Top

Constatare nulitate absoluta titlu proprietate

SENTINTA CIVILA NR.881

Se examineaza cauza civila formulata de reclamantul C. T. împotriva pârâtului N. P. I. si în contradictoriu cu intimatele COMISIA COMUNEI PASTRAVENI DE APLICARE A LEGILOR DE FOND FUNCIAR, COMISIA JUDETEANA NEAMT PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA ASUPRA TERENURILOR , având ca obiect – CONSTATARE NULITATE ABSOLUTA T.P

La apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns:reclamantul C. T., lipsa fiind pârâtul N.P.I. ,mostenitorii acestuia, cons.j. S.A. pentru Comisia Locala Pastraveni pentru aplicarea legilor de fond funciar;lipsa reprezentantii legali ai Comisiei Judetene Neamt pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor,.Prezenti martorii propusi de reclamant,G.P.,N.P..

Procedura de citare,legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefier dupa care

S-a procedat la audierea martorilor propusi de reclamant,N. P.,G. P.,sub prestare de juramânt,depozitiile acestora fiind consemnate la dosarul cauzei.

Nemaifiind alte cereri sau probe de formulat la dosarul cauzei,se constata cauza în stare de judecata si se acorda cuvântul la fond.

Reclamantul C. T. solicita admiterea actiunii asa cum a fost formulata în sensul radierii din TP nr.43/1135/1997 suprafata de 0,22 ha teren si obligarea presedintelui comisiei locale la plata daunelor cominatorii de 100 lei/zi pentru fiecare zi de întârziere.

S-au declarat dezbaterile închise,dupa care:

I N S T A N T A:

Dupa deliberare asupra cauzei civile de fata.

Prin cererea înregistrata la ceasta instanta sub nr.821/321/2007, reclamantul C. T., a chemat în judecata pe pârâtul N. I., Comisia locala Pastraveni de aplicare a Legii nr. 18/1991 si Comisia judeteana Neamt pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, solicitând ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se dispuna radierea din titlului de proprietate nr.43/1135/02.05.1997, eliberat pe numele N. I. a unei suprafete de teren si obligarea comisiei locale sa înainteze documentatia prealabila pentru eliberarea titlului de proprietate cu daune cominatorii.

În motivarea actiunii se reclamantul solicita sa se constate nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietatea nr.43/1135/02.05.1997, eliberat pe numele N. I., în sensul radierii suprafetei de 2200 mp. teren situat în com. Pastraveni, punctul numit „Curatura”, sola 57, parcela 475/24.

Reclamantul mai solicita obligarea comisie locale sa-i întocmeasca documentatia necesara eliberarii titlului de proprietate pentru suprafata de 2 ha pe care a avut-o în proprietate anterior colectivizarii, iar Comisia judeteana Neamt pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor sa-i emita titlu de proprietate solicitat, cu obligarea la plata de daune cominatorii în sarcina presedintelui Comisiei locale Pastraveni de aplicare a Legii nr. 18/1991.

Se arata ca dupa adoptarea Legii nr. 18/1991, a fost pus în posesie cu suprafata de 2 ha teren situat pe raza comunei Pastraveni cu respectarea vechiului amplasament, dar ca în anul 1997, din suprafata sa de 0,38 ha teren din punctul „Curatura”, Comisia locala Pastraveni de aplicare a Legii nr. 18/1991 a atribuit 0,22 ha teren pârâtului fara ca acesta sa detina acte de proprietate.

A facut numeroase demersuri pentru obtinerea titlului de proprietate pentru terenurile ce i-au fost restituite în baza legilor fondului funciar, inclusiv pentru suprafata de 0,22 ha teren din punctul „Curatura”, însa Comisia locala Pastraveni de aplicare a Legii nr. 18/1991 a tergiversat nejustificat solutionarea cererilor sale.

În dovedirea cererii reclamantul a depus la dosar urmatoarele înscrisuri: TP nr. 43/804/2002 emis pe numele G. P.; TP nr. 43/1192/2006,declaratiile martorilor G. M., G. P. si N. G, P., adeverinta de proprietate nr. 897/10.08.1991, cererea de înscriere în CAP si registrul agricol a reclamantului.

Pârâtul N. P. I. legal citat nu s-a prezentat în instanta si nu a depus întâmpinare.

Comisia judeteana prin întâmpinare a aratat ca cererea reclamantului este îndreptatita întrucât, asa cum rezulta din cererea de înscriere în CAP sus-numitul a avut în proprietate teren în punctul „Curatura”.

Comisia locala prin întâmpinare a lasat la latitudinea instantei modul de solutionare a cererii

Din actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

Reclamantul a solicitat comisiei locale în baza legilor fondului funciar reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 2 ha teren situat pe raza comunei Pastraveni, cerere care a fost admisa si s-a eliberat adeverinta de proprietate nr. 897/10.08.1991 în care era inclusa si suprafata de 3800 mp teren în punctul „Curatura”, terenurile fiind stapânite de acesta pâna în anul 1997 când s-a emis titlu de proprietate al pârâtului în care a fost inclusa si suprafata de 2200 mp teren din cei 3800.

Mai mult comisia locala a tergiversat înaintarea documentatiei prealabile comisiei judetene în vederea emiterii titlului de proprietate situatie confirmata si de aceasta din urma.

Fata de cele retinute, în baza art. 58 din Legea nr.18/1991 si art. 64 va admite actiunea si în consecinta va dispune anularea partiala a TP nr. titlului de proprietate nr. 43/1135/02.05.1997, eliberat pe numele N. I., în sensul radierii suprafetei de 2200 mp. teren situat în com. Pastraveni, punctul numit „Curatura”, sola 57, parcela 475/24. si înscrierea acestei suprafete în TP al reclamantului.

Va obliga primarul I. Onisei la plata de daune cominatorii în calitate de presedinte al Comisiei locale Pastraveni de aplicare a Legii nr. 18/1991 la plata daunelor cominatorii pentru fiecare zi de întârziere în înaintarea catre Comisia judeteana a documentatiei prealabile pentru eliberarea TP reclamantului.

Ia act ca nu s-au efectuat cheltuieli de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T A R A S T E

Admite actiunea în constatare nulitate absoluta partiala a titlului de proprietate nr. 43 / 1135 / 02.05.1997 emis pe numele N. P. I., formulata de reclamantul C. T. dom. în sat Radeni, com. Pastraveni, jud. Neamt, în contradictoriu cu pârâtul N. I. cu acelasi dom., Comisia locala Pastraveni pentru aplicarea Legii nr. 18/1991 si Comisia judeteana Neamt pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor si în consecinta:

Radiaza din titlu de proprietate nr. 43/1135/02.05.

1997 suprafata de 2200 mp teren sola 57/475/24 pct. „Curatura”.

Obliga Comisia locala Pastraveni pentru aplicarea Legii nr. 18/1991, sa înainteze Comisiei judetene documentatia prealabila pentru emiterea titlului de proprietate a reclamantului.

Obliga presedintele Comisie locale Pastraveni la plata daunelor cominatorii în cuantum de 100 lei/zi pentru fiecare zi de întârziere începând cu a 30 zi de la data ramânerii definitive a prezentei hotarâri.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica din 21.05.2007.

Etichete: