Top

Fond funciar

SENTINŢA CIVILĂ NR. 1235

Din 4 mai 2010

Constată că prin acţiunea înregistrată sub nr…… pe rolul

Judecătoriei Moineşti , jud. Bacău , A.N. a formulat cerere în revizuire

împotriva s.c. nr…… în dosar nr…… a Judecătoriei Moineşti , în

contradictoriu cu A. C, A.C prin procurator CC, L.G, L.F, L.I, L.C. şi

Comisia Locală pentru aplicarea Legii 18/1991 ….., Comisia Judeţeană

Bacău pentru aplicarea Legii 18/1991.

Prin încheierea de şedinţă din data de 30.09.2009 s-a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive ale Comisiei Locale pentru aplicarea

Legii 18/1991 …… şi Comisiei Judeţene Bacău pentru aplicarea Legii

18/1991

La fila 54 dosar, revizuentul îşi precizează cererea de revizuire ca având ca temei legal art.322 pct.5 Cod proc. civilă , motivat de faptul că după ce s-a pronunţat s.c. nr.1214/2007 a Judecătoriei Moineşti , a descoperit că tatăl său a formulat acţiune pe rolul Judecătoriei Moineşti în calitate de moştenitor al defunctei A.E. , care a fost admisă prin s.c. nr.1041/08.05.2008 în sensul că pe titlul de proprietate emis după aceasta a fost trecut şi A.I..

Pe acest acestea , revizuentul consideră că dacă instanţa ar fi cunoscut despre faptul că alături de numitele A.R. şi L.F. este moştenitor şi A.I. , nu ar fi admis perfectarea vânzării cumpărării.

Cererea a fost timbrată cu 10 lei prin chitanţa nr.6986325/ 25.03.2009 , 0,30 lei timbru judiciar şi în motivare se arată că sunt întrunite condiţiile prevăzute de art.322 pct.5 Cod proc civilă.

In cauză s-au depus acte , a fost ataşat dosarul nr. 1569/260/2007, probatorii din analiza cărora instanţa a reţinut următoarele:

Prin. s.c. nr……din dosar nr…..a Judecătoriei Moineşti, s-a admis

acţiunea formulată de A.C. în contradictoriu cu A.R. şi L.F., în sensul că s-a perfectat promisiunea de vânzare-cumpărare asupra terenurilor de 3040 mp arabil extravilan şi 1050 mp arabil intravilan , conform titlului de proprietate a vânzătoarelor, nr.7919/30.06.1995.

2

Prin s.c. nr…… a Judecătoriei Moineşti , s-a admis cererea

formulată de A.N. în contradictoriu cu A.R.şi L.F. , Comisia Locală pentru aplicarea Legii 18/1991…. ,. Comisia Judeţeană Bacău pentru aplicarea Legii 18/1991, în sensul modificării titlului de proprietate nr. 7919/30.06.1995 , respectiv să fie trecut ca moştenitor alături de cele două pârâte şi tatăl său A.I. care este autorul şi numitului A.C..

Faţă de precizările de la fila 85 dosar , instanţa apreciază că cererea a fost făcută în termen conform art.324 alin.4 Cod proc civilă.

Potrivit art.322,pct.5, teza Ia Cod procedură civilă, revizuirea unei hotărâri rămase definitive în instanţa de apel sau prin neapelare, precum şi a unei hotărâri dată de o instanţă de recurs atunci când evocă fondul, se poate cere dacă, după darea hotărârii, s-au descoperit înscrisuri doveditoare, reţinute de partea potrivnică sau care nu au putut fi înfăţişate dintr-o împrejurare mai presus de voinţa părţilor.

Sintetizând elementele de admisibilitate a cererii de revizuire, pentru motivul arătat,rezultă că:înscrisul trebuie să fi existat în momentul judecării procesului terminat prin hotărârea atacată; înscrisul să fi fost necunoscut pentru instanţă şi revizuient; partea să fi fost împiedicată a-1 prezenta din motive ce se pot asimila cu forţa majoră; înscrisul să fie doveditor, adică determinant pentru soluţia în litigiu; înscrisul trebuie prezentat instanţei, odată cu cererea de revizuire, în cel mult o lună de la descoperirea lui.

înscrisul invocat de recurentul revizuient ca temei al cererii de revizuire nu întruneşte condiţiile prevăzute de art.322 pct.5 din Codul de procedura civilă.

In drept, potrivit art.322 pct.5 Cod procedură civilă, se poate cere revizuirea unei hotărâri dată de o instanţă de recurs atunci când evocă fondul dacă, după pronunţarea hotărârii, s-au descoperit înscrisuri doveditoare reţinute de partea potrivnică sau care nu ar fi putut fi înfăţişate dintr-o împrejurare mai presus de voinţa părţilor. Cu alte cuvinte, înscrisul doveditor nou invocat trebuie, în primul rând fie să fie reţinut de partea potrivnică fie să nu fi putut fi înfăţişat dintr-o împrejurare mai presus de voinţa părţilor.

Mai mult, cerinţa prevăzută de art. 322 pct. 5 Cod procedură civilă, referitoare la imposibilitatea obiectivă de prezentare a unor înscrisuri, presupune ca faptul nedescoperirii înscrisurilor noi să fie fost determinat fie de ascunderea acestora de către partea potrivnică, fie de existenţa unor împrejurări de fapt care să fi împiedicat partea să le descopere, împrejurări care să fi fost mai presus de voinţa acesteia.

3

In ce priveşte motivul de revizuire reglementat de art.322 pct.5 teza I C. proc.civ., revizuentul îşi întemeiază demersul pe existenţa unei hotărâri judecătoreşti care au fost pronunţate în litigii purtate separat.

Potrivit textului procedural menţionat, revizuirea unei hotărâri se poate obţine atunci când, după pronunţarea acesteia, s-au depus înscrisuri doveditoare, reţinute de partea potrivnică sau care nu au putut fi înfăţişate dintr-o împrejurare mai presus de voinţa părţii.

Pentru a fi pusă în discuţie în această modalitate este necesar ca înscrisurile noi invocate să aibă forţă doveditoare prin ele însele, adică, să fie de natură a conduce la stabilirea unei alte situaţii, cu o altă aplicabilitate a textelor de lege.

Se va avea în vedere că terenurile au fost vândute prin antecontract la data de 10.01.2007 de către o parte din moştenitoarele defunctei A.E. , nepotului lor , fiul lui AI. căruia Comisia Judeţeană Bacău i-a recunoscut dreptul de moştenitor prin Hotărârea 11830/26.02.2008 şi consfinţită prin s.c. nr.1041/08.05.2008 a Judecătoriei Moineşti.

Astfel pe calea partajului succesoral după defunctul A.I. , s-ar fi analizat respectivele vânzări din titlul de proprietate şi în funcţie de situaţia de fapt reţinută , terenurile ar fi fost date sau nu în lotul cumpărătorului.

Sintetizând elementele de admisibilitate a cererii de revizuire, pentru motivul arătat,rezultă că ; înscrisul trebuie să fi existat în momentul judecării procesului terminat prin hotărârea atacată; înscrisul să fi fost necunoscut pentru instanţă şi revizuient; partea să fi fost împiedicată a-1 prezenta din motive ce se pot asimila cu forţa majoră; înscrisul să fie doveditor, adică determinant pentru soluţia în litigiu; înscrisul trebuie prezentat instanţei, odată cu cererea de revizuire, în cel mult o lună de la descoperirea lui.

Faţă de cele arătate anterior va fi respinsă cererea de revizuire ca inadmisibilă.

Etichete: