Top

Partaj judiciar

Tip speţă: sentinta civila

Titlu: revizuire – partaj judiciar

Data speţă: 09.11.2010

Prin sentinţa civilă nr.558/22.06.2010, pronunţată în dosarul nr. 167/199/2010, rămasă definitivă prin nerecurare la data de 15.07.2010, a fost admisă acţiunea civilă având ca obiect partaj succesoral şi ieşire din indiviziune, instanţa luând act şi încuviinţând, în temeiul art.271 şi urm.C.pr.civ., întelegerea părţilor, materializată în înscrisul intitulat „Tranzacţie”.

Împotriva aceleiaşi sentinţe nr. 558/22.06.2010 a formulat cerere de revizuire G. V. V. înregistrată sub nr. 1368/199/2010 pe rolul Judecătoriei Buhuşi.

În cuprinsul acesteia revizuientul arată că după eliberarea hotărârii judecătoreşti nr. 558/22.06.2010 pronunţată în dosarul nr. 167/199/2010 al Judecătoriei Buhuşi, mergând la OCPI,a constatat că au fost făcute modificări în numerotarea parcelelor din cadrul tarlalei 20 şi anume parcela A 1157, în suprafaţă de 2718 m.p. care i-a revenit prin succesiune, a devenit parcela A 1167, acest aspect fiind constatat după eliberarea hotărârii judecătoreşti.

Cererea a fost întemeiată în drept pe prevederile art.322 pct.5 cod procedură civilă.

Intimaţii, prezenţi,au arătat că sunt de acord cu cererea formulată.

S-au depus la dosar următoarele înscrisuri titlu de proprietate nr. 31573 din 21.12.1994, sentinţa civilă nr. 558 din 22.06.2010 din dosar 167/199/2010.

În vederea soluţionării cererii de revizuire s-a ataşat dosarul nr. 167/199/2010 al Judecătoriei Buhuşi în care s-a pronunţat decizia supusă revizuirii.

Analizând cererea de revizuire din perspectiva dispoziţiilor art. 322 al.5 C. proc. civ., instanţa constată că este întemeiată, urmând a admite, pentru următoarele considerente:

Revizuirea este o cale extraordinară de atac putând fi introdusă pentru motivele prevăzute în mod expres şi limitativ la art. 322 C. proc. civ.

Acest articol prevede, la punctul 5, următoarele:

Revizuirea unei hotărâri rămase definitivă în instanţa de apel sau prin neapelare, precum şi a unei hotărâri dată de o instanţă de recurs atunci când evocă fondul, se poate cere în următoarele cazuri:

5. dacă, după darea hotărârii, s-au descoperit înscrisuri doveditoare, reţinute de partea potrivnică sau care nu au putut fi înfăţişate dintr-o împrejurare mai presus de voinţa părţilor, ori dacă s-a desfiinţat sau s-a modificat hotărârea unei instanţe pe care s-a întemeiat hotărârea a cărei revizuire se cere.

Din înscrisurile depuse de către revizuent, în speţă Tiltul de proprietate nr. 31573 din 21 decembrie 1994 modificat prin referatul OCPI NR.8430/2010, rezultă că rectificarea titlului de proprietate supus partajării a avut loc la o dată ulterioară pronunţării hotărârii, astfel încât singura modalitate de a modifica sentinţa civilă nr. 558/22.06.2010 rămâne calea revizuirii, promovată de către revizuient.

Având în vedere aceste considerente, instanţa constată că cererea de revizuire este întemeiată, urmând a fi admisă.

Instanţa va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Red.ANT

Etichete: