Top

Contestarea de executare prin anularea formelor de executare cuprinse in procesul verbal de vânzare la licitaţie

SENTINŢĂ 2320/2008

Prin contestaţia la executare înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 7.07.2008, contestatoarea V.P. a solicitat, în contradictoriu cu intimatul V. I. anularea formelor de executare îndreptate împotriva sa, emise în dos. execuţional nr. 945/E/2006.

A arătat în motivare că prin procesul verbal de vânzare la licitaţie întocmit în 20.06.2008 i s-a pus în vedere să achite numitului A. A. tatăl său, suma de 19 138, 80 lei, cu titlu de sultă; a învederat instanţei că această sumă a fost achitată deja, în mod benevol. Contestaţia nu a fost motivată în drept.

S-a achitat taxă de timbru în cuantum legal de 195 lei şi s-a aplicat timbru judiciar de 0, 3 lei.

Intimatul, legal citat, s-a prezentat la judecata cauzei, dar nu a depus întâmpinare.

La dosarul cauzei s-au depus înscrisuri de către contestatoare: sent. civ. nr. 1598/2006 a Judecătoriei Moineşti, proces verbal de vânzare la licitaţie din 20.06.2008, dovada comunicării acestuia către contestatoare şi către numitul A. A., dovada achitării de către contestatoare a sultei către numitul A. A.

La solicitarea instanţei, s-a depus copia certificată a dosarului de executare.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa retine următoarele.

In fapt, prin sent civ. nr. 1598/2006, având ca obiect partaj judiciar pe calea contestaţiei la executare, s-a atribuit contestatoarei din prezenta cauză imobilul constând în parterul din contracţia situată în corn. Ghimeş, sat Făget, str. P., (mai puţin suprafaţa de 2, 79 mp. balcon) şi beci; a fost obligată, printre altele, la plata sumei de 19 138, 8 lei către A. A., cu titlu de sultă; acestuia din urmă i s-a atribuit „o porţiune de 2, 79 mp., din balcon, parter (pentru acces la etaj) din construcţia situată în corn. Ghimeş, sat Făget, str. P.; mansardă casă din construcţia sus menţionată; şură” ( f. 5).

Contestatoare a achitat sulta către numitul A. A. la 2.08.2006.

La data de 22. 12. 2005, intimatul V. I. a formulat o cerere de executare silită, având ca obiect suma de 152 000 000 lei (vechi), împotriva debitorului A. A., în temeiul titlului executoriu constând în sent. civ. nr. 896/2005 a Judecătoriei Miercurea Ciuc. Astfel, s-a constituit dos. nr. 954/E/2005 al BEJ B.E., Moineşti.(f. 24, 25, 26).

Pe calea unei contestaţii la executare, prin sent. civ. nr. 159872006 a Judecătoriei Moineşti, anterior menţionată, s-au partajat bunurile asupra cărora debitorul A. A. avea un drept de coproprietate împreună cu, printre alţii, contestatoarea din cauza de faţă; în temeiul acestei hotărâri judecătoreşti, definitivă, contestatoarea a dobândit imobilul constând în parterul din contracţia situată în com. Ghimeş, sat Făget, str. P. (mai puţin suprafaţa de 2, 79 mp. balcon) şi beci (f. 30, 31); a plătit sulta la care a fost obligată (f. 16).

Printr-o cerere adresată executorului judecătoresc, intimatul a solicitat „recuperarea sumei de 19 138, 8 lei de la numita V. P. sumă datorată de aceasta către numitul A. A. care reprezintă sultă”; de asemenea, intimatul a cerut urmărirea imobiliară asupra parterului din construcţia situată în com. Ghimeş şi asupra beciului” (f. 36).

în data de 20 iunie 2008 s-a încheiat un proces verbal contestat pe calea prezentei, în care s-a consemnat faptul că a fost fixat termen de vânzare la licitaţie „având în vedere cererea (…) prin care ne cere să executăm silit pe numita V. P. (…) pentru suma de 19 138, 80 reprezentând sulta ce o datorează către A. A.”; ca urmare, imobilul constând în parterul din contracţia situată în com. Ghimeş, sat Făget, str. P. (mai puţin suprafaţa de 2, 79 mp. balcon) şi beci, a fost adjudecat de către numita K. M.

Procesul verbal a fost comunicat contestatoarei în data de 30. 06. 2008.

în drept, instanţa reţine, în primul rând, faptul că, raportat la părţile dosarului de executare, contestatoarea este un terţ: urmărirea silită s-a declanşat, aşa cum rezultă din încheierile Judecătoriei Moineşti din 6.01.2006 şi din 6.12.2006, doar împotriva debitorului A. A., în considerarea sent. civ. nr. 896/2005 a Judecătoriei Miercurea Ciuc; cererea creditorului din 25.07.2007 (f. 36) şi luarea ei în considerare de către executor, în lipsa unui titlu executoriu împotriva contestatoarei şi Iară urmarea procedurii execuţionale legale – ce trebuia să debuteze cu somarea debitorului, conform art. 387 C. pr. pen. – nu o transformă pe contestatoare în parte a dos. nr. 945/E/2998.

Apoi, mai reţine instanţa că prin prezenta contestaţie se invocă dreptul de proprietate al contestatoarei asupra imobilului ce a făcut obiectul procesului verbal de vânzare la licitaţie din 20.06.2008.

Aşa fiind, devin incidente disp. art. 401 alin. 2 C. pr. civ., conform cărora, contestaţia prin care o terţă persoană pretinde că are un drept de proprietate asupra bunului urmărit, poate fi introdusă în termern de 15 zile de la efectuarea vânzării.

Actele de executare îndreptate împotriva contestatoarei sunt nelegale, fiind în primul rând nesocotită o condiţie de fond a executării silite, aceea conform căreia procedura execuţională se desfăşoară în cazul în care

„debitorul nu execută de bunăvoie obligaţia sa”, prescrisă de art. 371 ind. 1 C. pr. civ.. Or, contestatoare nu este debitoarea urmăritorului intimat: împrejurarea că aceasta ar putea fi debitoarea debitorului urmăritorului intimat nu ar putea fi valorificată de către acesta din urmă decât pe cale unei cereri de chemare în judecată, întemeiată pe art. 974 C. civ., şi nu direct, pe calea executării silite.

Direct legat de această împrejurare se constată şi încălcarea art. 372 C. pr. civ., executarea silită împotriva con testatoarei desfăşurându-se în lipsa unui titlu executoriu.

Prin urmare, este nelegală vânzarea la licitaţie a unor bunuri ce aparţin, aşa cum rezultă din sent civ. nr. 1598/2006 a Judecătoriei Moineşti, contestatoarei.

Văzând şi dispoziţiile art. 404 C. pr. civ., instanţa urmează să admită contestaţia la executare şi să anuleze actele de executare emise împotriva contestatoarei în dos. nr. 945/E/2006.

In temeiul art. 274 C. pr. civ., se va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Etichete: