Top

Efectele radierii comerciantului, persoană juridică din Registrul Comerţului, asupra capacităţii procesuale de folosinţă.

Prin încheierea din 10.10.2001, pronunţată de Tribunalul Vrancea în dosarul nr. 969/C+C/2001 s-a admis cererea înregistrată sub nr. 969/C+C/2001 pentru instituire sechestru asigurator formulată de reclamantul V. G. împotriva pârâtei B. P. Coop. şi, în consecinţă, s-a dispus înfiinţarea sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile şi imobile ale debitoarei până la concurenţa sumei de 1.797.727.778 lei ROL.

S-a stabilit cauţiunea la suma de 15.000.000 lei ROL, fixându-se termen pentru depunerea acesteia până la data de 19.10.2001, sub sancţiunea prev. de art. 592 alin. 4 C.pr.civ.

S-a dispus ca măsura să fie adusă la îndeplinire de către executorul judecătoresc, potrivit regulilor privitoare la executarea silită.

Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a motivat următoarele:

La data de 04.10.2000, reclamantul a constituit un depozit la o agenţie a Băncii Populare Române pentru suma de 900.000.000 lei ROL iar la data de 14.11.2000 a mai constituit un depozit pe termen de un an.

Cum cele două creanţe sunt constatate prin act scris, cum reclamantul a promovat cerere în temeiul O.G. nr. 5/2001 şi în cauză este îndeplinită condiţia prev. de art. 591 alin. 3 C.pr.civ., Tribunalul apreciind în aceste condiţii că cererea este întemeiată.

Împotriva acestei încheieri, în termen legal, a formulat recurs pârâta B.P.R. Coop. –prin administrator judiciar Real Reorganizare, Administrare şi Lichidare S.R.L.

A criticat încheierea recurată pentru nelegalitate, motivând următoarele:

B.P.R. – Coop. a intrat în proces de reorganizare judiciară iar prin sentinţa nr. 6135/11.09.2001, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, a fost numit administrator judiciar, Real Reorganizare, Administrare şi Lichidare S.R.L .

Arată că, faţă de această situaţie, cererea intimatului – reclamant V. G. nu este corect formulată.

Încheierea recurată a fost dată fără citarea administratorului judiciar, cu lipsă de procedură. A mai motivat că măsura sechestrului asigurator o poate dispune instanţa însă numai asupra bunurilor mobile, nu şi a imobilelor.

Faţă de motivele arătate a solicitat admiterea recursului şi casarea încheierii recurate. Nu a indicat temeiuri de drept.

Intimatul – reclamant V. G. a formulat întâmpinare, solicitând respingerea recursului şi menţinerea încheierii recurate ca fiind temeinică şi legală.

Prin decizia civilă nr. 184/07.03.2008, Curtea de Apel Galaţi a respins recursul declarat de pârâta Coop.- B.P.R.- Agenţia Focşani, prin lichidator Real Reorganizare, Administrare şi Lichidare S.R.L. împotriva încheierii de şedinţă nr. 757/ 10.10.2001, pronunţată de Tribunalul Vrancea, în dosarul nr. 969/2001, pentru lipsa capacităţii procesuale de folosinţă a recurentei.

Pentru a hotărî astfel, instanţa de recurs a reţinut următoarele :

Prin încheierea din 28.11.2001, instanţa de recurs a dispus suspendarea judecării cauzei, în temeiul art. 35 din Legea nr. 64/1995 republicată, avându-se în vedere situaţia în care se află recurenta pârâtă, respectiv aceea că se află în procedura de insolvenţă.

Cauza de suspendare a subzistat până la data de 08.05.2007, când s-a pronunţat sentinţa comercială nr. 1695/08.05.2007 de către Tribunalul Bucureşti, secţia a VII-a comercială. Prin această hotărâre s-a aprobat raportul final de activitate şi s-a dispus închiderea procedurii de insolvenţă privind pe debitoarea B. P. R. – Coop. şi radierea debitoarei din registrul comerţului.

Hotărârea de închidere a procedurii insolvenţei a devenit irevocabilă prin decizia comercială nr. 1440/R/11.10.2007 a Curţii de Apel Bucureşti – secţia a VI-a comercială.

La cererea intimatului – reclamant V. G. cauza a fost repusă pe rol.

Având în vedere sentinţa comercială nr. 1695/08.05.2007 a Tribunalului Bucureşti – secţia a VII-a comercială irevocabilă prin decizia comercială nr. 1440/R/11.10.2007 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a VI-a comercială, din conţinutul cărora rezultă că s-a închis procedura insolvenţei şi s-a dispus radierea recurentei-pârâte B.P.R. – Coop. din Registrul comerţului, instanţa de recurs, din oficiu, a invocat excepţia lipsei capacităţii procesuale de folosinţă a recurentei-pârâte pentru următoarele motive:

Capacitatea procesuală de folosinţă constă în aptitudinea persoanei juridice de a avea drepturi şi obligaţii pe plan procesual. Încetarea capacităţii procesuale de folosinţă are loc la data încetării persoanei juridice însăşi prin terminarea operaţiunilor de lichidare şi prin radierea acesteia din Registrul Comerţului.

Radierea recurentei – pârâte din evidenţa Registrului Comerţului are drept consecinţă încetarea persoanei juridice însăşi şi atrage după sine lipsa capacităţii procesuale de folosinţă a pârâtei.

În aceste condiţii, recurenta-pârâtă şi-a pierdut aptitudinea de a avea drepturi şi obligaţii pe plan procesual.

Excepţia lipsei capacităţii procesuale de folosinţă este o excepţie de fond, absolută şi peremptorie care, prin efectul său, împiedică soluţionarea cauzei pe fond.

Aşa fiind, recursul formulat de o persoană juridică devenită lipsită de capacitate procesuală de folosinţă urmează a fost respins ca atare, în temeiul art. 312 alin. 1 C.pr.civ., devenind inutilă analiza motivelor de recurs.

Etichete: