Top

Împărţirea bunurilor dobândite în timpul căsătoriei

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele :

Prin decizia nr. 415/R/2008 pronunţată de CA Galaţi a fost respins recursul declarat împotriva deciziei 94/2008 a Tribunalului Vrancea, decizie prin care a fost desfiinţată sentinţa civila 4117/2007 a Judecătoriei Focşani.

Prin acţiunea formulata de reclamanta R M, in contradictoriu cu paratul R C A a solicitat desfacerea căsătoriei si împărţirea bunurilor dobândite in timpul căsătoriei.

Acţiunea a fost timbrata cu TT de 58 lei, TJ de 0,3 lei.

In motivare s-a arătat că părţile s-au căsătorit in 30.08.2002 după care au cumpărat un apartament in Comăneşti cu banii obţinuţi din vânzarea garsonierei proprietatea reclamantei, din localitatea Focşani.

Reclamanta a precizat ca a vândut garsoniera din Focşani la un preţ mult mai mare decât cel menţionat in acte, pentru suma de 6000 euro iar apartamentul din Comăneşti 1-a cumpărat pentru suma de 5000 euro, insa a declarat la notariat un preţ mai mic, simulat, pentru a evita plata taxelor notariale.

In continuare reclamanta a arătat ca se impune desfacerea căsătoriei părţilor dat fiind comportamentul agresiv al paratului pe fondul consumului de alcool.

In drept s-au invocat prevederile art 37 alin 2 cod fam., art 40 cod fam., art 111 cod proc. civ.

In dovedire s-a solicitat proba cu martori,acte, expertiza.

Paratul a formulat întâmpinare cerere reconvenţională solicitând desfacerea căsătoriei prin acordul părţilor iar sub aspect reconvenţional a solicitat împărţirea apartamentului in cote egale de Vi.

In motivare paratul a precizat ca a achitat pentru reclamanta o serie de datorii pe care aceasta le acumulase in calitate de proprietar al garsonierei din Focşani iar la dobândirea apartamentului din Comăneşti ar fi contribuit si el cu diferenţa de bani pana la achitarea sumei de 80.000.000 lei rol.

De asemenea, paratul a invocat faptul ca a plătit o parte din datoriile acumulate de proprietarii apartamentului din Comăneşti, reprezentând contravaloare întreţinere si penalităţi înregistrate la Asociaţia de Proprietari.

Ulterior partea si-a precizat acest capăt de cerere arătând ca sumele plătite foştilor proprietari se ridica la cuantumul de 26.000.000 lei rol iar suma respectiva reprezintă arvuna ce avea sa fie scăzută din preţul final al apartamentului.

Pe cale de consecinţă, paratul a solicitat constatarea contribuţiei proprii la dobândirea apartamentului din Comăneşti cu suma mai sus menţionată, ce urmează a fi actualizata.

In drept s-au invocat prevederile art. 38,40,36 cod fam.

In dovedire s-a solicitat încuviinţarea probei acte, martori, expertiza.

Analizând ansamblul probator administrat in cauza instanţa retine următoarele:

Părţile din prezenta cauza, R M şi R C A, s-au căsătorit in 30.08.2002 iar din căsătoria părţilor nu au rezultat copii minori.

In prezenta cauza, ambele părţi au solicitat desfacerea căsătoriei prin acord,instanţa urmând sa se pronunţe odată cu fondul cauzei.

Referitor la masa bunurilor dobândite de părţi in timpul căsătoriei, instanţa retine ca reclamanta a dobândit anterior căsătoriei cu paratul o garsoniera situata in Focşani, str. Lupeni nr. 3, garsoniera înstrăinată prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 4133/6.09.2002 la BN O M pentru suma de 40.000.000 lei rol.

La câteva zile in data de 16.09.2002, reclamanta împreună cu paratul cumpăra apartamentul situat in Comăneşti, jud. Bacău la preţul de 80.000.000 lei, conform contractului autentificat sub nr. 3434/2002de BN S Ghe.

Instanţa apreciază ca in cauza nu pot fi reţinute susţinerile reclamantei in sensul ca ar fi înstrăinat garsoniera pentru suma de 6000 euro si ar fi cumpărat apartamentul pentru suma de 5000 de euro.

In susţinerea acestei afirmaţii, reclamanta invoca propria culpa, o cauza imorala si totodată ilicita, arătând ca in contractul încheiat s-ar fi stipulat in mod intenţionat un preţ mai mic pentru eludarea taxelor notariale. Instanţa nu poate retine apărările reclamantei, având in vedere principiul de drept „ nemo allegans propriam turpitudinem”.

De altfel, in aceasta situaţie nici nu este admisibila proba cu martori pentru ca reclamanta sa-si dovedească aserţiunile, date fiind prevederile art 1191 cod civ. care statuează ca dovada actelor juridice al căror obiect are o valoare ce depăşeşte suma de 250 lei nu se poate face decât prin act autentic iar la alin 2 din acelaşi act normativ se prevede faptul ca nu se poate face dovada prin martori in contra sau peste ceea ce cuprinde actul.

Referitor la susţinerile paratului in sensul ca ar fi contribuit cu diverse sume de bani pentru plata datoriilor acumulate de reclamanta pentru garsomera,instanţa constata in cauza nu s-a făcut dovada acestor afirmaţii in condiţiile art. 1169 cod civ.

In cursul judecăţii instanţa a invocat din oficiu excepţia lipsei calităţii procesual pasive a reclamantei paratei cu privire la capătul de cerere formulat de paratul reclamant privind obligarea acesteia sa achite suma de bani

reprezentând contravaloare întreţinere si penalităţi pe care paratul le-ar fi achitat pentru apartamentul din Comăneşti.

Instanţa va respinge aceasta excepţia având in vedere precizările ulterioare ale paratului prin apărător, respectiv ca aceasta suma ar fi fost plătită cu titlul de arvuna, si nu cu titlu de contravaloare întreţinere si penalităţi ( pentru care calitate procesuala pasiva ar fi avut foştii proprietari).

Paratul a invocat faptul ca, cu bani proprii a achitat arvuna pentru apartamentul din Comăneşti , in suma de 26.000.000 lei, bani care ar fi fost plătiţi la Asociaţia de Proprietari pentru fam. N, vânzătorii acestui apartament.

Instanţa apreciază ca paratul nu a făcut dovada faptului ca arvuna ar fi fost achitat de el din bani proprii, chitanţele de la fi. 31 coincid cu ziua căsniciei părţilor din prezenta cauza, 30.08.2008.

Atâta timp cat paratul nu a făcut dovada ca banii respectivi reprezentau un bun al sau propriu, din momentul încheierii căsătoriei toate bunurile dobândind caracter de bun comun, prin aplicarea prezumţiei prev. de art 30 cod fam., instanţa apreciază ca nu poate fi reţinută contribuţia invocata de parat la masa bunurilor comune.

Sub acest aspect se poate retine insa ca părţile au avut o contribuţie comuna ia dobândirea unei jumătăţi din apartamentul din Comăneşti, dat fiind ca pentru garsoniera, reclamanta a încasat doar 40 mii. lei rol, iar pentru apartament părţile au plătit încă 40 mii. lei, adică in total 80 mii. lei. Pentru aceasta diferenţa de Yz se poate retine ca fiecare din părţi a avut o contribuţie egala, in condiţiile in care nu s-a făcut proba ca una din părţi a dobândit venituri mai mari si deci a avut contribuţie mai mare la dobândirea bunurilor.

Paratul a avut o atitudine contradictorie cu privire la destinaţia preţului de 40 mii. obţinut de reclamanta pentru garsoniera, in întâmpinare cerere reconvenţională arătând ca acest preţ ar fi fost folosit pentru achitarea apartamentului pentru ca in cursul judecăţii sa precizeze ca doar 30 mii. a fost folosit in scopul arătat, aspect nedovedit insa in cauza de fata.

Fata de considerentele anterior menţionate, instanţa va retine o contribuie majorata a reclamantei de 34 (lA + lA ) la dobândirea apartamentului din Comăneşti, iar pentru parat va retine cota de lA .

La termenul de judecata din 9.03.2009, instanţa constând ca sunt întrunite condiţiile art. 6735, 6736 cod proc. civ, au fost constatate masa bunurilor comune, calitatea de proprietari codevălmaşi, cotele de partajat. A fost numit expert construcţii.

In cauza de fata a fost efectuata expertiza tehnica construcţii prin care a fost identificat si evaluat bunul imobil, propunerile de lotizare.

Pe cale de consecinţă , instanţa va admite in parte atât cererea principala precum si cererea reconvenţională.

Părţile si-au exprimat consimţământul in sensul desfacerii căsătoriei prin divorţ, fiind întrunite condiţiile art. 38 alin 2 cod fam, respectiv sa fi trecut

mai mult de un an de la data încheierii căsătoriei, din căsătorie sa nu fi rezultat copii minori.

Conf. Art. 40 cod fam. , reclamanta va reveni la numele avut anterior căsătoriei, respectiv M.

Instanţa apreciază ca in cauza sunt întrunite condiţiile art 36 cod fam. si la atribuirea loturilor va avea in vedere criteriile prevăzute de art 6739 cod proc. civ., respectiv: mărimea cotelor de partajat, opţiunea părţilor, posesia bunului.

Va compensa între părţi taxa de timbru şi timbru judiciar (cu excepţia celor plătite la valoare) precum şi onorarii avocat, onorarii expert (3500 onorarii avocat, onorarii expert achitate de R M, 2000 lei onorariu avocat achitat de R C A) până la concurenţa sumei de 1500 lei pe care pârâtul reclamant o achită reclamantei.

Etichete: