Top

Uzucapiune

Prin sentinţa civilă nr. 3471/02.04.2009 Judecătoria Bacău a admis excepţia inadmisibilităţii, a respins ca inadmisibilă acţiunea formulată de reclamantul I.I. în contradictoriu cu pârâta C.N. prin Primar.

Pentru a pronunţa această sentinţă, prima instanţă a reţinut următoarele :

Analizând cu prioritate excepţia , instanţa porneşte de la petitul cererii potrivit căruia reclamantul solicită constatarea dreptului de proprietate asupra suprafeţei de 0 ,08ha teren curţi construcţii şi asupra construcţiei casă de locuit în suprafaţă de 92mp, invocând posesia în mod public , netulburată şi sub nume de proprietar de mai bine de 10 ani , constatând că prezenta cauză are ca obiect acţiunea în constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin efectul prescripţiei achizitive scurte de 10 ani .

Potrivit celor reglementate de art 111 cpr civ , pentru exercitarea acţiunii în constatare , este necesar a fi îndeplinite , cumulativ condiţiile : partea să nu poată cere realizarea dreptului , să fie justificat un interes şi prin acţiune să nu se urmărească constatarea existenţei sau inexistenţei unei stări de fapt.

Acţiunea în constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin efectul prescripţiei achizitive nu este o simplă acţiune în constatarea existenţei sau inexistenţei unui drept , în sensul art 111 c pr civ , ci o acţiune cu caracter cu caracter complex , reprezentând o veritabilă acţiunea în realizare , deoarece hotărârea judecătorească are efect constitutiv de drepturi , principalul efect al uzucapiunii , chiar dacă este retroactiv , fiind acela că posesorul devine titular al dreptului de proprietate sau după caz al altui drept real asupra bunului posedat în tot timpul cerut de lege , posesia fiind o situaţie de fapt.

Cum reclamantul avea deschisă calea acţiunii în realizarea a uzucapiunii şi a precizat în mod expres că temeiul de drept al acţiunii este art 111 cpr civ , instanţa urmează a admite excepţia inadmisibilităţii acţiunii în constatare şi a respinge acţiunea ca inadmisibilă.

Împotriva sentinţei a declarat recurs reclamantul I.I. pentru următoarele considerente :

– ca natură juridică cererea formulată se întemeiază pe uzucapiunea de

10 – 20 de ani şi este o acţiune în constatarea dreptului de proprietate dobândit prin uzucapiune, lucru pe care instanţa l-a trecut cu vederea.

Interpretarea dată de instanţă în legătură cu aplicarea prevederilor

art.111 cod procedură civilă este eronată şi în contradicţie cu doctrina şi practica în materie;

Acţiunea în uzucapiune este o acţiune în constatarea existenţei

dreptului de proprietate dobândit ca efect al uzucapiunii iar hotărârea pronunţată în această materie poate servi ca temei al unei cereri în realizare, respectiv al unei cereri în revendicare.

Chiar dacă temeiul juridic al acţiunii în uzucapiune îl constituie

dispoziţiile codului civil în ceea ce priveşte dispoziţiile codului de procedură civilă în cauză îşi găsesc aplicarea prevederile art.111 cod procedură civilă.

Analizând actele şi lucrările dosarului reţine următoarele :

Reclamantul I.I. a formulat o acţiune în constatarea existenţei

dreptului său de proprietate asupra imobilului format din teren şi construcţii, dobândit prin uzucapiunea de la 10 la 20 de ani. Sub aspectul dreptului procesual acţiunea a fost întemeiată pe dispoziţiile art.111 cod procedură civilă privind acţiunea în constatare.

Acţiunea în constatarea uzucapiunii este într-adevăr o acţiune complexă. Hotărârea judecătorească pronunţată în soluţionarea unei acţiuni având acest obiect este o hotărâre mixtă, care întruneşte elemente declarative cât şi elemente constitutive astfel încât efectele sale se produc atât pentru trecut, dând eficienţă unei situaţii juridice anterioare, cât şi pentru viitor, ca mod de dobândire a dreptului de proprietate.

Având în vedere efectul declarativ al hotărârii pronunţate în această materie, posesorul urmând a fi considerat proprietar din momentul începerii exercitării posesiei, teza finală a acrt.111 cod procedură civilă privind caracterul subsidiar al acţiunii în constatare faţă de acţiunea în realizare este străină pricinii.

Faţă de cele ce preced, văzând şi prevederile art.312, alin.5 cod procedură civilă referitoare la gresita soluţionare a procesului fără a intra în cercetarea fondului, va admite recursul şi va casa în tot sentinţa recurată urmând a trimite cauza spre rejudecare la Judecătoria Bacău.

Etichete: