Top

Uzucapiune

Sentinţa civilă nr.54 din 18 Ianuarie 2009

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Momeşti la data de…..sub

nr.3461/260/2009, reclamantul B.N. a chemat în judecată U.A.T.S., solicitând instanţei să se constate că a dobândit dreptul de proprietate prin uzucapiunea de 30 de ani asupra terenului în suprafaţă de 1000 mp teren curţi construcţii şi prin accesiune asupra unei case şi unui grajd situate pe terenul de mai sus.

Acţiunea este legal timbrată cu suma de … lei şi … lei timbru judiciar.

In motivarea acţiunii, s-a arătat că reclamantul stăpâneşte suprafaţa de teren şi edificat construcţiile descrise în acţiune, fără autorizaţie.

Acţiunea nu a fost întemeiată în drept.

La termenul din data de…….. reclamantul solicită introducerea în cauză

a soţiei sale, numita B.T.,în calitate de persoană care poate pretinde aceleaşi drepturi cu reclamantul.

In dovedire au fost depuse la dosar în fotocopie: adeverinţă de rol, certificat de atestare fiscală,copie după adeverinţă de la arhivele statului, plan de amplasare şi delimitare, s-au administrat proba testimonială, din analiza cărora instanţa retine următoarele:

/V

In sistemul codului nostru civil uzucapiunea este un mod de dobândire a proprietăţii unui bun imobil ca efect al exercitării unei posesiuni utile asupra acelui bun într-un interval de timp determinat de lege.

Pentru dobândirea dreptului de proprietate imobiliara prin uzucapiunea de 30 de ani aşa cum este reglementat în art.1890 C.civ. e necesar să fie îndeplinite cumulativ două condiţii: posesia propriu-zisă să fie utilă, adică neviciată si să fie exercitată neîntrerupt timp de 30 de ani indiferent dacă posesorul este de bună credinţă sau de rea credinţă.

In acest sens, art.1846 alin.l C.civ. prevede că orice prescripţie este fondata pe faptul posesiunii iar conform art.1847 C.civ. ca să se poată prescrie se cere o posesiune continuă, neîntreruptă, netulburată, publică si sub nume de proprietar.

Aşadar, ceea ce trebuie să dovedească reclamantul care invocă în favoarea sa efectele uzucapiunii de 30 de ani este că stăpânirea pe care au exercitat-o pe toată durata termenului respectiv a fost o adevărată posesie, respectiv că reunea cele două elemente constitutive (animus si corpus) si toate calităţile cerute pentru ca posesia să fie utilă.

Din declaraţiile martorilor D.V. şi G.A. a rezultat că reclamantul şi intervenienta din 1963 şi până în prezent au stăpânit în mod continuu imobilul fără să fie tulburaţi de către o altă persoană în exercitarea dreptului de proprietate asupra terenului.

2

în consecinţă, faţă de situaţia de fapt astfel reţinută instanţa apreciază că reclamantul şi intervenienta au făcut dovada actelor materiale de stăpânire efectivă pe tot termenul prevăzut de lege iar toate aceste acte materiale de stăpânire reflectă intenţia reclamanţilor de a se comporta ca adevăraţii titulari ai dreptului de proprietate, ceea ce caracterizează o atitudine subiectivă specifică titularului real al dreptului de proprietate.

Imobilul a fost identificat prin planul de amplasament şi situaţie aflat la dosar (fila 29).

Aşadar, fiind îndeplinite condiţiile prev. de art.1846 si urm. C.civ. instanţa va admite acţiunea constata că reclamantul şi intervenienta sunt proprietari prin uzucapiune asupra unei suprafeţe de teren de 1000 mp teren, situată în com. …, cu vecinii DC, D.V., V.P. şi S.C.

Pe acest teren proprietatea lor, reclamantul şi intervenienta au edificat o casă în suprafaţă de 90 mp şi un grajd în suprafaţă de 100 mp

Potrivit art.482 C.civ. proprietatea unui lucru imobil dă drept asupra a tot ce se uneşte ca accesoriu cu acel lucru în mod natural sau artificial iar potrivit art.488 C.civ. tot ce se uneşte si se încorporează cu lucrul se cuvine proprietarului lucrului.

De asemenea, art.492 C.civ. instituie prezumţia că orice construcţie, plantaţie sau lucru făcut în pământ sau asupra pământului sunt făcute de către proprietarul acelui pământ cu cheltuiala sa si că sunt ale sale.

Din depoziţiile aceloraşi martori rezultă că imobilele au fost ridicate de reclamant şi intervenienta prin mijloace proprii, în urmă cu 40 de ani.

Instanţa apreciază că sunt întrunite condiţiile prevăzute de textul de lege pentru admiterea accesiunii, motiv pentru care va admite şi acest capăt de cerere şi va constata că reclamantul şi intervenienta sunt proprietari prin accesiune asupra următoarelor construcţii: o casă în suprafaţă de 90 mp şi un grajd în suprafaţă de 100 mp.

Va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Tags: