cu plata de către beneficiar în 4 rate trimestriale prin care debitoarea s-a angajat să plătească creditoarei suma de 204 Euro reprezentând contravaloarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale pentru autovehiculul cu nr. de înmatriculare…. aparţinând debitoarei. Din debitul restant debitoarea a achitat doar primele două rate, celelalte 2 rate scadente la 07.03.2006 şi 07.06.2006 nefiind achitate. De asemenea, a susţinut creditoarea, potrivit art. 3 alin. 1 din contract debitoarea datorează şi penalităţi de întârziere de 0,15% pentru fiecare zi de întârziere de la data scadenţei şi până la achitarea efectivă a creditului, cuantumul acestora ridicându-se la 546,26 lei la data de 31.01.2009.

în drept creditoarea a invocat dispoziţiile OG 5/2001, art.969 C.civ.

în dovedirea cererii creditoarea a anexat la dosar o serie de înscrisuri respectiv contractul nr. 121/07.09.2005 (filele 4,5), anexa A (fila 6), anexa C privind eşalonarea ratelor (fila 7).

Cererea a fost legal timbrată cu taxă de timbru în cuantum de 39 lei conform OP nr. 140/30.01.2009 şi timbru judiciar în cuantum de 1,5 lei.

Debitoarea a formulat întâmpinare prin care a invocat că a intrat în lichidare urmând să fie radiată din Registrul Comerţului. Pe fondul cauzei a invocat că nu sunt îndeplinite condiţiile certitudinii şi lichidităţii creanţei, nici sub aspectul debitului principal nici sub aspectul penalităţilor.

In drept debitoarea a invocat dispoziţiile art. 237 alin. 6 şi 7 din Legea 31/1990, OG 5/2001 şi 115-118 C.pr.civ.

în apărare debitoarea a depus copia Sentinţei civile nr. 903/25.09.2008 a Tribunalului Bacău (fila 13).

Din oficiu instanţa a solicitat relaţii de la Oficiul Registrului Comerţului privind situaţia debitoarei, acestea fiind depuse la dosar la filele 22 şi 35.

Prin Serviciul registratură debitoarea a depus în data de 07.04.2009 un mscris prin care a invocat excepţia lipsei capacităţii procesuale de folosinţă a debitoarei şi excepţia lipsei capacităţii de exerciţiu a debitoarei. în motivarea excepţiilor debitoarea a arătat că societatea a fost dizolvată la solicitarea ONRC prin sentinţa civilă nr. 903/25.09.2008 definitivă şi irevocabilă pronunţată de Tribunalul Bacău – Secţia Comercială şi Contencios Administrativ iar potrivit art. 40 din Decretul 31/1954 persoana juridică aflată în dizolvare încetează a mai avea capacitate de folosinţă.

Analizând excepţia lipsei capacităţii procesuale de folosinţă a debitoarei instanţa reţine următoarele:

Din copia Sentinţei civile nr. 903/25.09.2008 a Tribunalului Bacău (fila 13) şi relaţiile comunicate de ORC (filele 22 şi 35) rezultă că societatea debitoare a fost dizolvată.

Potrivit art. 237 alin. 6 la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de dizolvare, persoana juridică intră în lichidare iar potrivit alin. 7 dacă în termen de 3 luni de la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de dizolvare nu se procedează la numirea lichidatorului, judecătorul delegat, la cererea oricărei persoane interesate, numeşte un lichidator. Dacă judecătorul delegat nu a fost sesizat, în condiţiile alin. 7 cu nici o cerere de numire a lichidatorului în termen de 3 luni de la expirarea termenului prevăzut la alin. 7, persoana juridică se radiază din oficiu din registrul comerţului.

întrucât din datele comunicate de ORC rezultă că până la data pronunţării instanţei nu s-a solicitat numirea unui lichidator şi constatând că potrivit art. 40 din Decretul 31/1954 persoana juridică încetează de a avea fiinţă prin dizolvare iar potrivit art. 233 alin. 4 Legea 31/1990 societatea îşi păstrează personalitatea juridică pentru operaţiunile lichidării, până la terminarea acesteia, rezultă că prezenta acţiune nu are legătură cu operaţiunile lichidării, motiv pentru care instanţa va admite excepţia lipsei capacităţii de folosinţă a debitoarei şi va respinge acţiunea ca fiind îndreptată împotriva unei persoane fără capacitate procesuală de folosinţă.

întrucât instanţa a admis excepţia lipsei capacităţii de folosinţă a debitoarei instanţa constată ca devenită inutilă analizarea excepţiei lipsei capacităţii de exerciţiu a debitoarei.

HOT.

21.04.2009

Admite excepţia lipsei capacităţii de folosinţă a debitoarei. Respinge cererea ca fiind îndreptată împotriva unei persoane fără capacitate procesuală de folosinţă. Irevocabilă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 21.04.2009.

Etichete: