Top

Contestatie la executare

JUDECĂTORIA MOINEŞTI JUDEŢUL BACĂU SENTINŢA CIVILĂ NR. 607

Din 23 februarie 2010 Judecător,

Carmen

Constată că prin acţiunea înregistrată sub nr…… pe rolul

Judecătoriei Moineşti, jud. Bacău contestatoarea……a formulat opoziţie

la executare împotriva filei CEC seria BA nr. 33800093859 şi a formelor

de executare nr…..a Biroului executorului Judecătoresc Bindileu Eugen

Moineşti în contradictoriu cu……

Cererea a fost timbrată cu 8 lei prin chitanţa nr.l 12010080/ 20.07.2009 , 10 lei prin chitanţa nr.l 13430028/09.12.2009 ,0,3 lei timbru judiciar şi în motivare arată contestatoarea că nu s-au respectat dispoziţiile legale referitoare la executarea silită a filelor CEC , astfel fiind lipsiţi de posibilitatea dea lua măsurile necesare achitării benevole a contravalorii filei CEC şi de a acţiona contra trăgătorului, în condiţiile în care nu s-a comunicat o copie a titlului executoriu pentru a verifica legalitatea acestuia.

Prin completarea acţiunii s-a solicitat şi suspendarea executării silite până la soluţionarea contestaţiei la executare.

Cauţiunea a fost achitată în dosarul nr…..a Judecătoriei Moineşti

ataşat la prezenta unde s-a pronunţat suspendarea executării silite conform art.403 alin4 Cod proc civilă.

In cauză s-au depus acte, s-a ataşat dosarul de executare în copie, probatorii din analiza cărora instanţa a reţinut următoarele:

La data de 03.06.2009 S.C…… emite fila CEC seria BA nr.

33800093859 în favoarea S.C. ….. pentru suma de 67.646,78 lei ca urmare

a unor relaţii comerciale intervenite între acestea.

Această filă CEC este girată către S.C……

Biletul la ordin este investit cu formulă executorie şi S.C. se adresează la data de 19.06.2009 executorului judecătoresc în vederea punerii în executare , încuviinţată prin încheierea dată în Camera de Consiliu din data de 02.07.2009.

La data de 08.07.2009 executorul judecătoresc somează debitoarea S.C. să achite creditoarei debitul la care se adaugă cheltuieli de executare conform procesului verbal de constatare încheiat la data de 08.07.2009.

2

Conform art. 15 din Legea nr.59/1934 cecul stipulat plătibil unei anumite persoane, cu sau fără clauza expresă „la ordin”, este transmisibil prin gir. Cecul stipulat plătibil unei anumite persoane, cu clauza „nu la ordin” sau o expresiune echivalenta, este transmisibil numai în forma şi cu efectele unei cesiuni ordinare.

Girul poate fi făcut chiar în folosul trăgătorului sau a oricărui alt obligat. Aceştia pot să gireze din nou cecul.

Art. 55 din acelaşi act normativ prevede că în procesele pornite fie pe cale de acţiune, fie pe cale de opoziţie, la somaţia de executare a cecului, debitorul nu va putea opune decât excepţiunile de nulitate a titlului prevăzut de art. 2, precum şi cele care nu sunt oprite de art. 23, respectiv :denumirea de cec trecuta în însuşi textul titlului şi exprimată în limba întrebuinţată pentru redactarea acestui titlu , ordinul necondiţionat de a plăti o anumită sumă de bani , numele celui care trebuie să plătească (tras) , arătarea locului unde plata trebuie făcută , arătarea datei şi a locului emiterii semnătura celui care emite cecul (trăgătorul).

Din verificarea filei CEC rezultă că aceasta îndeplineşte condiţiile prevăzute de textul arătat anterior.

Debitoarea a invocat prevederile art.45 ,respectiv că posesorul trebuie să încunoştiinţeze de neplata pe girantul său şi pe trăgător , în cele patru zile lucrătoare care urmează zilelor protestului, sau constatării echivalente ori zilei prezentării, în caz de stipulaţiune „fără cheltuieli”.

Fiecare girant trebuie, în cele doua zile lucrătoare ce urmează zilei în care a primit încunoştiintarea, să anunţe pe girantul său de încunoştiintarea primită, arătând numele şi adresele acelora care au făcut încunoştiinţările precedente; se va urma tot astfel până la trăgător.

Termenele aici arătate curg de la primirea înştiinţării precedente. Când potrivit prevederilor alineatului precedent, o încunoştiinţare este făcută unui semnatar al cecului, aceeaşi încunoştiinţare trebuie să fie făcută în acelaşi termen avalistului. In caz când un girant n-a arătat adresa sa sau a arătat-o într-un mod ilizibil încunoştiintarea făcută girantului, care îl precede, este îndestulătoare.

El trebuie sa dovedească, că a făcut încunoştiintarea în termenul prescris. Acest termen va fi socotit ca observat, dacă o scrisoare cuprinzând încunoştiintarea a fost predată poştei în termenul prescris. Acel care nu face încunoştiintarea în termenul mai sus arătat, nu decade din dreptul sau de regres; el este răspunzător, dacă va fi locul, de paguba cauzată prin neglijenta sa, fără însă ca daunele-interese să poată întrece suma din cec .

3

Din economia textului citat rezultă că este vorba de posesorul unei file CEC cu stipulaţia fără cheltuieli şi nu se specifică faptul că intervine nulitatea absolută în cazul în care nu se urmează procedura arătată.

Mai mult decât atât se invocă şi situaţia că debitoarea ar fi fost pusă în imposibilitatea achitării benevole a creanţei, lucru care nu rezultă că ar intenţiona să se facă pe tot parcursul prezentei cauze.

Fiind o nulitate virtuală, situaţie în care, potrivit dispoziţiilor art.105 alin.2 Cod proc.civ., trebuie dovedită vătămarea instanţa apreciază că vătămarea nu este dovedită de către debitoare.

Faţă de cele arătate anterior va fi respinsă opoziţia la executare ca nefondată şi cererea privind suspendarea executării silite.

Etichete: