Top

Obligarea Comisiei Locale de Fond Funciar la amenzi civile ca urmare a neexecutării hotărârii. Concursul aparent de texte: art. 64 alin. 2 din legea nr. 18/1991 şi art. 5803 alin. 1 C.pr.civ.

Materia: civilă- amenzi. Dosar nr. 10660/231/2009 Încheiere din data de 04.11.2009 Autor: Judecătoria Focşani – secţia civilă Obligarea Comisiei Locale de Fond Funciar la amenzi civile ca urmare a neexecutării hotărârii. Concursul aparent de texte: art. 64 alin. 2 din legea nr. 18/1991 şi art. 5803 alin. 1 C.pr.civ. Prin încheierea de şedinţă din 04.11.2009 s-a admis în parte cererea formulată şi s-a obligat pârâta Comisia Locală de aplicare a legilor fondului funciar prin Primar la plata sumei de 30 lei/zi cu titlu de amendă civilă până la executarea de către aceasta a sent civ. nr.2323/08.05..2008 pronunţată de Judecătoria Focşani în dosar nr. 10373/231/2007 Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa a reţinut următoarele: În fapt, prin sent. civ. nr. 2323/08.05.2008 pronunţată de Judecătoria Focşani în dosar nr. 10373/231/2007 (devenită irevocabilă prin nerecurare – aşa cum a reieşit din verificările efectuate în evidenţele instanţei) s-a admis plângerea petentei, iar Comisia Locală de Aplicare a Legilor Fondului Funciar a fost obligată să emită o hotărâre de reconstituire a dreptului de proprietate în favoarea petentei. Din considerentele acestei hotărâri reiese că, de fapt, Comisia Locală a fost obligată să se pronunţe, în raport de actele invocate de către petenţi, dacă aceştia sunt sau nu îndreptăţiţi la reconstituirea dreptului de proprietate. Acesta este sensul şi finalitatea hotărârii a cărei punere în executare se solicită, respectiv de a se primi un răspuns de la Comisia Locală în legătură cu cererea formulată de petentă şi nu ca acesta să emită o hotărâre cu încălcarea prevederilor legale, aşa cum a precizat această intimată prin întâmpinarea depusă la dosar. Întrucât intimata nu s-a conformat hotărârii menţionare, petenta a solicitat, prin cererea care a făcut obiectul dosarului nr. 2646/231/2009, obligarea pârâţilor Comisia Locală de Aplicare a Legilor Fondului Funciar şi Comisia Judeţeană de aplicare a Legilor Fondului Funciar la plata de daune cominatorii şi la plata de daune compensatorii. Prin dec. civ. nr. 742/09.07.2009 pronunţată în dosarul menţionat Tribunalul Vrancea a respins ca nefundat recursul formulat de petentă, menţinând astfel hotărârea instanţei de fond prin care acesta a respins ca neîntemeiată cererea. În aceste condiţii, instanţa reţine că hotărârea menţionată nu are autoritate de lucru judecat faţă de prezenta cerere, având în vedere că nu există identitate de obiect între cele două cauze, nefiind astfel îndeplinită tripla identitate de obiect, părţi şi cauză reglementată prin art. 1201 C.civ. (în dosarul nr. 2646/231/2009 fiind vorba despre daune cominatorii şi compensatorii, iar în prezenta cauză de amenzi civile). În drept, se constată incidenţa în cauză a prevederilor art. 5803 alin. 1 C.pr.civ. potrivit cărora, dacă obligaţia de a face nu poate fi îndeplinită de o altă persoană decât debitorul, acesta poate fi constrâns la îndeplinirea ei prin aplicarea unei amenzi civile. În acord şi cu dec. civ. nr. 742/09.07.2009 pronunţată de Tribunalul Vrancea în dosar nr. 2646/231/2009, instanţa reţine că obligaţia stabilită prin sent. civ. nr. 2323/08.05.2008 pronunţată de Judecătoria Focşani în dosar nr. 10373/231/2007 în sarcina intimatei Comisia Locală de Aplicare a Legilor Fondului este una personală, care nu poate fi îndeplinită decât de persoana obligată prin hotărârea respectivă, fiind vorba despre o competenţă exclusivă şi personală a Comisiei Locale de a se pronunţa cu privire la cererea de reconstituire formulată de petentă. Aşa cum reiese şi din întâmpinarea depusă la dosar de această intimată, instanţa constată că obligaţia nu a fost îndepli8nită, astfel încât devin incidente prevederile legale menţionate. Este adevărat că prin lega specială – art. 64 alin. 2 din legea nr. 18/1991 cu modificările şi completările ulterioare – se prevede posibilitatea condamnării primarului la plata daunelor cominatorii în cazul refuzului Comisiei locale de înmânare a titlului de proprietate sau de punere în posesie, însă ipotezele menţionate nu sunt incidente în cauză, astfel încât devin aplicabile prevederile de drept comun în materie de executare a hotărârilor judecătoreşti. În consecinţă, ţinând cont şi de faptul că obligaţia instituită prin sent. civ. 2323/08.05.2008 a Judecătoriei Focşani îi incumbă exclusiv Comisiei Locale de Aplicare a Legilor Fondului şi nu şi Comisiei Judeţene de aplicare a Legilor Fondului Funciar, instanţa a constatat întemeiată în parte cererea petentei, motiv pentru care a admis-o ca atare şi a obligat intimata Comisia Locală de Aplicare a Legilor Fondului la plata în favoarea statului a unei amenzi civile pe fiecare zi de întârziere.

Etichete: