Top

Prejudicii

Asupra cauzei civile deduse judecăţii, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe în data de 22.04.2009 sub nr. 1529/260/2009 reclamanta D S B a solicitat în contradictoriu cu pârâtul L T obligarea acestuia la plata sumei de 317,6 lei, reprezentând contravaloarea materialului lemnos sustras de către pârât.

în motivarea cererii reclamanta a arătat că în data de 31.01.2006 pârâtul a sustras 4 arbori esenţă răşinoase de pe raza Ocolului Silvic M, în valoare de 317,6 lei, întocmindu-se un proces verbal de constatare a infracţiunii. în urma cercetărilor efectuate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Momeşti s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a pârâtului pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 32 alin. 1 OG 96/1998. Reclamanta a mai arătat că sunt întrunite elementele răspunderii civile delictuale – respectiv fapta ilicită constând în tăierea şi sustragerea ilegală a arborilor nemarcaţi, prejudiciul, vinovăţia şi raportul de cauzalitate între faptă şi producerea prejudiciului.

în drept reclamanta a invocat dispoziţiile art. 998 – 999 C.civ.

în dovedirea cererii reclamanta a depus la dosarul cauzei o serie de înscrisuri – ordonanţa de scoatere de sub urmărire penală pronunţată în dosarul nr. 479/P/2006 din 20.09.2006 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti (fila 5), procesul verbal de constatare a infracţiunii silvice (fila 6).

Potrivit art. 17 Legea 146/1997 având în vedere că reclamanta este o instituţie publică, cererea este scutită de taxă judiciară de timbru şi de timbru judiciar.

Pârâtul nu a depus întâmpinare însă s-a prezentat la judecată pentru a-şi formula apărările.

La termenul de astăzi instanţa a încuviinţat pentru reclamantă proba cu ii Ncrisurile depuse la dosar. De asemenea s-a dispus ataşarea dosarului nr. ^/P/2006 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti.

Analizând actele dosarului instanţa reţine următoarele:

Prin ordonanţa dată în dosarul nr. 479/P/2006 din 20.09.2006 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti (fila 5) s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a pârâtului pentru săvârşirea infracţiunii de sustragere ilegală de arbori prev. de art. 32 alin. 1 din OG 96/1998 şi art. 98 alin. 1 din Codul Silvic întrucât fapta nu mai constituie infracţiune, nemaifiind prevăzută de legea penală.

In baza art. 998-999 C.civ. orice faptă a omului care cauzează altuia un prejudiciu obligă pe acela din a cărui greşeală s-a ocazionat, a-1 repara. Pentru a fi întrunite condiţiile răspunderii civile delictuale trebuie să se facă dovada unei

fapte ilicite, a vinovăţiei celui ce a săvârşit fapta ilicită, a unui prejudiciu, şi a raportului de cauzalitate dintre fapta ilicită şi prejudiciul cauzat.

Fapta ilicită a pârâtului, respectiv sustragerea ilegală de arbori precum şi vinovăţia acestuia rezultă din coroborarea declaraţiei sale de recunoaştere dată în faţa organelor de urmărire penală (fila 11) cu refuzul pârâtului de a se înfăţişa la interogatoriu deşi a fost legal citat cu menţiunea că neprezentarea la interogatoriu atrage sancţiunea prev. de art. 225 C.pr.civ.

In ceea ce priveşte prejudiciul suferit de către reclamantă acesta rezultă din calcul valoare pagubă respectiv contravaloarea lemnului sustras şi neconfiscat, aşa cum rezultă din procesul verbal de constatare a infracţiunii, între acţiunea de sustragere a pârâtului şi prejudiciul suferit de reclamantă există un raport de cauzalitate.

în consecinţă, fiind îndeplinite condiţiile răspunderii civile delictuale instanţa urmează să admită acţiunea şi să-1 oblige pe pârât la plata către reclamantă a sumei de 317,6 lei, reprezentând contravaloarea materialului lemnos sustras.

De asemenea instanţa va lua act că reclamanta nu a solicitat cheltuieli de judecată.

Etichete: