Top

Infractiuni prevazute in legi si decrete

SENTINŢA PENALĂ NR. 26 DIN 15.01.2010

Constată că prin rechizitoriul nr. 3316/P/2009 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti, înregistrat pe rolul Judecătoriei Moineşti sub nr 5596/260/2009, au fost trimişi în judecată inculpaţii R.G.şi G.P. pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art 108 alin 1 lit a alin 2 lit a Cod Silvic.

In actul de sesizarea instanţei se arată că în ziua de 21.10.2009, inculpaţii au tăiat de pe picior, din pădurea părţii vătămate D.G., din corn Brusturoasa, un arbore esenţă fag cu diametru de 87 cm, fiind depistaţi de către organele silvice, arbore pe care l-au lăsat la faţa locului.

Din probatoriul administrat în cauză respectiv materialul de urmărire penală şi declaraţiile date în faza de cercetare judecătorească, instanţa a reţinut următoarele:

In data de 21.10.2009, inculpaţii au luat împreună hotărârea de a a se deplasa în pădure pentru a tăiat un arbore pentru lemne de foc. Au ajuns în pădurea proprietatea numitului D.G.de unde au tăiat de pe picior un arbore nemarcat esenţă fag. In momentul în care cepuiau arborele au fost surprinşi de către martorul D.C. care, în exercitarea activităţii specifice profesiei de pădurar, se ala în patrulare cu organele de poliţie. împreună cu organele de poliţie, martorul D.C. a măsurat arborele în diametru, constatându-se că acesta are 87 cm diametru.

Arborele tăiat a rămas la faţa locului iar ulterior, la cererea părţii vătămate D.G., cei doi inculpaţi au mers în pădure şi au tăiat arborele în bucăţi bune petru lemne de foc, pe care le-au transportat la casa părţii vătămate.

Situaţia de fapt expusă rezultă clar din coroborarea declaraţiilor martorilor D.C.-fila 21 dos urm pen, fila 55 dosar instanţă, părţii vătămate D. G.-fila 8 dosar urm. Pen, fila 54 dosar instanţă, precum şi din procesul verbal de constatare a infracţiunii flagrante încheiat la data de 22.10.2009, aflat la fila 6 dosar urm.pen.

Atât prin declaraţiile date în cursul urmăririi penale cât şi prin declaraţiile date în faţa instanţei, inculpaţii recunosc săvârşirea faptei, arată că regretă săvârşirea acesteia.

Ocolul Silvic Comăneşti a calculat prejudiciul creat prin tăierea arborelui la suma de 1.512,5 fără TVA.

Situaţia de fapt fiind dovedită, în drept faptele inculpaţilor de a tăia de pe picior un arbore nemarcat esenţă fag din pădurea proprietatea părţii vătămate D.G.cauzând un prejudiciu de 1.512, 5 lei, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de tăiere ilegală de arbori, de două sau mai multe peroane împreună.

Sub aspectul laturii obiective, elementul material al infracţiunii de tăiere ilegală de arbori constă în acţiunea de tăiere fără drept de arbori, chiar dacă pădurea este proprietate privată, dacă valoarea prejudiciului produs este de cel puţin 5 ori mai mare decât preţul unui metru cub de masă lemnoasă pe picior la data constatării faptei. Condiţiile impuse de legiuitor sunt îndeplinite în prezenta cauză în sensul în care arborii au fost tăiaţi fără drept din pădurea părţii vătămate D. G., iar prejudiciul creat în valoare de 1512*5 lei este de 5 ori mai mare decât valoarea unui metru cub de masă lemnoasă pe picior la data constatării faptei. Urmarea imediată este reprezentată de cauzarea unui prejudiciu, iar legătura de cauzalitate dintre fapta şi prejudiciu este dovedită prin probatoriul administrat.

Cu privire la cantitatea de masă lemnoasă rezultată din tăierea arborelui, deşi cantitatea de masă lemnoasă obţinută din tăierea arborelui a fost contestată în cursul cercetării judecătoreşti de către apărătorii inculpaţilor, instanţa reţine că determinarea volumului de masă lemnoasă a fost efectuat de către Ocolul Silvic Comăneşti ca instituţie abilitată în domeniu iar măsurarea arborelui în diametru a fost făcută de către martorul D.C., care este de profesie pădurar, cu ajutorul organelor de poliţei, aceste calcule efectuate după un algoritm prevăzut de lege neputând fi răsturnate de aprecieri subiective ale unor persoane neabilitate privind diametrul sau volumul de masă lemnoasă care ar fi putut să rezulte din tăierea arborelui. Chiar dacă instanţa ar aprecia că volumul de masă lemnoasă obţinut nu ar fi de 6,41 mc ci de aproximativ 4 mc, aşa cum opinează martorul D. C, instanţa constată că acest volum mai mic de masă lemnoasă nu ar înlătura caracterul penal al faptei, din fişa de calcul al prejudiciului, aflată la fila 7 dosar urmărire penală rezultând că pentru existenţa infracţiunii este suficient ca din tăierea acestui arbore să fi rezultat 2,89 mc material lemnos.

Sub aspectul laturii subiective, inculpaţii au săvârşit infracţiunea cu intenţie directă, în accepţiunea art. 19 pct. 1 lit a Cod

Pe cale de consecinţă, apreciind că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 345 alin. 2 Cod procedură penală, în sensul că fapta săvârşită de inculpaţi există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită cu forma de vinovăţie prevăzută de lege, instanţa va dispune condamnarea acestora

La aplicarea pedepsei, instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare a pedepsei prevăzute de art. 72 Cod penal: dispoziţiile părţii generale a Codului Penal (condiţiile răspunderii penale), limitele de pedeapsă stabilite în partea specială a Codului Penal (limitele de la 6 luni la 7 ani sau amendă), gradul de pericol social (prejudiciul produs nu a fost mare, fiind acoperit în mod voluntar de către inculpaţi prin înţelegere cu partea vătămată), modul de săvârşire (specific acestui gen de infracţiuni), circumstanţele personale ale inculpaţilor (nu au antecedente penale, au avut o comportare sinceră atât în cursul urmăririi penale cât şi în cursul cercetării judecătoreşti).

Din fişa de cazier judiciar a inculpaţilor (filele 36-36 dosar instanţă) instanţa constată că inculpaţii nu au mai fost condamnaţi pentru săvârşirea altor infracţiuni, fiind la primul conflict cu lege penală, motiv pentru care instanţa va reţine pentru ambii inculpaţi circumstanţa atenuantă judiciară

prevăzută de art. 74 alini lit.a) din Codul penal. De asemenea, instanţa va reţine ca şi circumstanţă atenuantă judiciară atitudinea sinceră a inculpaţilor după săvârşirea infracţiunii, rezultând din prezentarea în faţa autorităţilor şi comportarea sinceră în cursul procesului( art. 74 alin 1 lit.c)

Având în vedere circumstanţele atenuante judiciare reţinute, cât şi limitele minime de pedeapsă prevăzută de lege de 6 luni pentru ambele fapte, instanţa consideră justificată reducerea pedepsei ce va fi aplicată şi va avea în vedere dispoziţiile art 76 alin 1 lit e Cod penal la individualizarea pedepsei ce urmează să se aplice inculpaţilor pentru săvârşirea celor două infracţiuni.

Având în vedere ansamblul acestor criterii, instanţa urmează să condamne pe inculpatul R.G. la o pedeapsă de 3 luni închisoare şi pe inculpatul G.P. la o pedeapsă de 3 luni închisoare pentru infracţiunea de tăiere ilegală de arbori de două sau mai multe persoane împreună, prevăzută de art. 108 alin 1 lit a alin 2 lit a Cod Silvic.

In baza art. 71 din Codul penal şi art. 3 Protocol 1 CEDO instanţa va interzice inculpaţilor exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza II şi lit. b) din Codul penal pe durata executării pedepsei.

Pentru a dispune în acest sens, instanţa va avea în vedere Decizia nr. 74/2007 a

înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, dată în recurs în interesul legii, prin care s-a statuat că dispoziţiile art. 71 din Codul penal referitoare la pedepsele accesorii se interpretează în sensul că, interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza I – c din Codul penal nu se va face în mod automat, prin efectul legii, ci se va supune aprecierii instanţei, în funcţie de criteriile stabilite în art. 71 alin. 3 din Codul Penal.

Astfel, instanţa reţine, că natura infracţiunilor comise precum şi atitudinea avută de inculpaţi faţă de acestea duc la concluzia existenţei unei nedemnităţi ce impune interzicerea exercitării drepturilor de natură electorală prevăzute de art. 64 lit. a teza a II a şi b Cod.pen, deoarece exercitarea acestor drepturi are în vedere o responsabilitate de ordin civic, responsabilitate pe care inculpaţii, prin săvârşirea faptelor au dovedit că nu o au.

Instanţa nu va interzice inculpaţilor şi exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza I, lit.d şi e Cod penal, întrucât natura şi gravitatea infracţiunii comise, nu relevă un comportament nedemn care să vatăme interesul superior al copilului şi care să determine interzicerea drepturilor părinteşti şi a celui de a fi tutore sau curator.

Totodată, instanţa nu va interzice inculpaţilor drepturile prevăzute de art. 64 lit. c) din Codul penal, apreciind că faţă de infracţiunea dedusă judecăţii nu se relevă o nedemnitate din exercitarea unei profesii, funcţii sau meserii.

întrucât în raport de particularităţile dezvoltării psiho -sociale ale inculpaţilor şi împrejurările cauzei, instanţa apreciază că scopurile educativ, preventiv şi represiv ale pedepsei pot fi atinse şi fără executarea efectivă a pedepsei privative de libertate, urmează să suspende.condiţionat executarea acesteia, constatând ca sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 81 Cod penal pe durata unui termen de încercare stabilit potrivit art. 82 Cod penal.

Având în vedere aceste aspecte, instanţa urmează a dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei, conform art. 81 Cod penal, pe durata unui termen de încercare de 2 ani şi 3 luni, conform art. 82 din Codul penal.

întrucât pedepsele accesorii sunt alăturate pedepsei principale a închisorii, constând în interzicerea exerciţiului unor drepturi pe durata executării pedepsei, iar instanţa urmează a dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei, în baza art. 71 alin. 5 Cod penal, instanţa va suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata termenului de încercare.

In baza art. 359 Cod proc. pen, le va fi atrasă atenţia inculpaţilor asupra disp. art. 83 C. pen. privind revocarea beneficiului suspendării condiţionate, în ipoteza săvârşirii unei noi infracţiuni în cursul termenului de încercare

Sub aspectul laturii civile a prezentei cauze, instanţa reţine că partea vătămată D.G.nu s-a constituit parte civilă în cauză, prejudiciul cauzat de inculpaţi fiind reparat conform înţelegerii cu partea vătămată.

In baza art. 191 alin.l Cod penal, va obliga inculpatul R.G. la plata sumei de 250 lei cheltuieli judiciare către stat, din care suma de 200 lei, onorariu apărător din oficiu BA urmează a fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti.

în baza art. 191 alin.l Cod penal, va obliga inculpatul G.P. la plata sumei de 250 lei cheltuieli judiciare către stat, din care suma de 200 lei, onorariu apărător din oficiu B.V. urmează a fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti.

Etichete: