Top

Fond funciar

JUDECĂTORIA MOINEŞTI Dosar nr. 2060/260/2009 Din 19.05.2009 complet specializat fond funciar C.2

SENTINŢA CIVILĂ NR. 1798

Şedinţa publică de la 15 octombrie 2009

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamanta AC şi pe pârâta GL. , având ca obiect litigiu de fond funciar.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns pentru reclamantă avocat xxx , pentru pârâtă avocat xxxx

Procedura de citare legal îndeplinită .

S-a făcut referatul cauzei de grefier, după care , se depune la dosar Hotărârea privind scoaterea din domeniul privat al comunei Agăş a unei suprafeţe de 319,89 ha teren.

Nefiind alte cereri, instanţa acordă cuvântul părţilor.

Apărătorul reclamantei solicită respingerea excepţiei, pe fond , solicită admiterea acţiunii a fi obligată pârâta să emită o hotărâre prin care să soluţioneze cererea de reconstituire a dreptului de proprietate formulată de reclamantă în baza L. 169/1997 şi obligarea preşedintelui comisiei la plata daunelor cominatorii de 100 lei pe zi, până la soluţionarea efectivă a cererii.

Avocat xxxx solicită admiterea excepţiei lipsei calităţii exerciţiului dreptului de a formula şi semna cererea de chemare în judecată, conform art.68 al.l Cod procedură civilă şi ale art. 161 al.l şi al. 2 Cod procedură civilă..

Pârâta a încercat pe cale amiabilă şi a contactat reclamanta pentru ca aceasta să depună la dosar documentele solicitate dar aceste demersuri nu s-au concretizat , acesta fiind motivul pentru care reclamanta nu a emis o hotărâre . Pe fond , solicită respingerea acţiunii, fără cheltuieli. Dezbaterile fiind terminate,

INSTANŢA Constată că reclamanta AG a chemat în judecată COMISIA LOCALĂ pentru aplicarea Legilor fondului funciar Agăş, solicitând a se dispune să fie obligată să emită o hotărâre prin care să soluţioneze cererea de reconstituire formulată de reclamantă în baza Legii nr.169/1997 şi să fie obligat preşedintele comisiei la plata de daune cominatorii de 100 lei/zi până k soluţionarea cererii.

Cererea este scutită de plata taxei de timbru iar în motivarea acesteia se arată că reclamanta a formulat cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 374 ha teren păşune împădurită ,în baza Legii nr.169/1997, cerere înregistrată sub nr.3593/30.03.1998,însă nici până în prezent aceasta nu a fost soluţionată.

Pârâta a formulat întâmpinare in care a invocat excepţia lipsei calităţii exerciţiului dreptului de a formula şi semna cererea de chemare în judecată.

Se motivează excepţia pe faptul că odată cu cererea de chemare în judecată nu s-a făcut dovada unei procuri judiciare iar pe fond cererea reclamantei este prematură deoarece aceasta nu a depus actele necesare în susţinerea cererii, respectiv nu şi-a clarificat adresa sediului social, nu a menţionat codul său de înregistrare fiscală şi că reclamanta nu a dovedit dreptul său de proprietate cu privire la terenurile solicitate, cu actele prezentate.

In cauză s-au depus acte, instanţa reţinând,

ÎN FAPT:

A.C a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate în baza legii nr. 169/1997 pentru suprafaţa de 374 ha teren păşune împădurită, cerere adresată Comisiei locale de aplicare a Legilor fondului funciar Agăş.

Deşi conform prevederilor art.79 din Hotărârea nr.890/4 august 2005, se prevede că verificarea cererilor şi actelor doveditoare, este atribuţia Comisiei locale, Comisia locală Agăş nu a procedat la îndeplinirea atribuţiilor sale.

Conform aceluiaşi articol alin.4, cererile însoţite de actele doveditoare, se înaintează de preşedintele Comisiei locale la Comisia judeţeană pentru verificarea şi validarea acestora în termen de cel mult 45 zile de la data înregistrării de către petent.

Se impunea în respectarea prevederilor legale în materie, ca cererea reclamantei să fie soluţionată, indiferent de modalitatea de soluţionare.

Reclamanta a făcut dovada că a înaintat Comisiei locale în toată perioada de la depunerea cererilor şi până în prezent documentaţii şi acte, în vederea soluţionării cererii sale (extras de carte funciară, planuri de situaţie şi planuri de amplasament al corpului de proprietate , tabele nominale).

Instanţa nu este îndrituită prin cererea de faţă să analizeze dacă reclamanta este îndreptăţită la reconstituirea dreptului de proprietate, ci să stabilească asupra dreptului său prevăzut de lege de a primi o soluţionare a cererii sale, într-un termen de asemenea stabilit de legiuitor.

Excepţia ridicată urmează a fi respinsă, deoarece reclamanta a împuternicit pe d-1 avocat xxxx să-i reprezinte interesele(fila 4 dosar).

Cererea de chemare în judecată este formulată de avocat şi semnată tot de către acesta.

La dosar s-a depus împuternicirea avocaţială din data de 12.05.2009 prin care avocatul menţionat mai sus este împuternicit de către reclamantă să redacteze şi să susţină acţiunea.

Cu privire la fondul cererii, instanţa reţine că de la depunerea cererii de către reclamantă au trecut peste 10 ani, depăşindu-se cu mult limita rezonabilă de soluţionare a unei cereri de reconstituire a dreptului de proprietate, motiv pentru care instanţa urmează a constata că cererea reclamantei este întemeiată în totalitate.

Cu privire la cererea de daune cominatorii:

Cererea privind daunele cominatorii, constă în condamnarea debitorului la plata către creditor a unei anumite sume de bani pentru fiecare zi, săptămână sau lună de întârziere, până la executarea obligaţiei în natura ei specifică, judecătorul

având o dublă funcţie de a ordona şi măsurile necesare ducerii la îndeplinire a celor dispuse prin hotărârea pe care o pronunţă.

Daunele cominatorii reprezintă o sancţiune pecuniară, ce se aplică de instanţele de judecată în vederea asigurării executării unei obligaţii de a face sau de a nu face, determinată prin hotărâre judecătorească, precum şi că suma de bani stabilită să fie achitată cu acest titlu este independentă de despăgubirile ce trebuie să constituie echivalentul prejudiciului cauzat, iar raţiunea acordării unor astfel de daune o constituie exercitarea efectului lor de constrângere asupra debitorului care persistă în neexecutarea obligaţiei.

Prin urmare, având în vedere că pârâta a avut la dispoziţie mai mulţi ani pentru a da un răspuns cererii reclamantei,favorabil sau nefavorabil chiar, în situaţia în care reclamanta nu ar fi satisfăcut solicitarea de completare a documentaţiei,va fi obligată Comisia Locală să soluţioneze cererea reclamantei, sub sancţiunea plăţii de daune cominatorii de către preşedintele comisiei,către aceasta, pentru fiecare zi de întârziere, până la soluţionarea efectivă a cererii.

In baza art.274 Gpr.civilă, va fi obligată pârâta să achite reclamantei cheltuieli de judecată reprezentând onorariu de avocat, conf. chitanţei nr. 3432/13.10.2009.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

Respinge excepţia.

Admite cererea formulată de reclamanta AC ,împotriva COMISIEI LOCALE pentru aplicarea legilor fondului funciar Agăş.

Obligă pârâta să soluţioneze cererea formulată de reclamantă prin care a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate în baza Legii nr.169/1997 .

Obligă preşedintele Comisiei Locale Agăş, la plata de daune cominatorii de 50 lei pentru fiecare zi, până la soluţionarea cererii.

Obligă pârâta la 800 lei cheltuieli de judecată către reclamantă.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 15 octombrie 2009.

JUDECĂTORIA MOINEŞTI Dosar nr. 2060/260/2009 Din 19.05.2009 complet specializat fond funciar C.2

SENTINŢA CIVILĂ NR. 1798

Şedinţa publică de la 15 octombrie 2009

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamanta AC şi pe pârâta GL. , având ca obiect litigiu de fond funciar.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns pentru reclamantă avocat xxx , pentru pârâtă avocat xxxx

Procedura de citare legal îndeplinită .

S-a făcut referatul cauzei de grefier, după care , se depune la dosar Hotărârea privind scoaterea din domeniul privat al comunei Agăş a unei suprafeţe de 319,89 ha teren.

Nefiind alte cereri, instanţa acordă cuvântul părţilor.

Apărătorul reclamantei solicită respingerea excepţiei, pe fond , solicită admiterea acţiunii a fi obligată pârâta să emită o hotărâre prin care să soluţioneze cererea de reconstituire a dreptului de proprietate formulată de reclamantă în baza L. 169/1997 şi obligarea preşedintelui comisiei la plata daunelor cominatorii de 100 lei pe zi, până la soluţionarea efectivă a cererii.

Avocat xxxx solicită admiterea excepţiei lipsei calităţii exerciţiului dreptului de a formula şi semna cererea de chemare în judecată, conform art.68 al.l Cod procedură civilă şi ale art. 161 al.l şi al. 2 Cod procedură civilă..

Pârâta a încercat pe cale amiabilă şi a contactat reclamanta pentru ca aceasta să depună la dosar documentele solicitate dar aceste demersuri nu s-au concretizat , acesta fiind motivul pentru care reclamanta nu a emis o hotărâre . Pe fond , solicită respingerea acţiunii, fără cheltuieli. Dezbaterile fiind terminate,

INSTANŢA Constată că reclamanta AG a chemat în judecată COMISIA LOCALĂ pentru aplicarea Legilor fondului funciar Agăş, solicitând a se dispune să fie obligată să emită o hotărâre prin care să soluţioneze cererea de reconstituire formulată de reclamantă în baza Legii nr.169/1997 şi să fie obligat preşedintele comisiei la plata de daune cominatorii de 100 lei/zi până k soluţionarea cererii.

Cererea este scutită de plata taxei de timbru iar în motivarea acesteia se arată că reclamanta a formulat cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 374 ha teren păşune împădurită ,în baza Legii nr.169/1997, cerere înregistrată sub nr.3593/30.03.1998,însă nici până în prezent aceasta nu a fost soluţionată.

Pârâta a formulat întâmpinare in care a invocat excepţia lipsei calităţii exerciţiului dreptului de a formula şi semna cererea de chemare în judecată.

Se motivează excepţia pe faptul că odată cu cererea de chemare în judecată nu s-a făcut dovada unei procuri judiciare iar pe fond cererea reclamantei este prematură deoarece aceasta nu a depus actele necesare în susţinerea cererii, respectiv nu şi-a clarificat adresa sediului social, nu a menţionat codul său de înregistrare fiscală şi că reclamanta nu a dovedit dreptul său de proprietate cu privire la terenurile solicitate, cu actele prezentate.

In cauză s-au depus acte, instanţa reţinând,

ÎN FAPT:

A.C a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate în baza legii nr. 169/1997 pentru suprafaţa de 374 ha teren păşune împădurită, cerere adresată Comisiei locale de aplicare a Legilor fondului funciar Agăş.

Deşi conform prevederilor art.79 din Hotărârea nr.890/4 august 2005, se prevede că verificarea cererilor şi actelor doveditoare, este atribuţia Comisiei locale, Comisia locală Agăş nu a procedat la îndeplinirea atribuţiilor sale.

Conform aceluiaşi articol alin.4, cererile însoţite de actele doveditoare, se înaintează de preşedintele Comisiei locale la Comisia judeţeană pentru verificarea şi validarea acestora în termen de cel mult 45 zile de la data înregistrării de către petent.

Se impunea în respectarea prevederilor legale în materie, ca cererea reclamantei să fie soluţionată, indiferent de modalitatea de soluţionare.

Reclamanta a făcut dovada că a înaintat Comisiei locale în toată perioada de la depunerea cererilor şi până în prezent documentaţii şi acte, în vederea soluţionării cererii sale (extras de carte funciară, planuri de situaţie şi planuri de amplasament al corpului de proprietate , tabele nominale).

Instanţa nu este îndrituită prin cererea de faţă să analizeze dacă reclamanta este îndreptăţită la reconstituirea dreptului de proprietate, ci să stabilească asupra dreptului său prevăzut de lege de a primi o soluţionare a cererii sale, într-un termen de asemenea stabilit de legiuitor.

Excepţia ridicată urmează a fi respinsă, deoarece reclamanta a împuternicit pe d-1 avocat xxxx să-i reprezinte interesele(fila 4 dosar).

Cererea de chemare în judecată este formulată de avocat şi semnată tot de către acesta.

La dosar s-a depus împuternicirea avocaţială din data de 12.05.2009 prin care avocatul menţionat mai sus este împuternicit de către reclamantă să redacteze şi să susţină acţiunea.

Cu privire la fondul cererii, instanţa reţine că de la depunerea cererii de către reclamantă au trecut peste 10 ani, depăşindu-se cu mult limita rezonabilă de soluţionare a unei cereri de reconstituire a dreptului de proprietate, motiv pentru care instanţa urmează a constata că cererea reclamantei este întemeiată în totalitate.

Cu privire la cererea de daune cominatorii:

Cererea privind daunele cominatorii, constă în condamnarea debitorului la plata către creditor a unei anumite sume de bani pentru fiecare zi, săptămână sau lună de întârziere, până la executarea obligaţiei în natura ei specifică, judecătorul

având o dublă funcţie de a ordona şi măsurile necesare ducerii la îndeplinire a celor dispuse prin hotărârea pe care o pronunţă.

Daunele cominatorii reprezintă o sancţiune pecuniară, ce se aplică de instanţele de judecată în vederea asigurării executării unei obligaţii de a face sau de a nu face, determinată prin hotărâre judecătorească, precum şi că suma de bani stabilită să fie achitată cu acest titlu este independentă de despăgubirile ce trebuie să constituie echivalentul prejudiciului cauzat, iar raţiunea acordării unor astfel de daune o constituie exercitarea efectului lor de constrângere asupra debitorului care persistă în neexecutarea obligaţiei.

Prin urmare, având în vedere că pârâta a avut la dispoziţie mai mulţi ani pentru a da un răspuns cererii reclamantei,favorabil sau nefavorabil chiar, în situaţia în care reclamanta nu ar fi satisfăcut solicitarea de completare a documentaţiei,va fi obligată Comisia Locală să soluţioneze cererea reclamantei, sub sancţiunea plăţii de daune cominatorii de către preşedintele comisiei,către aceasta, pentru fiecare zi de întârziere, până la soluţionarea efectivă a cererii.

In baza art.274 Gpr.civilă, va fi obligată pârâta să achite reclamantei cheltuieli de judecată reprezentând onorariu de avocat, conf. chitanţei nr. 3432/13.10.2009.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

Respinge excepţia.

Admite cererea formulată de reclamanta AC ,împotriva COMISIEI LOCALE pentru aplicarea legilor fondului funciar Agăş.

Obligă pârâta să soluţioneze cererea formulată de reclamantă prin care a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate în baza Legii nr.169/1997 .

Obligă preşedintele Comisiei Locale Agăş, la plata de daune cominatorii de 50 lei pentru fiecare zi, până la soluţionarea cererii.

Obligă pârâta la 800 lei cheltuieli de judecată către reclamantă.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 15 octombrie 2009.

Etichete: